Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

VERWEEGEN

IX KOK

lossen vraagstuk. In elk geval heeft men zeer verstandig gedaan om den slechten Amstelveenschen weg uit te schakelen. De Amsteldijk biedt tevens een prachtig gezicht op de race vanaf het water. Het woord is straks aan de politie, want die heeft natuurlijk het succes van den Marathon-loop in de hand. Deugt de afzetting niet, dan komt er natuurlijk geen spaan van terecht. Maar commandant Bakker en zijn mannen zullen wel de beste maatregelen dien dag weten te nemen.

De kansen van Dempsey.

Onze Amerikaansche correspondent deelde het bereids in dit nummer mee: Jack Dempsey komt nog wel eens terug in den ring, minstens nog één keer. Afgaande op die woorden, is het wel eens typisch om na te gaan, of Jack nog kans heeft om wederom wereldkampioen zwaar-gewicht te worden.

Mag men Tommy Loughran gelooven, dan is de kans niet groot, wanneer het gebeurt. Loughran is een warm bewonderaar van Dempsey. De eerste schreef nog onlangs van den eerste in „The Evening World", dat Jack voor hem het ideaal van een vuistvechter was en is gebleven. Hij vereenigt alle eigenschappen in zich, die een „fighting man" dient te bezitten. Daarop wees reeds zijn eerste overwinning op Jess Willard, welke plaats vond in het eerste jaar, dat Jack zijn carrière begon. Loughran was eens de sparring-partner van den reus, want deze meende veel hoedanigheden in Loughran's strijd-wijze ontdekt te hebben, welke hij gemeen had met Tunney. Toch vond Loughran Dempsey bij die oefeningen geen bepaalden „superman". Wat hem zijn succes schonk, het was, dat hij een geweldig „hitter" kon worden genoemd. Loughran schreef nog dit: „Dempsey was a great fighter, and is still a determined and dangerous one." Jack is echter niet jong meer, en, alhoewel Loughran dengene, dien hij bewondert, nog steeds een hevige tegenpartij acht voor heavy-weight boksers, zoo gelooft hij toch niet, dat Dempsey Tunney zal kunnen klop geven.

Dat gelooft Jack echter wèl. En nog onlangs merkte hij nijdig op, dat hij absoluut sterker is dan Gene in eiken ring, waarin een man tot tien kan tallen, zonder in te slapen. Dit laatste slaat dan op het bekende incident bij de laatste

match tusschen beide rivalen, toen de scheids1 rechter met tellen wachtte totdat Dempsey zich in zijn hoek had teruggetrokken. Dat dit laatste niets met „inslapen" van den referee te maken heeft, beseft een ieder. En het komt ons voor, dat Dempsey's bewering niet anders is als een snorkerij, en dat men niet al te zeer

op den reclame-toon van Jack moet letten.

Het zal inmiddels interessant zijn om na te gaan, wat er gebeurt, nu Jack Heeney niet den juisten tegenstander voor Tunney acht, gezien diens magere zege over Delaney, en nu verder Paulino, die ook al genoemd werd, het leelijk moest afleggen tegen den neger Godfrey.

De grappige hoek van Cocheret

Onze teekenaar stelt ons deze week in caricatuur voor: Van Kol. Zonder dat wij 't zeggen, weet mén het al. Napoleon had zijn voorhoofd-lok, Van Kol bezit zijn populaire kuif. Daaraan herkent iedereen hem dadelijk. En Cocheret heeft dit haar-dosje magistraal uitgebeeld. Wij, met onze leeken-begrippen, meenen, dat een dergelijke Paderewskiwaaier onpractisch is voor een voetballer in actie, maar bij Van Kol vindt men toch niets van een handicap bij diens spel. Zijn spel èn voor Ajax èn voor de nationale ploeg is en

blijft uitmuntend. En bovendien heeft Van Kol, als wijlen Absalom, op een voetbal-veld niet de kans om met zijn haren in boom-takken verward te raken, en Braine is er de man niet naar om Van Kol, zooals Joab wijlen Absalom deed, te doorsteken. Van Kol is niet direct een der veteranen van Ajax. Hij is degene, die na Couton op de back-plaats in de gelederen der Rood-Witten kwam, en dezen Couton op verdienstelijke wijze verving. Thans is Van Kol een niet meer te missen kracht voor de Meer-bewoners, noch voor ons nationaal team.

Sluiten