Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ri8

korte mededeelingen.

Commissaris, den heer J. K. Bottema, wiens levendige belangstelling in den gang van zaken bij ons steeds in dankbare herinnering zal blijven.

De vloot is in een uitstekenden staat van onderhoud en het personeel aan den wal kweet zich naar behooren van zijn taak. Een bijzonder woord van hulde aan de Kapiteins, Officieren en Bemanning onzer schepen voor de door hen onder moeilijke omstandigheden bewezen diensten vinde hier eene plaats. De DIRECTIE.

Stoomschepen.

Bruto

IJstroom 960

Maasstroom 1033

Rijnstroom 855

Eemstroom 1053

Scheldestroom 1188

Amstelstroom 1413

Vliestroom 655

Waalstroom 144'

Zaanstroom 1656

Texelstroom 1601

Veghtstroom (sedert verkocht). . . 1338

BOEKBEOORDEELINüEN.

Springstoffen, eigenschappen, vervaardiging, werking en toepassing voor militaire vernielingen, in den mijnbouw en in den landbouw, door P. YV. scharroo, kapitein der genie, Leeraar a. d. Kon. Mil. Academie. Dit boek is van belang, zoowel voor den officier van landof zeemacht, die zich van de vervaardiging van cle zoo vaak door hem gebezigde vernielings- en opruimingsmiddelen op de hoogte wil stellen, als voor den chemicus, die wat wil weten omtrent cle toepassing der springstoffen voor oorlogsdoeleinden, voor mijn- en landbouw, terwijl ook de technicus een en ander omtrent thermochemische berekeningen en het experimenteel onderzoek kan vinden.

Het boek is verdeeld in de volgende hoofdstukken : I. Beknopt geschiedkundig overzicht; II. Algemeene eigenschappen

Sluiten