is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Admiraal Sims 1858—1936

het bereiken van den wettelijken leeftijdsgrens van 64 jaar, op 15 October 1922 verkreeg hij eervol ontslag uit den dienst. Hij werd toen opnieuw Rear-Admiral, tot een wet van October 1930 alle vlagofficieren weer herstelde in den rang, welke zij tijdens den oorlog bekleedden.

In de 42 jaren, die hij als zee-officier zijn land diende, was zeer veel mede door zijn invloed veranderd; op vele takken van het Marinebedrijf drukte hij zijn onuitwischbaar stempel.

Veel leerde hij aan de Marine, doch wat leerde Sims zelf? Waarin hij ook wijzer werd, bezadigde berusting leerde hij nooit.

Een Admiraal, rijp in ervaring en rijk in bekwaamheid; een kerel, even vast in zijn overtuiging als doelbewust in zijn methoden, en toch; een „enfant-terrible" niet minder dan de luitenant, die voor 25 jaren zijn stormloop begon.

HOOFDSTUK XIII.

Sims' laatste Strijd.

„It is assumed that selection is necessary for military efficiency for the same reason that it is the basis of success in all considerable organizations, both civil and military throughout the world."

Sims 64).

Zooals dit voor een gepensionneerd Admiraal past, zou ons slechts de taak resten tot een rustigen terugblik, terwijl de oude heer zelf even rustig zijn tuintje aanharkt en namijmert over den tijd „toen het nog woei".

Zoo eenvoudig heeft William Sowden Sims het zijn levensbeschrijvers niet gemaakt; zijn geest bluft vaardig en scherp zijn oog gevestigd op de „service", die zijn geheele hart behoudt. Niet, dat hij vervalt in de fout van vele ouderen, die hun vitaliteit aanwenden tot het geven van ongevraagde technische adviezen over de technische problemen. Deze laat Sims gaarne aan actieve jongeren over.

Er zijn echter problemen, die een actief officier moeilijk kan aanroeren en die bovendien weinig veranderen. Tot die vraagstukken behoort ongetwijfeld het promotiesysteem van het officierskorps. Het vraagstuk als geheel vereischt een studie op zichzelf; toch wil ik Sims' ideeën hieromtrent niet onbesproken laten, al ware het slechts om te bewijzen, dat Sims aan zijn systeem bleef gelooven tot zijn laatsten snik. De ervaring van andere Marines in deze kwestie is daarom zoo

64) Promotion by selection in the Navy. Adm. W. S. Sims (part. bezit).

783