Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

DE VEREENIGDE TIJDSCHRIFTEN

Friedrich E. Koch. f

In den ouderdom van 64 jaren is Friedrich Koch overleden, die het meest bekend is door zijn oratorium Die Tageszeiten en zijn symphonie Von der Nordsee. Hij schreef verscheidene koorwerken en orkestcomposities, voorts een vioolconcert, een piano-concert in suitevorm, kamermuziek (trio's) en een drietal opera's, ten tooneele gekomen te Berlijn, waar hij professor, academielid, senator en hoofd der afdeeling theorie ter Hochschule was.

Udel. f

In den ouderdom van 83 jaren is Karl Udel overleden, die zulk een groote bovendien goede populariteit heeft gehad door zijn humoristisch mannenzangkwartet. Het ensemble werd in 1880 gevormd en was voor ongeveer een kwarteeuw alom beroemd en bemind. Ook hier had het destijds veel bewonderaars en vrienden van zijn grappigheid die steeds deugdelijke kunst bleef en rijke kennis der muziekliteratuur toonde. Tot de tallooze verscheidenheden behoorden alleraardigste composities over allesbehalve dichterlijke teksten. Menigeen zal zich de bewerking der advertentie van een huwelijkscandidaat herinneren. Diens voorstelling „katholisch" bracht een heel mooi gezongen stuk in zuiveren Palestrinastijl; verderop kwam de mededeeling: „das Vermogen wird nicht angegriffen", das Vermogen, langzame lieve vraag met schoonmama's intonatie van den lyrischen eersten tenor; wird nicht angegriffen snel hooghartig antwoord der andere drie. De leider zelf, tweede tenor, had niet de beste stem, maar vertolkte prachtig parodieerend hevig dramatische ballades in den toenmaligen Wagneriaanschen spreekzangtrant met ongeëvenaard comische, schijnbaar zeer ernstige mimiek bij de symbolen van noodlot, onheil, schrik en ijzing in de schilderende pianopartij.

De vroolijkheid die hij duizenden schonk

heeft hem helaas geen helderen levensavond bezorgd: hij was, zooals nu bericht wordt, sedert twintig jaren blind en stierf in armoede.

Xavier Privas, f

Te Parijs is de liederdichter-componist en zanger Xavier Privas gestorven, 63 jaren oud. Wij hebben uit zijn vele chansons het een en ander hier van hemzelf gehoord, ook het kloeke werklied Si tu veux être libre et fort en het stille treffende der uren met hun kleuren. Hij (die door zijn gilde tot Prince des chansonniers was uitgeroepen) vertelde genoeglijk en ernstig van zijn kunst en zijn kunstgenooten. gaf raad voor een bezoek aan Montmartre, zeide waar men er goeden Franschen geest kon leeren kennen en waar niet, en zong met welluidende stem, zich op de gitaar begeleidend of op de piano. Het is lang geleden maar niet vergeten,

Joseph Hollman. f

Joseph Hollman is overleden, 74 jaar oud. Hij werd geboren te Maastricht, waar zijn vader wethouder was en bestudeerde 't vroeg en met groote liefde begonnen violoncelspelen te Brussel bij Servaes, te Parijs aan het conservatorium dat hem in 1870 den len prijs toekende, te Petersburg bij Davidoff en daarop, met steun van onzen Koning, nog vier jaren weer te Parijs. Sindsdien woonde hij meestal in de Fransche hoofdstad, wanneer hij niet reisde. Hij was een gevierd virtuoos, in de gunst aan alle hoven en rijk aan onderscheidingen, ten onzent werd hij tweemaal gedecoreerd. Wij hebben hem niet zelden gehoord: hij kwam dikwijls in zijn vaderland, waarvan hij bleef houden. Zijn spel vereenigde glans en romaneske bekoring. Van zijn composities — hij schreef voor zijn instrument een suite, drie concerten en eenige kleinere werken — is voorzoover wij ze kennen ongeveer hetzelfde te zeggen, het

Sluiten