is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 101, 1934, no 57, 17-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

17 Juli

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De met t aangeduide boeken zijn uitgaven van niet-erkende uitgevers, waarvoor geen dispensatie werd verleend en die niet vallen onder de uitzonderingsbepalingen, genoemd in art. 21 van het Reglement voor het Verkeersrecht. Zij mogen derhalve niet bij aanbieding worden gekocht en in voorraad gehouden. De aandacht van H.H. uitgevers wordt gevestigd op art. 16 g van het Reglement voor het Nieuwsblad, waarin den Redacteur de verplichting wordt opgelegd achter de titels der vertaalde werken die der werken waaruit vertaald is, te vermelden. Om vertraging in de opneming van den boektitel te voorkomen, wordt hun verzocht, bij de inzending van vertaalde werken, welker oorspronkelijke titels niet op de titelbladzijde van het boek worden vermeld, deze titels op andere wijze te onzer kennis te brengen, b.v. door vermelding op de bijgevoegde factuur.

Agenda ten gebruike aan inrichtingen van meer uitgebreid lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. 1934/1935. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. 160. [13 x 85]. Geb. ƒ -.50

As, L. W. van, en K. Wiedijk: Het hout. Soorten, herkomst, handel, opslag, verwerking. Handleiding ten dienste van het technisch onderwijs, den handel, bouwen waterbouwkundigen en voor zelfstudie. Met 105 afbeeldingen en 32 kleurendrukken van houtsoorten. Deventer, Uitgevers-maatschappij JE. E. Kluwer. Gr. 8°. [25 x 16]. (XII, 275 blz., m. 105 fig. tusschen tekst en afb. op 8 pltn.). ƒ 7.75; geb. ƒ 8.75

Baars, Ir. A., en dr. H. M. A. van der Valk: Seizoensbewegingen in het economisch leven van Nederland. [Tekst in de Engelsche en de Nederlandsche taal]. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. [24 x 15]. (VII, 94 blz., m. graf. voorst, tusschen tekst). ƒ 1.50

Uitgaven van het Nederlandsch economisch instituut. No. 10.

Baumann, Dr. E. D.: Drie opstellen over volksgeneeskunde. Scheveningen, Uitgeversbedrijf Eigen Volk. 8°. [24 x 155]. (47 blz.). ƒ _.6o

Blavatsky, H. P.: De geheime leer. [The secret doctrine]. De synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. Geautoriseerde Nederlandsche vertaling naar de 2e Point Lorna uitgave. Bussum, Uitgevers-maatschappij C. A. J. van Dishoeck. 8°. f235 x 165].

II. Anthropogenesis. Band IV. (XI, blz. 605—1095, 27 blz.).

Geb. ƒ 11.25

Bloys van Treslong Prins, Mr. P. C: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Weltevreden, Drukkerij Albrecht. ['s-Gravenhage, Boekhandel en uitgevers-maatschappij vrhn. W. P. van Stockum & Zoon]. 8°. [24 x 16]. (XVI, 406 blz., m. 10 pltn.). ƒ 6.—

Booven, Henri van: Tropenwee. 7e, herziene en voltooide uitgaaf. Amsterdam, Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur. KI. 8°. [18 x 115]. (399 blz.).

Geb. ƒ 4.25

Nieuwe romans.

Voor bezoekers van W.B.-tentoonstellingen, mits op bijbehoorenden bon vermeld en op voorwaarden van dien ƒ -.75

Bosveld Heinsius, J. H. A. M. van, en J. van Tilburg: Ontwerp van wet ter vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten met vermelding op elk artikel en eiken tariefpost hetgeen daarover voorkomt in de memorie van toelichting en met toevoeging van een alphabetisch register. Deventer, Uitgevers-maatschappij JE. E. Kluwer. Gr. 8°. [25 x 16]. (XII, 352 blz.). ƒ 3.40

Historia filatelia.

Carnot, P. Maurus: Sigisbert am jungen Rhein. Herausgegeben und mit Erlauterungen versehen von br. Athanasius. Hilversum, Paul Brand's Uitgevers-bedrijf. 8°. [195 x 135]. (92 blz. m. afb. tusschen tekst). ƒ -.90 Stella matutina. R. k. schoolbibliotheek Fransch, Duitsch, Engelsch voor middelbare en u.l.o. scholen. No. 39.

Casson, Herbert N.: Verkoopen door de etalage. [12 tips

on window display]. 's-Gravenhage, Maandblad Succes.

KL 8°. [18 x 125]. (32 blz.). ƒ-45

Practijk-bibliotheek. No. 15. Feber, Mr. dr. G. H. A.: Beschouwingen over crimineele

psychologie. Zwolle, Uitgevers-maatschappij W. E. J.

Tjeenk Willink. 8°. [23 x 155]. (XI, 496 blz., m. 1 graf.

voorst, tusschen tekst). ƒ 7.50

Greshoff, J.: Gedichten. 1907—1934. 's-Gravenhage, L. J. C.

Boucher. 8°. [215 x 145]. (XXIII, 275 blz., m. 1 portr.).

Geb. ƒ 4.90; weelde-uitg. ƒ 25.^— Gunning Wzn., Dr. J. H.: Autobiographie. Groningen, Den

Haag, Batavia, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij.

8°. [235 x 145]. (41 blz.). ƒ -.75

Losse paedagogische studiën. Onder redactie van dr. J. H.

Gunning Wzn. en dr. Ph. Kohnstamm.

Heerkens, Nor: Het Pelikaantje. Een koen vliegeniersverhaal. Geïllustreerd door Frans Mandos Tzn. [Helmond, Boek- en handelsdrukkerij Helmond]. Gr. 8°. [27 x 185]. (153 blz.). ƒ -.25; geb. ƒ -.40

Jeugdbibliotheek. No. 32.

Hoogwerf, J.: Vertelboek voor de Bijbelsche geschiedenis. Met een woord vooraf van K. Brants en H. J. van Wijlen. Teekeningen van Tj. Bottema. 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. Gr. 8°. f245 x 16]. Kplt. (20 afl.) a ƒ -.90

II. Nieuw Testament. Ail. 8. (Blz. 449—512, m. afb. tusschen tekst).

Huizinga, Dr. M. J.: Moderne zwemslagen. 2e, geheel

omgewerkte druk van Handleiding bij het snelzwemmen.

Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 8°. [195 x 13].

(52 blz., m. 7 fig. tusschen tekst). ƒ 1.—

Iersel, Vinc van: Dierkunde. Biologisch studie- en werkboek.

Tilburg, Drukkerij van het R.k. Jongensweeshuis. 8°.

[225 x 15].

I. Voor de laagste cursussen der kweekschool en mulo. (XV, 296 blz., m. 381 fig. tusschen tekst, 4 pltn. in klrndr. en 1 krtje.). Geb. ƒ 3.50

Koops, L.: De ballerkoel. Assen, Van Gorcum & Comp. 8°. [215 x 14]. (15 blz.). ƒ -.30

Kamptooneel. No. 12.

Krane, Anna von: Der Fahnentrager. Herausgegeben und mit Erlauterungen versehen von br. Athanasius. 2. Auflage. Hilversum, Paul Brand's Uitgevers-bedrijf. 8°. [195 x 135]. (51 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ —.60 Stella matutina. R. k. schoolbibliotheek. Fransch, Duitsch, Engelsch voor middelbare en u.l.o. scholen. No. 1.

Leeuw, Prof. dr. G. van der: Het ongeloof en de kerk. Amsterdam, Boekhandel W. ten Have vrhn. Hövekers Boekhandel. 8°. [225 x 145]. (61 blz.).

ƒ 1.50; bij inteek. ƒ 1.25 Psychologie van het ongeloof. Onder redactie van prof. dr. Ph. Kohnstamm. No. 4.

Miep: Practische kleeding. Gezellige handleiding voor het zelf vervaardigen van allerhande kleedingstukken. Amsterdam, De Arbeiderspers. Fol. [32 x 245].

III. (32 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ —.90 fPeursem, Dr. J. H. van: Bolivar. Traduccion de W. van

Bellen. ['s-Gravenhage, Mr. J. H. vanPeursem, Zeestraat 40]. 8°. [235 x 15]. (108, 78 blz., m. afb. tusschen tekst, 1 portr. in klrndr. en 1 krtje). ƒ 2.—

Siviter, Anna Pierpont: Binnen de paleispoorten. [Within the palace-gates]. De geschiedenis van Nehemia, den schenker van koning Artaxerxes. Uit het Amerikaansch vertaald. Hoorn, Drukkerij Edecea. 8°. [225 x 15]. I. (141 blz.). ƒ -.25; geb. ƒ -.70

Edecea-editie. No. 3.

Smeding, Dr. S. S.: Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijn en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer. Middelburg, Firma G. W. den Boer. 8°. [205 x 15]. (27 blz., m. 15 afb. op 4 blz.). ƒ -.50