Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

„Bij eenig nadenken komt het mij niet meer dan billijk voor, dat men u voor ieder nieuw gecomponeerd koraal tien gulden toekent, voor de collectie, hier bedoeld, dus vierhonderd gulden. Verder voor de correctie van het manuscript en het nazien der drukproeven nog eens vierhotiderd gulden; zoodat het geheel, wat het muzykale gedeelte betreft, acht honderd gulden zou kosten.

„Daar van een nieuwen bundel kerkelijke liederen niet slechts bij het verschijnen, maar ieder jaar een groot aantal door de uitgevers of boekhandelaars worden afgeleverd dunkt mij dat een honorarium van duizend gulden geen punt van bezwaar kan of mag uitmaken.

,Nu heb ik echter bij ondervinding dat men van niemand meer vergt, dan van den toonkunstenaar en al hoop ik dat gij in dezen niet op bezwaren van geldelijken aard stuit... ik moet het echter uit den aard van uw verzoek wel opmaken!

„Men zou bezwaarlijk een schilder, beeldhouwer of ander artist het vervaardigen of herstellen van eenig werk vragen om Godswil — bij ons is het echter een gewoon verschijnsel, dat men ons een of ander opdraagt en verzoekt, waarvoor maanden of jaren werken gevorderd worden, en zich dan verwondert als op honorarium aanspraak gemaakt wordt.

„Vooral ten opzichte der bezoldiging van kerkelijke dienstverrichting wordt zóó gehandeld, en ik heb om die reden mijn organistschap opgegeven. Zelfs muzikale inrigtingen, die toch, dunkt mij, hoofdzakelijk het welzijn in materieel opzigt van den toonkunstenaar moesten beoogen, denken daar anders over. Om u hiervan een voorbeeld te geven deel ik u mede, dat mijn tractement als Directeur der Haagsche Afdeeling van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst twee honderd en vijftig gulden bedraagt, waarvoor ik alles te bezorgen heb wat voor de repetities en uitvoeringen noodig en wenschelijk is. Men heeft mij van mijne compositie van Schillers Lied von der Gloche alle koor-, solo-, orchestpartijen, klavieruittreksels en partituur voor eigen rekening laten vervaardigen. Wat meer is, ik heb het orchest moeten betalen (honderd gulden) voor een extra repetitie, die toch voor een nieuw werk onmisbaar is. Het geheel heeft mij circa vijfhonderd gulden gekost.

„Nu ligt het werk daar; een uitgever vind ik er bezwaarlijk voor. De Maatschappij zelve heeft mij geen enkel bewijs van belangstelling gegeven en zij denkt er niet aan om mijn werk uit te geven, wat zeg ik? — niet eens om het op een harer concerten uit te voeren.

„Vergeef mij, dat ik van onze eerste kennismaking gebruik maak, om u zoo gedetailleerd te schrijven! Het verheugt mij zoo, dat ik eens in de gelegenheid ben gesteld, om met u te correspondeeren en ik houd mij voor verderen omgang zeer aanbevolen.

„De musici in ons vaderland, zoo komt het mij voor, sluiten zich te weinig

Sluiten