is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 69, 1912 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de risico van een garantstelling alleen te dragen, daartoe geen hulp van kameraden inroepen zal. Te hopen is tevens — en zij dit het einde dezer beschouwing — dat het groote belang, het hooge ideëele doel der geheele onderneming voor de leden der Verbondsvereenigingen niet nader behoeft te worden aangeduid. Het Verbond kan een groot, nuttig en machtig lichaam worden, de vertegenwoordiger bij uitnemendheid van de Nederlandsche kunst — mits het Verbond een zetel hebbe, een waardig Huis, dat spreekt tot de massa van het volk, zoowel als tot de stedelijke en rijksoverheden, van het gegroeid bewustzijn, het gemeenschapsbesef en het groeiend aanzien van de kunstenaars in Nederland. Amsterdam, 14 Mei '12.

Anderen muziektijdschriften wordt beleefd verzocht bovenstaand artikel geheel of gedeeltelijk over te nemen.

NATION AAL-NEDERL. VOLKSLIEDKUNST door dr. herman f. wirth.

(VERVOLG VAN BLADZIJDE 186 EN SLOT).

Zulk een wegbereider is Hamers. Van zijn diepgaand principiëel onderzoek over het wezen der volksliedkunst getuigde zijne rede, die hij den 3den September 1911 te Nymwegen als inleiding hield van het groote concert, dat hij met eigen volksliedcomposities gaf. Die rede gaf blijk van evenveel inzicht wat betreft de algemeen sociale zijde van het vraagstuk, als de meer speciale onderdeelen van het muziek- en literair-aesthetische, en het cultuur-historische. Zij gaf blijk van evenveel veelzijdigheid als verdraagzaamheid, 't geen ook Hamers volksliedkunst kenmerkt en zijn werk — hoewel 't specifiek katholiek-Nederlandsch genoemd moet worden — toch tot een gemeenschapsgoed maakt, dat ook door niet-katholieke kringen grootendeels aanvaard kan worden. In elk geval is het Nederlandsch en nationaal gevoeld. En dat is de groote band.

Hamer's kracht is het geestelijke lied. Op dit gebied heeft hij werkelijk als eerste toondichter in ons land weer volksaardige kunst geschapen, die buitengewoon hoog staat. En hier stonden hem ook tekstdichters ter beschikking als zijn ambtgenoot A. van Delft, wiens geestelijke liederen dat kenmerk van innerlijke eenheid dragen, dat zich met Hamers toonzetting tot een organisch geheel vereenigt.

Hier was de gunstigste dispositie der wordingsfactoren aanwezig om den kunstenaar te vormen. De kindsheid, de geestelijke kerkmuziek-opleiding (orgel en koorgezang), de muziek historische studie, zij allen hebben er toe bijgedragen den geestelijken toondichter voor zijne taak voor te bereiden en hem er bekwaam voor te maken.

Onder zijne composities bekleedden dan ook de geestelijke liederenbundels de eerste plaats. Ik wil hier dadelijk al de beste uitzonderen: Op. 8. Twaalf Maria-Liederen; Op. 9. 12 Geestelijke Liederen in den volkstoon; Op. 11 idem, en Op. 17. 24 Geestelijke Liederen in den volkstoon.

Het calvinisme heeft in ons land ook het geestelijke lied gedood. De factoren van het gemoedsleven waren voor haar slechts valstrikken des duivels; de verstandelijke abstractie van het calvinistische dogma dulde 'geen zinnelijke openbaringswereld. Zoo verbrak het calvinisme, die eenheid van God en mensch, het onmiddellijk verband tusschen God en de wereld, het goddelijke en het zinnelijke, die de grondslagen der middeleeuwsche geestelijke

214