is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 4, 22-01-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

M 4.

Bij het Boschwezen.

Bij het Boschwezen op Java en Madoera.

Werkzaam gesteld: onder den inspecteur bij het boschwezen, chef der inrichtingsbrigade, de adjunct-houtvester 2e kl. L. A. G. Hissink, thaas geplaatst in het district Semarang-Vorstenlanden.

OPEN BETREKKINGEN.

Opzichter bij de Gemeentewerken te 's-Hertogenbosch. (Zie Adv.). Assistent in werktuigleer en kennis van werktuigen aan de Polytechnische School... (Zie Adv. in n°. 3.) Machine-Teekenaar. (Zie Adv. in n°. 3).

Adjunct-Ingenieur bij het Min. v. Koloniën. (Zie Binn. en Buitenl. Ber. in n°. 3).

Opzichters voor het stoomwezen. (Zie Binn. en Buitenl. Ber. in n°. 3).

Twee Bouwk. Opzichters, bij de gemeentewerken te Middelburg om met 1 Maart a.s. in dienst te treden voor een tijdvak van 8 respectieve 12 maanden of langer, bij den aanleg van rioleering, het maken van gemetselde reservoirs en kolken, ijzeren zinker en pompgebouwen met buisleidingen, op een salaris van f 70 a f 80 per maand. Brieven met opgaaf van tegenwoordige en vroegere betrekkingen, uitgevoerde werken en alwaar informatiën kunnen worden genomen, vóór 1 Februari 1898 in te zenden bij den GemeenteBouwmeester te Middelburg. Zij, wier overeenkomst gewenscht mocht worden, zullen daartoe nadere uitnoodiging ontvangen.

Machineteekenaar, om dadelijk in dienst te treden. Br. met opgaaf van leeftijd, vroegeren werkkring en verlangd salaris ond. motto Teekenaar aan J. H. en G. van Heteren, Boekh. Amsterdam.

Electrisch-Monteur. Br. ond. lett. M. O. Z. Alg. Adv.-Bur. Nijgh en v. Ditmar, Rotterdam.

Chef-Teekenaar op een Fabriekskantoor. Br. ond. ltt. M. N. L. Adv.Bur. Nijgh & v. Ditmar, Rotterdam.

Scheepsbouwkundig Teekenaar, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden aan de Werf «Conrad» te Haarlem. Sollicitaties schriftelijk onder vermelding van vroegeren werkkring en verlangd salaris.

Fabriekopzichters. Adres met brieven, onder No. 1841, aan het bureau de «Nieuwe Rott. Courant».

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 14 Jan. Onderhouden van het post- en telegraafgeb. te Purmerend tot 31 Dec. 1900. J. B. v. d. Putten te Ilpendam, f 945.

Gemeentewerken. Zaandam, 8 Jan. Leveren van 300 Am. grenenhouten privaattonnen. B. Bodsinger te Assen, f 375.

Alkemade, 11 Jan. Maken van 2175 M. wegbestrating voor paardenspoor. Gegund aan J. Jansen te Woubrugge, f 3094.

Rotterdam, 11 Jan. Bouwen eener school aan de Sophiastraat. J. Kloet Overbeeke te 's-Gravenhage, f 37,650.

Lemmer, 11 Jan. Herstellen en wijzigen van het gemeentehuis. Gegund aan H. H. Visser ald., f4147.

Leeuwarden, 12 Jan. Vernieuwingen aan verschillende gemeentegebouwen, scholen enz. en onderhouden van gemeenteeebouwen enz ged. 1898 en 1899. P. Vonk ald., f 5985.

Groningen, 13 Jan. Onderhouden en vernieuwen van de bestratingen binnen de gemeente, ged. 1898. M. Tijms te Sappemeer, f 13,686.

's-Gravenhage, 13 Jan. Leveren ten behoeve van de duinwaterleiding van verschillende magazijnsgoederen. Perc. 1. Geg. ijz. buizen. V. d. Honert & Punt te Amsterdam, f 14,887.69 ; perc. 2. Geg. ijz. voorwerpen. Machinefabriek «Reineveld» te Delft, f 3317.50; perc. 3. Com. buizen. A. M. v. Embden & Co. ald., f 5020.49 ; perc. 4. Gietlood en tin. Rouppe v. d. Voort & Zn. ald., f 874; perc. 5. Diverse gereedschappen. P. M. Tamson ald., f 303.56.

Baarn, 14 Jan. Leveren van 100,000 straatklinkers. Bonté & Becker te Wijk bij Duurstede, f 17.96 per 1000; 285 M3. riviergrind. Gegund aan J. Meiner te Hoogeveen, f 2.315 per M3.

Spoor- en Tramwegen. Hoorn, 8 Jan. Stoomtramwegmij. « WestFriesland». Maken van gebouwen en verdere werken ten beh. van de lijn Schagen—Wognum. H. Wienhoven te Schiedam, f 45,780.

Amsterdam, 10 Jan. Holl. IJz. Spoorwegmij. Maken van ophoogingen en afgravingen, leggen en verleggen van sporen en wissels, uitbreiden van kunstwerken, stationsinrichtingen enz. ten beh. van een tweede spoor tusschen Haarlem en Uitgeest. H. Wienhoven te Schiedam, f 92,900.

Particuliere werken. Vlake, 8 Jan. Archt. A. Le Clercq. Bouwen van een houten fabrieksgebouw ald. Gegund aan L. D. v. d. Linde te Hansweert, f 2575.

Loosduinen, 10 Jan. Bouwen van drie schuren, maken van een vaste brug, plaatsen van een beschoeiing en ijzeren hek enz. op de voormalige buitenplaats Oud-Rozenburg. J. Hulsbosch ald., f 3420.

Enschede, 10 Jan. A. Elshorst. Bouwen van drie woningen Gegund aan G. Hofstede ald., f 4069.

Zeeland (N.-Br.), 12 Jan. J. F. Coenen. Bouwen van een burgerhuis. Gegund aan A. v. Wijck de Vries te Nunen, f 6530.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 24 Januari.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij., te 1 M ure : (Bestek n°. 713) Maken van eene terreinsverbreeding en een zijspoor, keibestrating en verruimden uitgang op de gevangenislaan bij de locomotievenloods op het stations-emplacement Leiden. Begr. f 3820. (Zie Adv in n°. 2)

Bergen (Limb.) Burg. en Weths., te 2 ure : Maken van een nieuw gebouw met aanhoorigheden voor school, verdeeld in 4 lokalen. Best. ten raadhuize. Inl. bij A. Korting te Aijen.

Doetinchem. K. G. Olthuis, te 6 ure: Bouwen van een woonhuis. Inl. bij den archt. H. Sagleven Jz.

Drachten. Best. der Chr. Nat. School: Vergrooten van de bestaande school met 2 lokalen en aanverwante werken.

Hengelo (Ov.). S. Lefers, te 12 ure: Bouwen van twee woonhuizen aan den Wolter ten Catestraat. Inl. bij den archt. W. Elzinga. Aanw. 24 Jan. te 9% ure.

Dinsdag 25 Januari.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek n°. 739) Wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw en uitvoeren van eenige diverse werken op het station Veenwouden. Begr. f 3900. (Zie Adv. in n°. 1.)

Zwolle. Kerkbest. der Israël. Gem., te 3 ure: Amoveeren van een heerenhuis met bijbehoorende perceelen aan de Schoutensteeg en Walstraat te Zwolle en bouwen van een synagoge met vergaderkamer en kosterswoning. Best. bij den archt. F. C. Koch ald.

Deventer. N. J. Nijbroek, te 10 ure: Verbouwen van het woonen winkelhuis aan de Menstraat. Inl. bij den archt. G. te Riele Wz. Aanw. 25 Jan. te 2 ure.

Hengelo (Ov.). W. v. Wezel, te 8 ure: Bouwen van twee woonhuizen aan den Enschedéschen straatweg. Inl. bij den archt. W. Elzinga. Aanw. 25 Jan. te 9^ ure.

's-Hertogenbosch. A. v. Heukelom, te 11 ure: Bouwen van een huis met verdieping aan de Havenstraat. Inl. bij den archt. H. Lamers ald.

Woensdag 26 Januari.

Goudswaard. Burg. en Weths., te 10 ure: Gedeeltelijk afbreken, verlengen en verbouwen der openbare school met leverantie van ameublement. Best. ter secretarie en bij den archt. H. Beljers te Puttershoek, die inlichtingen verstrekt. Bilj. inzenden daags vóór de besteding.

Dirksland. Best. v. d. polder Oud Herkingen: Leveren van 50 lasten Doorniksche bloksteen, zwaar 75 a 100 KG. en dik 30 a 35 cM., te leveren in April 1898 aan den zeedijk van dien polder; 80 M3. onderhoudsgrind te leveren franco wal of wagon kaai Herkingen', in Mei 1898. Billetten in te zenden vóór 26 Jan. aan den voorzitter,'D. van der Sluijs te Dirksland.

's-Gravenhage. Archt. W. B. v. Liefland, te 11X ure: Bouwen van één heerenhuis met annexe werken op een gedeelte terrein, beh. tot de exploitatie der Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond-Maatschappij, gelegen aan de verlengde le v. d. Boschstraat te 's-Gravenhage. Teekeningen en bestek verkrijgbaar en ter inzage in een der zalen van het Sportgebouw L. v. N. O.-Indië. Inl., teekeningen en bestek te bekomen ten kantore van den archt., Bezuidenhout n°. 25, des voorm. van 9—12 ure.

Leiden. Gem. Comm. v. h. Ned. Hen. Kerkgen., te 3 ure : Levering van verschillende bouwmaterialen ged. het jaar 1898, in é perc, t. w.: perc. I. Ribhout; perc. II. Deelhout; perc. III. Kalk, cement enz.; perc. IV. Glas- en -verfwaren; perc. V. Smidswerk ; perc. VI. Lood, zink en ijzerwaren. Bestekken te verkrijgen aan de kosterij der Hoogel. kerk. Inl. bij den archt. W. C. Mulder en den opz. aan de kosterij voornoemd.

Odoorn. Kerkeraad der Hen. Gem., te 11 ure: Herbouwen van de afgebrande kerk en toren ald. Best. enz. bij den gem.-architect E. Kliphuis te Emmen. Aanw. 26 Jan. te 10 ure.

Donderdag 27 Januari.

Gameren. /. de Ridder, te 11 M ure: Gedeeltelijk sloopen en daar ter plaatse opbouwen van een koetshuis met bijlevering van alle materialen enz. Inl. bij den bouwk. G. G. Lodder te Zalt-Bommel.

Terborgh, te 3 ure: Bouwen van een koffiehuis bij het station van den locaalspoorweg, voor den heer Cohen. Inl. bij den archt. J. B. Weenink ald. Aanw. 27 Jan. te 1 ure.

Vrijdag 28 Januari.

Sleen (gem. Steenbergen). H. Huismans, te 2 ure: Bouwen van een landbouwers-woonhuis en aanhooren, op het terrein thans door hem bewoond, hetwelk deels moet worden afgebroken, met bijlevering van daartoe benoodigde materialen enz. Inl. bij J. Flooren te Steenbergen. Aanw. 28 Jan. te 10 ure.

Oost-Knollendam. Kerkv. der Hen. Gem., te 11 ure: Amoveeren van de bestaande en bouwen van een nieuwe pastorie. Bestek en teekening zijn verkrijgbaar bij den bouwk. C.Jz. Ooms te Alkmaar en bij J. L. Ooms, gem.-opz. te Krommenie.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 "re: Leve"ng van 1000 tot 1500 M. hardsteenen trottoirbanden en 250UU stuks Niedermendiger straatkeien. Bestekken verkrijgbaar ter gem -secret.

Buren. Rijkst, v. h. polderdistrict, te 11 ure: Onderhoud van de grindwegen met bijbeh. kunstwerken, in 2 perc. 1°. over den Lekdijk onder Beusichem, 2°. over den Lingedijk en Aalsdijk onder Buren en Buurmalsen, ged. 3 jaren, ing. 1 Mei 1898 en eindigende 30 April 1901.