is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 18, 06-05-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225

M 18.

zich bij welslagen voor ook die in andere gemeenten op zich te nemen en deze onderling door het nieuwste vervoermiddel met elkander in verbinding te brengen.

De Maatschappij tot exploitatie van de De Laval Stoomturbine, te Amsterdam, maakt bekend dat zij hare zaken betreffende het verkrijgen en exploiteeren van concessiën op electrotechnisch gebied overgedragen heeft aan de, eveneens te Amsterdam gevestigde, Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij. Intuschen blijft de eerstgenoemde maatschappij zich belasten met het leveren en de complete installatie van electrische stations voor licht- en krachtoverbrenging voor rekening van derden en met verdere zaken op electrotechnisch en werktuigkundig gebied. De Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij (kapitaal f millioen) heeft o. m. centraal-stations opgericht in het Westland (Monster, 's-Gravezande, enz.) te Bloemendaal en in de "Veenkoloniën (Veendam, Wildervank enz.).

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 2 Mei 1899 is benoemd tot ingenieur 2de kl. voor het stoomwezen, de adspirant-ingenieur A. C. van de Stadt.

De heer C. van Foreest, opzichter der genie aan het fort St.-Aagtendijk, onlangs benoemd tot opzichter van het Grootwaterschap van Woerden, is thans ook benoemd tot gemeentearchitect te Edam.

De raad der gemeente Hillegersberg heeft benoemd tot gemeente-architect, den heer J. H. de Roos te Rotterdam.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft, met ingang van 1 Juni e.k., benoemd tot directeur van den gemeentelijken tramdienst, den heer J. H. Neiszen, adjunct-directeur der gemeentewerken te Rotterdam, op een salaris van f 7000 en onder bepaling, dat dit salaris om de twee jaren zal worden verhoogd met f 500, totdat het maximum van f 8000 zal zijn bereikt.

De civiel-ingenieur A. K. Zweede te Middelburg is benoemd tot tijdelijk adjunct-ingenieur bij de werken aan het kanaal door Zuidbeveland.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichters: P. S. van Teeckelenburgh en G. Verburgh te 's-Gravenhage bij den bouw van een brug over de Oude Maas te Spijkenisse; W. H. N. van der Heyden te Arnhem bij de herstelling van de Wilhelminasluis te Vianen en H. J. Marsman te Zwolle bij de wegen in Overijssel.

In Ned. - In d i ë.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Verleend: wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar Europa, aan den ingenieur 1= kl. C. W. Weys en aan den opzichter 2= kl. H. J. Regeer.

OPEN BETREKKINGEN.

Ingenieur bij de gemeentewerken te Utrecht. (Zie Adv.)

Electrotechnisch Ingenieur aan de accumulatorenfabriek «Maarssen» te Maarssen. (Zie Adv.)

Ingenieur bij de Noordooster Locaalspoorweg. (Zie Adv.)

Werktuigkundig Electrotechnisch Ingenieur bij de Nederlandsche ZuidAfrikaansche Spoorweg-Maatschappij. (Zie Adv. in n°. 18.)

Bouwkundig Teekenaar goed bekend met detailleeren. Brieven franco met opgaaf van vroegeren werkkring en verlangd salaris onder lett. W 126, aan de Nederl. Kiosken-Maatschappij te Rotterdam.

Bekwaam Teekenaar-Constructeur om spoedig in dienst te treden op een machinefabriek te Nijmegen. Theoretische en practische kennis van scheepsmachines vooral vereischt. Salaris naar bekwaamheid. Franco brieven onder n°. 5274, aan het bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage.

Werktuigkundige, theoretisch en practisch ontwikkeld, welke zelfstandig kan optreden voor toezicht te houden op verschillende machines tegen flink salaris. Adres met brieven onder n°. 11374 aan het bureau der Nieuwe Rott. Courant.

Chef-Teekenaar aan een fabriek van scheepsbouw en stoomwerktuigen voor machine-constructie. Brieven franco, letters LHZ, Alg. Adv.. Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

Directeur voor de op te richten Zuid-Nederl. melasse spiritusfabriek te Bergen-op-Zoom, goed techniker en op de hoogte van 't vak en in staat zelfstandig op te treden. Goede positie verzekerd. Adres met franco brieven onder n°. 11600, aan het bureau der N. Rott. Courant.

Ingenieur op eene Machinefabriek, Scheepsbouwinrichting en Constructiewerkplaats in Rotterdam, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, geschikt om zelfstandig te werken en vooral beschikkende over veelzijdige ondervinding in het ontwerpen en uitvoeren van ijzerconstructies. Grondige kennis van scheepsbouw gewenscht; kennis der Engelsche taal strekt tot aanbeveling. Goed salaris en bij gebleken bekwaamheid duurzame positie. Offerten, met opgave van referentiën, onder letters L. K. T., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Middelburg, 28 April. Maken van drie ijzeren drijvende aanlegplaatsen met toeleidende bruggen, benevens vier ijzeren lichtopstanden, ten beh. van de tramweghavens aan het Zijpe, in verband met den in aanleg zijnden stoomtramweg van Zijpe naar Brouwershaven en van den Willempolder naar Steenbergen. J. Meijer te Zalt-Bommel, f 39,999.

Id. Id. Voorziening der boorden van het kanaal van Terneuzen. A. Tholens Dz. te Neuzen, 489 M. voor f 25,000.

Min. v. Wat, H. en N. 's-Gravenhage, 28 April. Herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de prov. Overijssel en Drenthe. H. Roseboom te Hattem, f 1584.

Id. Id. Aanleg van eene lijn tusschen Venlo en 's-Hertogenbosch. L. Troost te Arcen, f 4244.

Id. Id. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Zaandam, van den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Maart 1902. J. H. Eilman te Zaandam, f 1092.

Id. Id. Onderhoud van het post- en telegraafkantoor met directeurswoning te Wormerveer, van af den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Maart 1902. G. v. d. Laan te Wormerveer, f 810.

Id. Id. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Enkhuizen, van den dag der kennisgeving van de goedk. der aanbest. tot en met 31 Maart 1902. W. Rienderhoff te Enkhuizen, f 699.

Genie. Amsterdam, 22 April. Eenj. onderhoud der artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. H. R. Hendriks ald., 5 pCt. beneden tarief.

Arnhem, 25 April. Voorzieningen aan milit. gebouwen. J. A. Koenders ald., f 5715.

Maastricht, 25 April. 1°. Eenj. onderhoud van kazernegeb. A. B. Gennisse ald., f 3990; 2°. Voorzieningen enz. aan milit. geb. Dezelfde, f 3850.

Kampen, 26 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. H. v. Dijk Hz. ald., f 4750; 2°. Idem van de geb. enz. van den hoofdcursus. È. de Groot ald., f 1803.

Delft, 26 April. Doen van herstellingen enz. aan mil. geb. ald. M. Meijers ald., f 1160.

's-Gravenhage, 27 April. Herstellingen enz. aan mil. geb. H. v. Oortmerssen ald., f 9845.

Breda, 28 April. 1°. Maken van eene loods tot berging van brandstoffen en gedeeltelijk vernieuwen van een brugdek bij de Kon. Mil. Academie ald. A. Verhagen & Zn,, f 2231 ; 2°. Aanbrengen van tapen brandkranen tot verdere aansluiting van de gebouwen der Kon. Mil. Academie aan de waterleiding ald. A. v. Gestel ald., f 988; 3°. Doen van voorzieningen aan mil. gebouwen enz. ald. A. Verhagen Sc Zn., f 2488.

Provinciale werken. 's-Gravenhage, 24 April. Verbreeden van de Gouwe nabij Gouwesluis en van den Rijn te Alphen met bij beh. werken. A. W. Groot te Hintham, f 61,474.

Id. Id. Verrichten van eenig baggerwerk in den Rijn tusschen Leiden en Woerden. D. K. Bons te Sliedrecht, f 5900.

Gemeentewerken. Amersfoort, 24 April. 1°. Vernieuwen en aanleggen van eenige straten in deze gem. Gegund aan Th. W. Bonte ald., f 3371 ; 2°. Vernieuwen van den werfmuur aan de Oostzijde yan de Korte Gracht en van twee stukken werfmuur aan den St. Andriessingel. Gegund aan T. v. Daal ald., f 2445.

Amsterdam, 24 April. Verbreeden van een ged. Amsteldijk en maken van oevervoorziening langs die verbreeding en langs een ged. van de Hobbema- en Ruysdaelkade. C. J. Hofman ald., f 18,091.

Pèrnis, 24 April. Bouwen van een gemeentehuis. M. Goossen en P. v. Balen te Maassluis, f 6479. ,

's-Gravenhage, 27 April. Rioleeren en bestraten van een straat ten N.W. van den kanaalweg. A. de Waerd en J. C. Diercks aia., f 11 620

Arnhem, 1 Mei. Bouwen van een korenbeurs op de Korenmarkt. G. J. Reinders te Arnhem, f 20,217. , „ _

Polderwerken. Gorredijk, 22 April. Polderbest v. h. be en le veendistr. onder Opsterland en JEngwirden. a. Bouwen van eene vaste brug in den kavel langs de Oudewegstervaart onder Gersloot. Gegund aan J. J. Langenberg te Luxwoude, f 1762; b. Afbreken van