is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

933

Onder de andere overwegingen die het nemen van maatregelen in dien zin onvermijdelijk maken, noemt de Minister ook deze, dat de bevolking zoo weinig voelt voor de gouvernementscultuur, dat niet $»ag worden verwacht, dat zelfs een maatregel in dezen ; -'eest zou baten, terwijl aan den anderen kant eene zoo belangrijke verhooging het gevaar zou doen ontstaan, dat bij sterke daling van de marktwaarde, de inleveringsprijs verminderd zou moeten worden, wat natuurlijk het vertrouwen der bevolking geheel zou doen verdwijnen en ontevredenheid zou verwekken.

Op welk standpunt men zich ook stelt, er staat geen andere weg open dan te besluiten tot geheele opheffing van de verplichte cultuur en van het monopolie. De Minister acht het echter niet wenschelijk al aanstonds den post voor inkoop van koffie in de residentie Menado geheel van de begrooting af te voeren. Integendeel zou hij, ten einde te voorkomen dat de handelaren van het nieuwe van den toestand zouden misbruik maken, aan de bevolking de gelegenheid willen geven om gedurende den tijd van één jaar, of zooveel korter als noodig zal blijken, bij eenige daarvoor aan te wijzen inkooppakhuizen koffie in te leveren tegen den prijs van ƒ 50 voor gewone en van ƒ 40 voor Liberia-koffle, beide 1ste soort, weshalve het raadzaam wordt geacht voor 1898 nog beschikbaar te stellen pl.m. de helft van het in de ontwerp-begrooting voor inkoop en cultuurpercenten van Menado-koffie uitgetrokken bedrag van ƒ 157,200.

Het noodige is reeds voorbereid om zoodra de loslating van de verplichte teelt en levering van koffie in de Minahassa eene besliste zaak zal zijn, alle daarmede samenhangende regelingen spoedig tot stand te kunnen brengen, daaronder begrepen de regeling van de verhouding van de voormalige cultuur-dienstplichtigen tot den door hen met koffie beplanten grond. De door de Indische Regeering ontworpen regeling ter zake heeft ten doel aan de voor-

62