is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 16, 17-04-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M ie

200

Idem. Ontv. v. h. Recht van Succesie No. 2, te 2 ure: Maken van eene nieuwe brug over de Bezuidenhoutsche sloot, tegenóver de le v. d. Boschstraat ald. Raming f 7000. (Zie Adv.)

Stolwijkersluis. Dijkgr. en Hoogheemr. v. d. Krimpenerwaard, te 11 ure: 1°. Gewoon onderhoud en begrinden der dijkskruinen, opmaken, onderhouden en begrinden en maken van beschoeiingen en kieltuinen langs de binnenwegen in genoemd Hoogheemraadschap; 2°. Onderhoud der dijksmagazijnen, dijksgereedschappen, peilschaalkasten, peilpalen enz. Inl. bij den fabriek-landmeter te Lekkefkerk 30 April te 9 ure. ■ Donderdag 6 Mei.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verbreeden van het Noordzeekanaal in de bocht bij Velzen. Raming f 77.500. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Herstellen van de binnenvloeddeuren der groote opening van de schutsluis Willem I, beh. tot de werken van het Groot Nóordhollandsch Kanaal. Raming f 5300. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Verbeteren van den kop van hoofd I vóór de .Pettemer zeewering, beh. tot de Rijks zeewerken in de prov. Noordholland. (Zie Adv. in n°. 15.)

RESTAURANT VAN DER DDSSE.

Eigenaar B. SANDERSE, Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Telephoon:

\o. 558,

Telegram-Adres : ÜAlïDJERSE, Rotterdam.

Oestersalon „AU GO URMJET".

Id. Id. Bouwen van eene dienstwoning bij de Oranjesluizen nabij Schellingwoude, beh. tot de werken van het Noordzeekanaal. Raming f 5200. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Verbeteren van een deel der kruin van de Heldersche zeewering bewesten het Noordduinshoofd. Raming f 16.000. (Zie Adv. in n°. 15.)

Id. Id. Maken van drie meerstoelsn en opruimen van een ponton jn het buitenkanaal te IJmuiden. Raming f 20,400. (Zie Adv. in n°. 15.)

Vrijdag 7 Mei.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Maken van een vak en verlengen van twee vakken keibestrating op den oostelijken dijk van het kanaal van Ter Neuzen, onder de gem. Westdorpe. Raming f 3000. (Zie Adv.)

Id. Id. Leveren en storten van steen tot verdediging van den kop van de Westnol der aanleg- en losplaats voor visschers in den Brakman bij de Isabellasluis. Raming f 800. (Zie Adv.)

Donderdag 8 Mei.

Fijnaart. Burg. en Weths., te 10 ure: Leveren van 200 M3. Duitsche onderhoudsgrind van 2 a 4 cM.

Maandag 10 Mei.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Driejarig onderhoud der werken van het kanaal van Luik naar Maastricht, voor het gedeelte dat het Nederlandsch grondgebied doorloopt, vanaf den datum van de kennisgeving der gunning tot en met 31 Maart 1900. Raming f 12,800 p. jaar. (Zie Adv.)

Dinsdag 11 Mei.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Best. n°. 726) Wijzigen der geleidingen voor de electrische verlichting op de stationsemplacementen Venlo en Blerik, en leveren en stellen van daarbij benoodigd ijzerwerk. Begr. f 3140. (Zie Adv.)

Donderdag 13 Mei.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verbeteren der Rijkszeewerken op het eiland Wieringen, prov. Noordholland. Raming f 25,000. (Zie Adv.)

Woensdag 19 Mei.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede. Raming f 70,000. (Zie Adv.)

IN HET BUITENLAND. Zaterdag 24 April.

Brussel. Ministerie van Landbouw en van Publieke Werken, te 10% ure: Baggerwerken aan den ingang van de Kil en in de havens van Ostende, Nieuwpoort en Blankenberghe enz. gedurende 5 jaren. (Zie Adv. in n°. 9.)

ZU1D-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Amsterdam. De Consul-Generaal der Zuid-Afr. Republiek vraagt aanbiedingen voor de levering van 1°. isolatoren met stangen en 2°. hardgetrokken koperdraad. Aanbiedingen die na den ilAen April 1897 aan zijn adres, Doelenstraat 8, te Amsterdam, mochten bezorgd worden, zullen niet in aanmerking komen. (Zie Adv. in n°. 14.)

Id. Id. Leveren van isolatoren. (Zie Adv. in n°. 15.)

JA.N HA.MEFL & Co.

HEERENGRACHT 583, bij de UTRECHTSCHE STRAAT,

AMSTERDAM.

Verstrekken plannen en belasten zich met de uitvoering van compleete installaties voor

Zuivelbedrijven

EN ANDERE

F i b r i e k s I n r i e h t i n 11 n.

Referenties van uitgevoerde installaties van verschillenden aard worden op aanvrage verstrekt. {d)

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Biivatfs Mmm Staalflraaïtoiw

voor verschillende doeleinden, Afsta n cl s- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel

Gedrukt bij F. J. BELINFANTE, voorn.: A. D. SCHINKEL.

ASFHALT-WEQEN es dito VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Sfastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Moutvloercn. Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fnndeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, «eeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.