Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Over de Grondvisschetij,

{Van onzen specialen medewerker voor Hengel-Sport.)

Nu de tijd van het hengelen begint te naderen, mag ik wel eens speciaal wijzen op de nieuwe methoden van hengelen op witvisch, hetwelk in Engeland genoemd wordt „bottom fishing" en in het Duitsch „grundangeln". De hoofdzaak van al deze methoden komt in 't kort hierop neer, dat men niet meer met het aas aan den grond, maar op den grond of op den bodem vischt. Dat is duidelijk!

6

SNOER

Zo OOL

Bovenstaande teekening geeft u een overzicht van de nieuwste methode, nl. die met het holle grondlood. Dit lood is rond of langwerpig, glad uitgeboord en geverfd ' naar verkiezing, d.w.z. men kan de kleur zelf uitkiezen, waarbij natuurlijk die kleur in aanmerking komt, die in een bepaald vischwater het meest met den bodem daarvan overeen stemt.

Het aas ligt nu op 40 cM. of meer van het lood verwijderd, plat op den bodem, en is bevestigd aan een water- of bodem-kleurig, dun eindstuk (poil, gut, vorfach). Wanneer men nu zorgt, dat de haak geheel in het aas verborgen is, moet men aannemen, dat, indien

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED. KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Ga rage

Hudson

Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

de noodige voorzichtigheidsmaatregelen, waarover ik u reeds vaak heb ingelicht, in acht worden genomen, de visschen, wanneer ze een lekker hapje op natuurlijke wijze op den bodem zien liggen, dat gauwer zullen opnemen dan aas, hetwelk op zichtbare en onnatuurlijke wijze aan een haak hangt.

De minste beroering van het aas is merkbaar, doordat het snoer door het holle lood loopt, en dus de pen onmiddellijk reageert op deze beroering of aanraking. Hoe minder wantrouwend de visch is, hoe gretiger hij bijt, d.w.z. het aas inslikt, en wanneer men dan ook de methode probeert, zal men ervaren, dat in de meeste gevallen de kleinste beweging aan den dobber door „aanslaan" moet worden gevolgd.

Wat nu het eindstuk betreft, ik gebruik zelf altijd het z.g. Japansche haar hiervoor. Dat is het allerfijnste en tegelijkertijd het sterkste materiaal; het wordt gemaakt uit de spinklieren van de zijderups, en uit Japan hier ingevoerd. Dit materiaal is niet duur, in drie kleuren verkrijgbaar, en is feitelijk het eenige eindstuk, dat voor witvisscherij in aanmerking komt. Men moet er evenwel aan denken, dat, indien men niet met de rol vischt, dus een grooten visch niet kan laten uitloopen, en men zulk een visch direct wil binnenhalen, dit Japansche haar, hoewel het zeer sterk is, niet bestand is tegen te grooten tegenstand. Evenwel is dit materiaal toch het allerbeste op dit gebied en een ware uitkomst voor den hengelaar.

Een tweede methode, door Bickerdijke aanbevolen, wordt speciaal voor de visscherij op karpers gebezigd, en wel volgens onderstaande primitieve, maar toch wel duidelijke teekening.

/lood

lood

De stippellijn geeft aan, wanneer men het hoeklood niet gebruikt.

De eerstgenoemde methode is m.i. te prefereeren. Evenwel kan men beide probeeren zonder veel moeite of kosten.

Wat het aas betreft, zijn voor beide methoden kleine sprinkhanen, maden, oorwurmen, deeg en kleine, roode wormen te gebruiken, maar bij de eerste methode, dus die met het holle lood, zijn kleine sprinkhanen en maden voor voorn, kolbliek en ruisch- of rietvoorn te prefereeren. Bij de tweede methode durf

ik geen direct advies te geven, maar het lijkt mij, met het oog op het opvallende van de „tackle", dat niet-bewegend aas, dus deeg of aardappels het meest aanbevelenswaardig is.

De paternoster-methode voor de witvisscherij heb ik reeds in dit blad besproken, maar ik zal in het kort hier nog even een omschrijving van deze hengel-sport geven.

f>eFR VQRMie Lood.

Deze methode geschiedt zonder dobber, dus op het gevoel, en wordt bij voorkeur uitgeoefend in stroomend water, waar men niet met pen of dobber kan visschen, bv. in rivieren langs de strekdammen. Men kan in sommige gevallen een lossen dobber (sliding float) aanbrengen, welke onderstaanden vorm heeft.

Het snoer loopt vrij door de twee oogen in den dobber, drijft dus altijd bovenop of in het water. Voor witvisch aast men dezen paternoster met maden, sprinkhanen of deeg voor den bovensten haak, met kleine roode wormen voor den ondersten. Men moet vooral

niet haastig of .ongeduldig te werk gaan, maar rustig blijven toeven bij een geschikte plaats, nadat men vooraf met aardappelen, die bovenstrooms worden ingeworpen, heeft gevoederd. De lijn wordt juist strak genoeg gehouden om het lood niet van zijn plaats te trekken, en een flinke ruk geeft u te kennen, dat u beet hebt. Vischt ge met de rol, dan laat men deze afloopen op de wijze, reeds vroeger beschreven, terwijl kleine visschen direct kunnen worden opgehaald.

De Koning van Afghanistan en de sport.

De koning van Afghanistan heeft tijdens zijn bezoek aan Europa bijkans in alles belang gesteld, en dus ook in de sport. Dit laatste demonstreerde hij o.a. door zijn bezoek aan Aintree, aan de Grand National Steeplechase. Nu is dit evenement wel eens meer bezocht door koningen, en ook door uitheemsche heerschers. Maar de visite van dezen vorst was toch wel zeer kenschetsend. De koning geleek steeds een kalm man. Hier, te Aintree, verloor hij evenwel zijn zelfbeheersching. De geweldige paarden-ren bleek hem hevig op te winden. Hij gesticuleerde als een dolleman, hij stond driftig te trappelen, hij sprak hartstochtelijke taal, en gooide op sommige spannende oogenblikken zelfs zijn hoed in de hoogte. De Engelsche dignitarissen, gewend aan een strenge etiquette, wendden zich op deze momenten af, en beten op de lippen....

Sluiten