Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i September

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

655

Flothuis, M. H., en P. J. Pettinga: Duizend zinnen ter vertaling- in het Duitsch (met vertaling), behoorende bij Die Partikel in Wörtern, Redensarten und Satzen. Groningen, Batavia, P. Noordhoff. 8°. (118 blz.). j 1.50

Geers, Dr. G. J.: Snel Spaansch. Leerboekje voor stoomcursussen en voor hen, die zich snel willen voorbereiden voor lectuur, spreken op reis, enz. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. (102 blz.). ƒ 1.60

Grinten, Prol. mr. dr. J. van der, en prof. mr. dr. C. W. van der Pot: Memorie inzake het voorstel van gedeputeerde staten van Zuid-Holland tot wijziging van de grenzen der gemeenten 's-Gravenhage, Delft, Wateringen, Nootdorp, Pijnacker, Wassenaar, Veur en Stompwijk en tot opheffing der gemeenten Voorburg en Rijswijk, uitgebracht aan de raden der gemeenten Voorburg en Rijswijk. Alphen aan den Rijn, N. Samsom. 8°. (29 blz.). ƒ -.60

Heidinga, H., en I. Nauta: Plantkunde. Leer- en repetitieboekje voor het m.u.l.o. en ander voortgezet onderwijs. 4e druk. Groningen, P. Noordhoff. 8°. (VI, 95 blz., m. 122 fig. tusschen tekst). ƒ 1.25; geb. j 1.50

Heynen, H. G., en J. van de Rijdt: Het katholieke leven. Leesboek voor de l.s. Geïllustreerd door Rob. Graafland, 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 8°. 5- 6e druk. (136 blz., m. afb. tusschen tekst en 4 pltn. in klrndr.).

ƒ ~-8°

Kidung Harsa-Wijaya. Tekst, inhoudsopgave en aanteekeningen door C. C. Berg. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. (III, 238 blz.). ƒ 2.50

Overdruk Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië. Dl. 88, afl. 1-2.

Kloostermans, B. C: Gods volk. Geïllustreerd door Rob. Graafland. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 8°. 2. 18e druk. (92 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.60

Kortverhaal, Die, in Skandinawië. Verzamel en vertas 1 deur C. G. S. de Villiers. Pretoria, [Amsterdam], Firma J. H. de Bussy. Kaapstad, H. A. A. M. vrhn. Jacques Dusseau & Co. 8°. (132 blz.). Geb. ƒ 2.—

Die kortverhaal. Onder redaksie van M. L. du Toit. Dl. 2.

Krishna, Sri. — De boodschap van Sri Krishna. De dialoog tusschen Sri Krishna en Oeddhava. Door G. H. Mees (m. a. Cambridge). Met een voorwoord van Sri Vishwanath Keskar. 's-Gravenhage, Servire. 8°. (180 blz.).

ƒ 1.50; geb. ƒ 2.25 De onsterfelijken. Een reeks monografieën onder leiding van G. H. Mees en C. Verhulst. Lincoln, Joseph: In eer hersteld. [Cap'n Warren's wards]. Bewerking van Christine Kamp. Gouda, Johan Mulder's Uitgevers-maatschappij. 8°. (312 blz.).

j 2.25; geb. ƒ 2.90

Anker-serie. Dl. 3. Lincoln, joseph C: Kapt' Wamer's pleegkinderen. [Cap'n Dan's daughter]. Vertaling van Christine Kamp. Gouda, Johan Mulder's Uitgevers-maatschappij. 8°. (271 blz.).

ƒ 2.25; geb. ƒ 2.90

Anker-serie. Dl. 2. Loovertak, Een groene. Verzameling ven voordrachten en

toespraken od bruiloften van pasgehuwden. Groningen,

J- D. Dijk. 8°. (8 blz.). ƒ -.30

Mededeelingen van het Centraal kantoor voor de statistiek.

[Uitgegeven door het] departement van landbouw,

nijverheid en handel. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff].

94. Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van Nederlandsch-

Indië gedurende het jaar 1930. Fol.

I. Java en Madoera. (VII, 195 blz.). Gecart. ƒ 4.—

Metternich, Alph., en H. E. Sterenberg: Recht naar het doel. Nieuwe methode voor loopend schrift voor de katholieke school. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. Voorbeeldenboekje. 1. 2e leerjaar. 2e druk. (108 blz.).

J --30

Meuleman, B. A.: Ibsen en Nederland. Critische en bibliografische gegevens, in chronologische volgorde bijeengebracht. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. V/. P. van Stockum & Zoon. 8°. (67 blz.). ƒ 1.60; gecart. ƒ 2.—

Mode élégante, La. 10e jaargang. No. 3. Herfst. 1931. Amsterdam, Allert de Lange. Fol. (40 blz., m. knippatr.).

f -.65

Opnieuw geplaatst met verbeterde opgaaf. Mooij, Ds. J.: Bouwstoffen voor de geschiedenis der protestantsche kerk in Nederlandsch-Indië, bijeengebracht. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8°.

III. (III, 916 blz.). ƒ i2.7S

Nieuwe Testament, Het. Nieuwe vertaling. 3e, herziene druk. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. KI. 8°. (XVI, 441 blz.).

Bruin pegamoid, verfsnee ƒ 2.25 Slap roodbr. kunstled. verfsnee m. ronde hoeken „ 3.25 Dun papier. Zwart bokled., verfsnee „ 4.25 Donkerbr. bokled., omgesl. knt, verg. ,, ,.5.25 Groen bok., chagrinled., m. ronde hk. verg. verfsnee

./ 7-50

fPant, D. F. van der: „Gigolo". Roman van een Indischen jongen. Met omslagteekening van Jan Lavies. 3e druk. Amsterdam, Soerabaia, Gebr. Graauw's Uitgevers-maatschappij. 8°. (270 blz.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.90 Opnieuw geplaatst met aangevulde opgaaf.

Possendorf, Hans: Het jacht Kai-Ksi. [Der Jacht Kai-Kai]. Roman. Uit het Duitsch vertaald door A. VuerhardBerkhout. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgeversmaatschappij. KI. 8°. (302 blz.). Gecart. ƒ 1.25 Bruna's Bibliotheek.

Potters, Mgr. P.: Verklaring van den katechismus der Nederlandsche bisdommen. 3e, herziene en bijgewerkte druk door W. M. J. Koenraadt, A. J. M. Mulders en A. A. van Raamsdonk. 's-Hertogenbosch, Teulings' Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°.

VI. 3e, herziene en bijgewerkte druk door dr. W. M. J. Koenraadt. (V, 328 blz.). ƒ 2.90; geb. ƒ 3.90

Reys, Dr. J, H. O.: Leerboek van de menscnelijke mechanica. Met een mechanische inleiding, door drs. J. Kamerbeek. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 8°. (VIII, 200 blz., m. 75 fig. tusschen tekst). ƒ 6.25; geb. ƒ 7.25

Roemans, Dr. Rob.: Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur. 1893-1930. Kortrijk, Steenlandt. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. 8°.

I. De Vlaamsche tijdschriften. Afl. 4. (Blz. 305-400).

Kplt. (10 afl.) per afl. a ƒ 1.50

Rooij, J. de: Lollige bakken. Een leuke serie moppen en anecdoten. 2e druk. Gouda, P. J. W. Jongeneel. 8°. (8 blz.). ƒ -.20

Salverda Azn.; M.: Leerend teekenen. Serie teekenvoorbeelden voor het lager onderwijs. Franeker, T. Wever. 8°. Map 5 en 6. Gekleurde teekenvoorbeelden. (10; 10 pltn.).

Per mappe a ƒ z.50

Seltzer, Charles Alden: Zijn terugkeer. [Trailing back].

Gouda, Johan Mulder's Uitgevers-maatschappij. 8°. (200

blz.). ƒ 2.25; geb. ƒ 2.90

Tom Mix-serie. Dl. 26. Thomé, Dr. Otto Wilhelm: Leerboek der dierkunde. Bewerkt

door dr. J. J. Prins. Groningen, Batavia, P. Noordhoff. 8".

I. Het menschelijk lichaam. 13e druk. (VII, 138 blz., m. 99 fig.

tusschen tekst). ƒ 2.25; gecart. ƒ 2.60

Toostenboek voor bruiloften en andere gelegenheden,

tevens een handleiding voor ceremoniemeesters. 3e druk.

Groningen, J. D. Dijk. 8°. (80 blz.). ƒ -.90

Uitgaven van den Volkenbond 's-Gravenhage, Martinus

Nijhoff.

Mémorandum sur le commerce international et sur les balances des paiements. 1927-1929. [Tekst in de Engelsche en de Fransche taal . Gr. 8°.

III. Statistiques du commerce extérieur do soixante-quatre pays. (Y compris chiffres sommaires provisoires pour 1930). (368 blz.). ƒ 6.25

Récueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le secrétariat de la Société des nations. [Tekst in de Engelsche en de Fransche taal]. 8°.

Vol. CIV. 1930. No. 1-4. (550 blz.). ƒ 7-5°

Sluiten