is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 47, 19-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

583

M 4*.

Zwolle, 11 Nov. Wegruimen van een in de Zuiderzee bezuiden de Ketelleidammen gezonken vaartuig. W. A. v. d. Tak te Rotterdam, f 1100.

's-Gravenhage, 16 Nov. Maken van grondwerken nabij de uitwateringsluis aan den benedenmond van het kanaal 's-Hertogenbosch— Drongelen. G. L. Buven te Rotterdam, f 53,133.

Genie. Naarden, 9 Nov. Voorzieningen aan sluizen in den rechter Vechtdijk. G. Visser Gz. te IJmuiden, f 2915.

Provinciale werken. Middelburg, 11 Nov. Uitvoeren van eenige werkzaamheden aan het huis aan de Lange Delft ald. wijk H n°. 12 in verband met de inrichting tot prov. bibliotheek, alsmede verbouwen van het perceel aan de Segeerstraat wijk H n°. 86 tot conciërgewoning. M. K. Jeras te Middelburg, f 8095.

Gemeentewerken. Amsterdam, 7 Nov. Dempen, beschoeien en rioleeren van een watervlakte aan de Noordzijde van de Wittenburgervaart. U. H. Elzinga ald., f 2600.

Velzen, 10 Nov. Vergrooten van de openbare school. Gegund aan H. L. v. Zijl te Zandpoort, f 9894.

's-Gravenhage, 10 Nov. 1°. Maken en stellen van 3 openbare waterplaatsen. F. Roest ald., f 1350; 2°. Vernieuwen van een gedeelte kaaimuur langs den Z. O. Buitensingel. A. de Waerd en J. O. Diercks ald., f 4586.

Id. Id. Aanleggen, rioleeren en bestraten van straten ten Westen van de Rembrandtstraat. J. v. d. Eishout Gz. te Scheveningen, f43,970.

Polderwerken. Colijnsplaat, 4 Nov. Best. v. d. polder Nieuw Noord-Beveland. Aanleggen van een inlaagkade met daarbij beh. werken. Chs. Franke ald., f 7273.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 7 Nov. Holl. IJz. Spoorwegmij. Maken van grondwerken, spoorwerken en wijzigen van den onder- en bovenbouw van de brug over de Piet Gijzenvaart, op het stationsemplacement Piet-Gijzenbrug. R. v. Dijk te Noordwijkerhout, f 10,060.

Utrecht, 8 Nov. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Maken van een dubbele wachterswoning met bijbeh. werken ten beh. van de verbindingsbaan te Rotterdam aansluiting S.S. op den spoorweg Utrecht— Rotterdam. J. M. Wolft ald.. f 10,543.

Particuliere werken. Eerbeek, 7 Nov. A. Kotter. Bouwen van een bakkerij met winkelhuis. Metselwerk. G. J. Wigman te Brummen, f 1173; timmerwerk. E. v. d. Burg ald., f861.50; lood- en zinkwerk. T. Franken ald., f 104; smidswerk. R. Koenders ald., f 54; schilderwerk. L. Brendeke ald., f 135. Gegund.

Rotterdam, 7 Nov. Firma Wed. H. Dammann. Bouwen van een stal met koetshuis, hooizolder, bovenhuis en bovenwoningen, op een terrein aan het Oost Vestplein en de verbreede Ganzensteeg. Gegund aan Joh. v. Ipenburg ald., f 42,070.

Hulst, 7 Nov. Com m. v. beheer en onderhoud van den grindweg Rustwat—de Kraai—Zaamslagsche Veer. Uitbreken van 4598 M. lengte grindbaan en deze te vervangen door keibestrating, waarvan 910 M. te leggen met keien 10/16 cM. en 3688 M. met keien 10/12 cM., allen Lessines of Quenast. P. A. Adriaansens te Walsoorden, f 37,200.

Groningen, 8 Nov. Archt. W. P. Ros. Afbreken en weder opbouwen der huizinge Folkinge dwarsstraat G n°. 34. P. Mulder ald., f 878.

Oost-Souburg, 9 Nov. J. Louwerse. Bouwen van een nieuw koffiehuis met woonhuis, keuken enz. Gegund aan C. Lavooy te Ellewoutsdijk, f 6700.

Wommels, 9 Nov. W. W. Hopperus Buma. Bouwen van een villa met bijk. werken. C. Goud te Leeuwarden, f 26,580.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN. Maandag 21 November.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11K ure: Driej. onderhoud van de hoofden der Marinehaven te Hellevoetsluis, beh. tot de zeewerken in Zuidholland. Raming f 1500 per iaar. (Zie Adv. in n°. 43.)

Id. Id. Driej. onderhoud der werken beh. tot het Rijksveer tusschen 's-Gravenhage en Wieldrecht, prov. Zuidholland. Raming f 740 per jaar. (Zie Adv. in n°. 43.)

Dinsdag 22 November.

Doesburg. Burg. en Weths., te \\i ure: Uitbaggeren der haven, te baggeren + 7000 M3. Voorw. ter secretarie.

Haarlem. Genie, te 10 ure: Maken van een afrastering om het munitiemagazijn bij den Dam en wijzigen van een toegangsweg ald. Begr. f 1600. Inl. ten bureele der genie en bij den off. der genie op het fort Veldhuis nabij het werk onder Uitgeest. Bilj. inz. uiterlijk 21 Nov. vóór 3 ure.

Woensdag 23 November.

Apeldoorn. Archt. Andr. v. Driesum Sz., te 11 ure: Amoveeren van een huis aan de Loolaan en daar ter plaatse bouwen van een winkelhuis met twee bovenwoningen en werkplaats. Best. enz. verkrijgbaar bij den archt.

Breda. Rentm. der domeinen, te 11 ure: Uitbaggeren van een deel der Lage Zwaluwsche haven en onder profiel brengen harer taluds. Best. en voorw. te bekomen bij den rentm. en den onderopziener der domeinen te Lage Zwaluwe. Inl. geven de rentm. en de opziener der domeinen H. v. Oosterom te Zevenbergen.

Enschede. H. J. E. v. Heek, te 12 ure: Bouwen eener villa met annexe werken op een terrein nabij Boekelo. Inl. en best. bij den archt. R. v. d. Woerd Hz. Aanw. 21 Nov. te 3 ure.

Rotterdam. Bijkgr. en Heemr. v. d. polder Prins Alexander, te 12 ure: Uitvoeren van verschillende aardewerken in den polder als: perc. 1. Verhoogen en verzwaren van 350 M. lengte Ringdijk; perc. 2 en 3. Verdiepen van 2 gedeelten van de Nieuwerkerksche tocht, respectievelijk lang 1450 en 1400 M.; perc. 4. Verdiepen van een gedeelte der Middeltocht, lang 1340 M.; en perc. 5. Herschieten van 1010 M. halve bermsloot. Best. ten kantore van den penningmeester te Rotterdam, Nieuwe Haven 83.

Zeist. Burg. en Weths., te 11 ure: Bouwen van een directeurswoning en kantoor enz. op een terrein nabij de gasfabriek. Best. verkrijgbaar ter secretarie.

Donderdag 24 November.

's-Gravenhage. Burg. en Weths.. te 2 ure: 1°. Rioleeren van een gedeelte Badhuisweg tusschen den Nieuwen Duinweg en de Nieuwe Parklaan. Aanw. 21 Nov. te 11K ure aan de gemeentewerf; 2°. Verbreeden en uitdiepen van de sprank ten Z.O. van de Seinpoststraat. Aanw. in loco 21 Nov. te 2 ure; 3°. Leggen, opnemen en herleggen van kei-, klinker-, iron-bric- en andere bestratingen en leggen en herleggen van trottoirbanden ged. het jaar 1899, of ged. de jaren 1899, 1900 en 1901. Aanw. 21 Nov. te 11 ure aan de gemeentewerf; 4°. Leveren van verschillende houtwaren, benoodigd ged. het jaar 1899, in 4 perc. Aanw. alle werkdagen van 9—12 en van 2—4 ure aan de gemeentewerf. Voorw. verkrijgbaar ter gem.-secretarie, 3« afd.

Vught. R. K. Kerkbest. v. d. H. Petrus: Bouwen van een gesticht met oudmannen- en vrouwenhuis, gasthuis, schoolgebouw etc. ald. Bestek met teek. te bekomen bij den archt. W. van Aalst, te 's-Hertogenbosch, St. Jorisstraat G 133, door wien ook nadere inl. worden gegeven. Aanw. in loco 21 Nov. te 2 ure.

Vrijdag 25 November.

's-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 10i/2 ure : Driej. onderhoud der werken van de Zuid-Willemsvaart, voor het gedeelte in de prov. Noordbrabant. Raming f28,286 per jaar. (Zie Adv. in n°. 44.)

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure: Onderhoud van het kanaal door Walcheren, ged. de jaren 1899 1900 en 1901. Raming f 28,132 per jaar. (Zie Adv. in n°. 42.)

Nijmegen. Burg. en Welhs., te 2 ure : a. Verrichten van grondwerken (maken eener zandfundeering, ophoogen, aanleggen en verharden van wegen) in verband met den voorgenomen bouw van een openbaar slachthuis, op een terrein, Westelijk van de Nieuwe Haven ald.; b. Metselen der fundeeringen ten beh. van het te bouwen openbaar slachthuis, met eenige bijk. werken. Bestekken met bijbehoorende teekeningen verkrijgbaar ter gem.-secretarie. Inl. geeft de gem.-archt. Zaterdag 26 November.

Witmarsum (Fr.). Burg. en Weths. v. Wonseradeel, te 11 ure : Stichten van een schoolgebouw en onderwijzerswoning te Witmarsum en verbouwen van de schoolgebouwen te Arum en Tjerkwerd en van de onderwijzerswoning te Idsegahuizum. Best. enz. ter secretarie. Maandag 28 November.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Leveren van grèskeien. (Zie Adv. in n°. 46.)

Id. Id. Leveren van bezaagde en onbezaagde eiken, grenen, vuren en dennen houtwaren, ten dienste der gemeentewerken, onder beheer van den Wethouder voor de Publieke Werken der gem. Amsterdam, ged. het jaar 1899. (Zie Adv. in n°. 46.)

Id. Id. Leveren en stellen van boombeschermers. (Zie Adv.)

Id. Id. Leveren van straatklinkers, geschikt voor rijwegen. (Zie Adv.)

Id. Id. Leveren van straatklinkers, geschikt voor voetwegen. (Zie Adv.)

Id. Id. Dempen en overwelven van polderslooten benoorden achter de Kinkerstraat en beoosten de ten Katestraat en langs dé Jan Hanzenkade. (Zie Adv.)

's-Gravenhage. Min. v. Binnenl. Zaken, te 10^ ure: Maken van ijzeren kasten, liften en bijbeh. werkzaamheden in het depotgebouw van het centraal archief aan het Blijenburg ald. Begr. f 74,620. Inl. te bekomen bij den bouwk. voor de onderwijsgeb. enz. en bij den opz. van het archiefgeb. J. Kruyt ald. Aanw. 21 Nov. te 2 ure.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 10^ ure: Verbetering en onderhoud ged. het jaar 1899 van het Geldernsche Nierskanaal onder de gem. Bergen, prov. Limburg. Raming f 680. (Zie Adv. in n°. 44.)

Woensdag 30 November.

's-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Leveren van (Bestek n°. 215) metalen bovenbouw met toebehooren voor 41 bruggen voor secundaire spoorwegen; (Bestek n°. 216) 100,000 vloeiijzeren haakbouten en 140,000 vloeiijzeren tirefonds; (Bestek n°. 217) vloeiijzer, ten dienste van de S S. op Java; (Bestek La. F3) schroefpalen en schroefbladen met toebehooren, ten dienste van het Dept v. Oorlog in Ned.-Indie; (Bestek La. G3) metalen bovenbouw met toebehooren voor 18 bruggen voor gewoon verkeer; (Bestek La. H3) vloeiijzer; (Bestek La. 13) schroefpalen met toebehooren, ten dienste van het Dept. v. B. O. W. in Ned.-Indië. (Zie Adv. in n°. 45.)