is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899, no 41, 14-10-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 11.

506

Van verre maakt de brug een beteren indruk dan die te Bonn. De toegangen zijn hier schooner; aan den Düsseldorfer oever verloopt de oprit in een prachtig plantsoen. Daarentegen is de achtergrond — het Siebengebirge — te Bonn schilderachtiger; te Düsseldorf zijn de Rijnoevers vlak.

Hoe men ook over sommige decoratieve onderdeelen moge denken, de beide bruggen zijn een bezoek overwaard. Prof. Keohk heeft alle succes gehad met zijne machtige bogen, die een vrij wat indrukwekkender aanzien hebben dan de zoo veelvuldig toegepaste paraboolvormige draagwanden, die men wel eens met het geraamte van een walvisch heeft vergeleken of dan de zoogenaamde «traliekasten».

Zoo dus de Rijnbruggen in haar geheel den toeschouwer tot bewondering stemmen, het publiek dat over de bruggen passeert, maakt soms ironische opmerkingen, die, hoe ongegrond ook, niet geheel onverklaarbaar zijn. Men vindt dat de hangers gelijken op zuilen, die veel te dun zijn en te ver van elkander verwijderd, onder den last zullen bezwijken. Men heeft bij hevigen wind 't gevoel alsof er gevaar bestond van in de rivier te waaien en oordeelt dat men in een «traliekast» veiliger zou zijn.

Doch daarentegen erkent men dankbaar, dat het uitzicht op de schoone Rijnoevers door geen ijzerwerken belemmerd wordt en geheel vrij is.

Utrecht, September '99. H. van Berckel.

Wereldtentoonstelling te Parijs.

Werd in het vorige nummer een overzicht gegeven van hetgeen de afdeeling der Nederlandsche koloniën ter wereldtentoonstelling te Parijs in het volgend jaar merkwaardigs zal bieden, thans kunnen eenige mededeelingen worden gedaan omtrent het uiterlijk en de inrichting van de Nederlandsche afdeeling op deze expositie, zooals die door de hoofdcommissie en de daarbij werkzaam zijnde architecten is voorbereid.

De Hollandsche afdeeling is verdeeld over het geheele tentoonstellingsterrein.

In de nabijheid van de Indische afdeeling, op de helling van het Trocadero, strekken zich aan weerskanten van de Jena-brug twee Nederlandsche groepen uit, t. w. links: handel en scheepvaart met belangrijke inzendingen, modellen van booten, en betimmering van salons in groote schepen; rechts de afdeeling jacht en visscherij met belangrijke bijdragen betreffende de Zuider- en Noordzee-visscherij, vergezeld van statistische toelichtingen, die een wetenschappelijk overzicht geven van dezen vaderlandschen tak van bedrijf en van den stand der visscherij, welke door een passende decoratie zal worden omlijst.

In de gebouwen langs de lengtezijden van het Champ de Mars, komt in den rechtervleugel onze afdeeling opvoeding en onderwijs, waartoe behoort een belangrijke kaart van de topografische inrichting, een overzicht van het school- en teekenonderwijs h. t. 1. Verder doorgaande vindt men vervoermiddelen en waterstaat, met teekeningen van den waterstaat, van de Rotterdamsche gemeentewerken, van de Utrechtsche waterleiding enz. In hetzelfde lokaal komt de groep chemische nijverheid.

In het tegenoverliggende gebouw zal onze textiele kunst vertegenwoordigd worden, terwijl een kleine ruimte is gereserveerd voor het mijnwezen.

In het aan het uiteinde der zijvleugels gelegen hoofdgebouw met het electrisch paleis, bevindt zich links een groote middenhal waar de hoofdcommissie de beschikking heeft weten te verkrijgen over een zeer fraai emplacement. Daar zullen opgesteld worden de inzendingen onzer groote fabrikanten, o. a. groote electrische installatiën, eene diamantslijperij in werking enz.

Van de voormalige machinegalerij, waar zich een feestzaal bevindt uitloopende in een koepel van 50 M. hoog, is een gedeelte bestemd voor de expositie van onze landbouw en voedingsmiddelen.

Langs het terrein bij de Alma-brug verrijst het groote gebouw der sociale wetenschap, waarin Nederland vertegenwoordigd zal zijn. Even verder komt het vak voor de voortbrengselen van den tuinbouw. Bovendien zal op het terrein van het Trocadero naast de cascade, dus nabij de koloniale afdeeling, een Hollandsch tulpenveld worden aangelegd.

Op de Esplanade der Invalieden is een der annexen bestemd voor hetgeen onze industrie op 't gebied van decoratie en meubileering zal te aanschouwen geven.

Dan zijn aan Nederland in het Groote Paleis aan de Champs Elysees nog drie zalen toegewezen, waarvan één bestemd is voor bouwkunst en de twee overige voor schilderkunst.

De commissie heeft zich bereid verklaard voor iederen inzender de benoodigde vitrines te doen vervaardigen.

Het technisch bureau is met uitgebreid personeel tot dusver nog te 's-Gravenhage druk werkzaam, onder leiding van de heeren Sluyterman, leeraar aan de Polytechnische School en Joh. Muiters, architect, leden der bijzondere commissie voor groep XII, aan wien is toegevoegd de heer Eberson, als architect. Waarschijnlijk zullen deze bouwkundigen in Maart a.s. persoonlijk de installatiën voor de Nederlandsche afdeeling te Parijs leiden, alwaar de heer R. Bouwens van der Booy, lid der bijzondere commissie, tevens architect, reeds bij de afdeeling werkzaam is.

VERGADERING

van

HET KOIIIMKL.IJK INSTITUUT

van

INGENIEURS. Vakafdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouwkunde.

Bij de opening der tweede vergadering van deze vakafdeeling, gehouden Woensdag te Amsterdam, herinnerde de Voorzitter aan het feit, dat thans het wetenschappelijk werk weer geregelde voorzetting hebben kan. De benoeming van professor Dijxhoorn te Delft gaf spreker aanleiding tot het uitspreken van zijne beste wenschen daaromtrent, terwijl tevens ook het jubileum van professor Snijders door hem in herinnering werd gebracht. Nog viel te herdenken een ander jubileum, n.1. dat |van den 70sten verjaardag van professor Reuleadx, aan wien het Bestuur een telegram van belangstelling had gezonden, dat door den jubilaris was beantwoord en waarvan voorlezing werd gedaan.

Medegedeeld werd, dat de heer Sloot zijne benoeming tot lid van het bestuur had aangenomen.

Besloten werd de commissie voor den gasdraad te bestendigen en evenzoo de commissiën voor vakonderwijs en voor de bewerking van het hoofdstuk «ijzer en staal» der Algemeene Voorwaarden.

Na de voorlezing van de lange lijst van geschenken voor de bibliotheek, vestigde de Voorzitter nog de aandacht op eene nieuw opgerichte vereeniging van werktuigkundigen, die haren zetel heeft te Rotterdam en voornamelijk een vereenigingspunt voor de machinisten ter koopvaardij schijnt te zijn. Naar het begin te oordeelen, belooft de vereeniging levensvatbaarheid te hebben.

Tot het nazien der rekening over het tiende vereenigingsjaar (tot 15 Juli 1899) van de ontbonden Ned. Ver. van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen werd eene commissie benoemd, die tevens tot taak heeft het doen van voorstellen tot belegging van het fonds der ontbonden vereeniging.

Uit het jaarverslag, uitgebracht door den Secretaris, bleek de werkzaamheid gedurende het tiende vereenigingsjaar, dat evenwel door de fusie is ingekort. Niettemin heeft in dit verkorte tijdperk eene toetreding van nieuwe leden plaats gehad grooter dan ooit te voren, waar tegenover slechts een verlies van vijf leden als gevolg der fusie te betreuren valt. Alles is nu op het stuk der fusie geregeld: alleen omtrent de uitgave van het orgaan moet nog eene regeling worden getroffen, maar het laat zich aanzien dat de uitslag een goede wezen zal.

Onder dankzegging aan den Secretaris voor zijn keurig verslag werd dit goedgekeurd.

De begrooting voor het eerste boekjaar der Vakafdeeling, die voor. gedragen werd door den Penningmeester, liep uit den aard der zaak over een minder bedrag dan voorheen. Toch komt daarop een nieuwe post voor ter oorzake van de tegemoetkoming voor den afdeelingsredacteur, welke post, evenals de begrooting in haar geheel, bij acclamatie werd goedgekeurd.

Tot afdeelings-redacteur werd door het bestuur voorgedragen de heer A. J. Joekes, de man, die zich reeds gedurende vele jaren met werkzaamheden betreffende de samenstelling van het verslag had belast. De heer Doijer kon wegens drukke bezigheden de tunctie van afdeelings-redacteur niet bij het secretariaat waarnemen. Overeenkomstig de voordracht, werd de heer Joekes bij acclamatie benoemd, die verklaarde haar gaarne te willen aannemen.

Vervolgens kwam aan de orde de voordracht van den heer G. J. A. Steen over Diepboringen naar steenkool, -petroleum enz. De actualiteit van dit onderwerp had eene goede opkomst ter vergadering ten gevolge, waartoe ook genoodigden behoorden. De belangstelling in dit onderwerp is vooral in den laatsten tijd in Nederland opgewekt door de diepboringen in Indie, zij het ook dat die belangstelling meer een flnantiëelen ondergrond heeft dan wel gelegen is aan de technische zijde der zaak.

Na eene korte beschrijving van verschillende borings-systemen, volgde eene bespreking van eene compleete boring. Deze wordt nooit anders uitgevoerd dan onder garantie, zoodat er steeds zekerheid bestaat