is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 13, 1846, no 1, 01-01-1846

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 ) VAN DRUTEN en BLEËKEK te Sneek. hebben verzonden:

I. Flygare Carlen, PaulWerning, Avonturen van eenen Jongen Scheerenbewoner, gr. 8° met gegrav. titel en vignet. Boekv. prijs / 2,88. Part. prijs/ 3,60. ,

II. Friesche Volks-Almanak voor het jaar 1846, kl. 8.° met platen. ; Boekv. prijs ƒ 0,60. Part. pr. / 0,75.

H. H. Confraters die van bovenstaande in het geheel niet of te weinig Exempl. hebben ontvangen, zullen wij volgaarne, op aanvrage, Ex. doen toekomen.

Door hen zijn vertoond zes afgedrukte vellen van : A. Dornau, die üunkle Rosen.

Enter Vertaling aangekondigd:

I. C. A. vcn Waschman, Leliën. Tasschenbuch fur 1846. II. Charles Lever, The Odonaghue a tale of Ir eland fifty years

ago.

Bovengenoemden zoeken:

I. Luttenberg, Vervolg Groot Plakkaalboek. (Armwezen).

II. Merlin, Répertoire et Questions dedroit, in 8 ° of 4 ° Verzoeke opgaaf van prijs en hoe geconditionneerd, franco per Post

of per Couvert Correspondent.

6.) De Boekhandelaar C. BAKKER Bz. zoekt a contant voor een prijsje mits er zindelijk uitziende:

Revue Rritanique\%k3, 1844 en 1845. Journal des économistes, compleet. Connaissances Utiles, compl. Weekblad van het Regt, compl. Honingbij, compl.

Seoet tot Oldhuis, Tijdschrift voor Staathuishoudkunde, compl. De Referent, compl.

Swart en Tindall, Tijdschrift voor het Zeewezen, compl. Weiland, Kunstwoordenboek, 2dln. compl. Cooper , de Spion, compl.

— de Hertendooder, compl.

— de Padvinder, compl. Bulwer, de laatste der Baronnen, compl. Dickens, de Klok, compl. Rellstab, 1812, compl. De acht eerste Jaargangen der Iris.

De Arnhemsche Courant, van 1° Julij 1843 tot aan Ultimo December 1845.

2 Ex. Nederlandsch Museum, compl.

2 Ex. Nederlandsch Magazijn, compl., met de Schatkamer voor alle Standen.

Verder verzoekt hij van alle Stukken wegens de Nederl. O. I. B. uitkomende, zes Exemplaren in Commissie te ontvangen.

Verzoeke opgave en toezending per Couvert den Heer C. J. Borleffs te Amsterdam.

Nieuwediep, 27 Dec. 1845.

BOEKEN OVER OOST-INDIEN.

7.) De ondergeteek enden verzoeken bij dezen aan die hunner Confraters, welke Uitgevers, of door aankoop eigenaars zijn, van Brochures of "Werken over de Nederlandsche Oost-Indiën, uitgegeven sedert 1813 j — wel de goedheid te willen hebben eene naauwkeurige opgave der Titels en Prijzen, aan hun per Couvert den HeervAN Kesteren.oI' des noods per post, in te zenden; terwijl zij er vermeenen te kunnen bijvoegen, dat voor velen de hierdoor veroorzaakte moeite, wel zal vergoed worden.

Rotterdam, M. WIJT en ZONEN.

27 Dec. 1845.

Groningen, l Januarij 1846.

MIJN HEER!

8. ) Zie hier eene aanbieding van de volgende werken, die noch op ongebondene verkoopingen, noch in eene vroegere aanbieding geweest zijn, en tot mijne beste romans behooren . . . a ƒ 16,00.

Mis Bray, Witkappen, 2 dln f 6,00 / 7,20.

L. Brouwer, Diophanes, 2 dln » 4,60 » 5,60.

Belani, Andreas Hofer , 2 dln 0 5,40 » 6,50.

H. van Appeltern , Eduard Dalhorst, 2 dln. . » 5,00 » 6,00. Engelen , Wandelingen door Brussel, met pl. . » 2,50 » 3,00. Goldsmith, Leeraar van Wakejield, in gr. 8°met vign. » 2,50 » 3,00.

Keizerin en Slavin, 2 dln » 6,00 » 7,20.

J. Wilson, Caledonia, 2 dln •» 5,00 » 6,00.

G. Nieritz, de Protestantsche Saltburgers. . » 2,00 » 2,40. marryat,7Vrewt07iiïbr.ster,2dln. . . . » 5,00 » 6,00.

ƒ 44,00 ƒ 56,90.

Dezelve worden echter niet afgeleverd vóór Februarij 1846 bij open water. Betaalbaar tegen acceptatie eersten Julij.

Indien de aanvrage niet ruim genoeg is, geef ik aan deze aanbieding geen gevolg.

UEd. Dw. Dienaar, W. VAN BOEKEREN.

9. ) Door den Boekhandelaar A. L. SCIIOLTENS te Groningen, is verzonden:

Berigt van Inteekening op de Voorlezingen over de Geschiedenis der opvoeding des Menschdoms door God, tot op de komst van Jezus Christus, door P. Hofstede de Groot, Hoogleeraar te Groningen.

H. H. Confraters welke abusivelijk geene berigten hebben ontvangen, gelieve dezelve aan te vragen per Couvert den HeerC. J. Borleffs te Amsterdam.

10. ) VERZOEK OM OPGAVE

van het getal Inteekenaren, welke H.H. Boekhandelaren tot dus verre hebben bekomen op de onderstaande werken, als: G. Engelberts Gerrits. Biograpisch Handwoordenboek. Tijdschrift voor Handel en nijverheid 3" Jaargang. Huisboek der zamenleving voor den beschaafden stand. 2° Jaargang. Prospectussen zijn inmiddels, op aanvrage, nog bij den Ondergeteekende te bekomen.

Amsterdam, H. M. BINGER.

1 Januarij 1846.

II. ) De Ondergeteekende brengt ter kennis van H.H. Boekhandelaren dat met 1° Januarij 1846 deszelfs Hoofd-Correspondenten te Amsterdaro zullen zijn deHeeren J. H. en G. van Heteren en worden mitsdien dezelve uitgenoodigd om alle pakjes en brieven voor hem aldaar te bezorgen.

Bijdenzelven is uitgegeven en alom verzonden:

I. Drenthsche Volks-Almanak 1846. Tiende jaarg. . 7 1,10.

11. De Vreemdelingen inA., met portret. . . . » 0,60.

III. Drenthe in losse en vlugtige omtrekken, geschets door drie Podagristen. II. 2e afl » 0,60.

IV. Alle de Boeken des Nieuwen Testament*, ingerigt naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. 4e afl » 0,32.

De volgende afleveringen der twee laatste werken zijn ter perse en volgen spoedig.

Koevorden, D. H. VAN DER SCHEER.

Dec. 1845.

12.) Heeren Uitgevers welke met den Ondergeteekende nog niet in ' Correspondentie staan, gelieven nota te nemen tot het zenden van ' Commissiegoed, ook het Schoolgoed niet te vergeten, daar hij in staat | is, hiermede werkzaam te zijn ; tevens zoekt hij een gelezen doch goed geconditioneerd Ex. van het Leeskabinet 1845, per Couvert den Heer Borleffs te Amsterdam voor het einde dezer maand.

Deventer, F. W. MARTENS.

1 Januarij 1846.