is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

g. Torpedo's kunnen in Nederland geheel gereed medegenomen en de lanceerinrichtingen vooraf zooveel mogelijk in orde gebracht. Of in Nederland op iedere boot een torpedomaker noodzakelijk aanwezig moet zijn, zal nader moeten blijken. Eén man moet voldoende zijn voor de overige werkzaamheden.

Overigens dient het personeel van een boot volkomen op elkaar te zijn afgesteld, teneinde zooveel mogelijk eikaars taak te kunnen overnemen, indien dat noodig is. Reserves zijn niet aan boord.

Indien in Indië de booten bestemd zijn om langeren tijd buiten te blijven, moet de laatstgenoemde matroos vervangen worden door een korporaal torpedomaker, terwijl, afhangende van de inrichting der booten en de motoren in dat geval misschien nog een machinist moet worden bijgeplaatst.

Omtrent de personeelsbezetting van een basis zijn slechts algemeene richtlijnen aan te geven. De hoofdbasis moet volledig bezet zijn om reparaties, herstellingen en beproevingen van motoren en booten te doen plaats vinden. Voor de motoren moeten vliegtuigmakers (M) beschikbaar zijn, voor de booten vliegtuigmakers (H).

Een Officier M. S. D., behoorende tot den vliegdienst, wordt met de technische leiding belast. Overigens zullen eenige machinisten bij de hoofdbasis worden geplaatst voor het doen van- en het behulpzaam zijn bij herstellingen of om deze uit te voeren tijdens de rustperioden van de varende machinisten. Zij assisteeren bij revisie enz. van motoren, teneinde deze grondig te leeren kennen. Zij vormen tevens de reserve. Zij dienen dus periodiek mede te varen, teneinde te worden afgeoefend. Het onderhoud van de booten passé men overigens aan bij de onderhoudsmethoden van den vliegdienst.

Het konstabels- en telegrafistenpersoneel van de vliegkampen moet de noodige uitbreiding ondergaan, teneinde tevens de verzorging van de torpedomotorbooten te kunnen waarnemen. Op dezelfde wijze dient eenig dekpersoneel aanwezig te zijn als reserve voor hulp bij binnenkomst van de booten, onderhoud, uitrusting, enz. Mede zijn op de basis de noodige torpedomakers voor klaarmaker en onderhoud der torpedo's, bediening luchtperspomp, onderhoud lanceerinrichtingen.

Het personeel van de hulp-basis, hoewel in principe hetzelfde, kan eenvoudiger van samenstelling zijn. Eenige vliegtuigmakers M. en H. zijn daar als toezichthebbend personeel. De uiteindelijke samenstelling der bemanningen kan eerst worden bepaald, wanneer de grootte der groepen bekend is.

^3—'

958