Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeelingen.

921

„Worden" zijn aan dek 2 gyroscopen aangebracht, een aan S. B. en een aan B. B. Zij hebben een middellijn van 4 voet. Het gaat hier om een type, dat door een Amerikaansch zeeofficier is uitgevonden. In Duitschland zijn de proeven met gyroscopen opgegeven.

De gepantserde kruiser „Pennsylvania", welks naam wordt gegeven aan het nieuwe slagschip van 32000 ton, zal in het vervolg „Pittsburg" heeten.

Het slagschip „Texas" is te Brooklijn te water gelaten in tegenwoordigheid van M. Tapt, de President en M. Meyer, staatssecretaris van Marine.

Het schip is 27400 ton groot, 172 M. lang, 29 M. breed en gaat 8.7 M. diep.

Het gordelpantser, loopende over de geheele lengte van het schip heeft een max. dikte van 305 mM. en 102 mM. aan de uiteinden.

De commandotoren is beschermd door een pantsering van 305 mM. en de max. pantserdikte van de torens is 356 mM.

In Brooklijn is in tegenwoordigheid van President Taft, de Amerikaansche super=dreadnought „New York" van stapel geloopen.

Zweden.

De „Staatsburger Zg." ontvangt uit Stockholm dd. 21 Sept. j.1. het volgende bericht:

Hoe nauw de bouw van oorlogsschepen samenhangt met de ontwikkeling van de scheepsbouwindustrie, ziet men in Zweden, waar nu de inschrijvingen zijn geopend van de eigen werven voor den bouw van het pantserschip, waarvan de kosten opgebracht zijn door vrijwillige gaven van het Zweedsche volk.

Een enkele werf alleen heeft den bouw van dit 7000 tons schip, dat ongeveer tweemaal zoo groot is als de bestaande Zweedsche oorlogsschepen niet aangedurfd, doch vier werven en machinefabrieken hebben-zich vereenigd, zoodat een Gotenburger werf de romp, Bockum de turbines, Bergsund de ketels, schroefassen, enz., en de fabriek Lindholm de tot den scheepsromp behoorende bestanddeelen wil leveren.

Niettegenstaande dat, kan het schip eerst in 38 maanden worden afgeleverd en de kosten zijn + 2 Millioen kronen hooger, dan door het Marinebestuur was berekend.

Dit heeft groote bevreemding in den lande verwekt en de meening werd geuit, dat het samengaan der werven ten doel had gehad een hoogeren prijs te bedingen, en dat men ook büitenlandsche werven moest laten inschrijven.

De Directeur van de Gotenburger werf verklaarde, dat de lange bouwtijd ontstond uit de omstandigheid, dat de Zweedsche werven niet ingericht waren op den bouw van zoo'n groot schip en de hoogere prijs was ontstaan doordat na de berekening van

Sluiten