Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

2

MILANO

N.V.

Automobielhandel

voorheen

GRUND &, Co.

UTRECHT

Sport-torpedo op Isotta-Fraschini-chassis.

De Ned. Roeibond heeft aan de pers een mededeeling verstrekt, waarin wordt gezegd, dat een onderzoek is ingesteld inzake het amateurschap van onzen ex-roeikampioen Constant E. Pieterse. Uit dit onderzoek is gebleken, dat genoemde roeier, die sinds 1926 niet meer aan wedstrijden deelnam, als amateur kan worden beschouwd. Tevens lezen wij dit nog: „Het zal echter

nog van verschillende andere factoren afhangen, of Pieterse op de Olympische Spelen de Nederlandsche kleuren zal kunnen verdedigen. Zoo is het o.m. nog niet bekend van welke vereeniging deze roeier lid zal worden."

Uit het laatste blijkt dus, dat zoo goed als vaststaat, dat Pieterse voor zijn deelnemen aan de Olympische Spelen lid zal worden,

CONST. E. PlETKRSE.

althans zal pogen te worden, van een andere vereeniging als „De Hoop", waarvoor hij tot nu toe roeide, en van welke organisatie hij eere-lid is.

In een der Haarlemsche bladen, n.1. de „Oprechte", lezen wij inmiddels de „verblijdende mededeeling, dat de oud-kampioen van Nederland en Europa wederom in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen roeien." En verder luidt dit bericht aldus: „Tegenwerking en verdachtmakingen van zekere zijde waren oorzaak, dat de eminente roeier niet aan wedstrijden in de laatste seizoenen deelnam. Thans zijn alle hinderpalen opgeheven en kan Pieterse door een zege op de Olympische Spelen zijn schitterende loopbaan als skiffeur waardig beëindigen. Wij vernemen, dat de mogelijkheid groot is, dat Constant Pieterse lid van de R. en Z. Ver. Het Spaarne zal worden."

Is deze mededeeling, wat het laatste gedeelte betreft, juist, en wordt de „mogelijkheid" een „werkelijkheid", dan zou waarschijnlijk een van de „verschillende andere factoren" uit het vage communiqué van den Ned. Roeibond opgelost, tot een gelukkig einde zijn gebracht, n.1. het lid worden van eene vereeniging door Pieterse.

Inmiddels gevoelen wij ons gedwongen om ten opzichte van een ander gedeelte in het Haarlemsch bericht halt en front te maken. Wij zullen niet te diep op de bewuste kwestie ingaan, maar willen toch wel zeggen, dat wij de expressie „tegenwerking en verdachtmakingen van zekere zijde enz." op z'n zachtst uitgedrukt hoogts lichtvaardig achten. Deze termen bewijzen de subjectiviteit van den

steller, het absoluut niet terdege ingelicht zijn van den betrokken persoon.

Zooals gezegd, lust het ons niet, thans deze zaak te analyseeren. Wij zouden er o.i. Pieterse in de eerste plaats geen genoegen mee doen. Laten wij volstaan met te zeggen, dat de eene groep weer andere opvattingen heeft over amateurisme dan de andere! Dat komt in de sport-wereld, in den Olympischen kring om den haverklap voor.

Thans echter meent de leidende organisatie op roei-gebied, casu quo de Ned. Roeibond, dat Pieterse wèl als amateur kan worden beschouwd, en men heeft zich bij deze uitspraak neer te leggen.

Wij herinneren er nog ten overvloede aan, dat Const. E. Pieterse het Nederlandsch sciffkampioenschap voor 't eerst dd. 22 Juli 1922 behaalde. Hij roeide toen de baan van 2000 M. in 8 m. 14.4 s. De tweede maal, dat hij matador was, nl. dd. 18 Juli 1925, maakte hij nog een fraaieren tijd, en wel precies 8 minuten. Pieterse behaalde wijders het Europeesch kampioenschap in sciff in 1925, en wel te Praag.

Wij wachten nu vol interesse de verdere bijzonderheden inzake deze kwestie af. Het communiqué van den Ned. Roeibond opent nl. het vooruitzicht, dat die inlichtingen nog zullen komen. Zijn deze van zoodanigen aard, dat Pieterse ons land bij de Olympische Spelen zal representeeren — en hij heeft er de kwaliteiten voor om zulks sportief-sterk te doen — dan geve men hem in algemeenen zin, al moge men ook persoonlijk een andere meening zijn toegedaan dan de organisatie zelve, een goede kans, een „fair chance".

ZACHT, SOEPEL EN KRACHTIG IS DE

SERVO-REM

ZIJ VERZEKERT DE VEILIGHEID BIJ DE GROOTSTE SNELHEID Importeurs :

CITROEN B14, WELKE REEDS OVER UITMUNTENDE VIERWIELREMMEN BESSCHIKT, IS VOORZIEN VAN DE WESTINGHOUSE SERVO REM

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

Rustenburgerstraat 340-342

AMSTERDAM

Telefoon 22903

I

.1

Sluiten