is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 69, 29-08-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD voor den BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.

Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond.

Redacteur-Administrateur A. S. de ROCHÉMONT.

Abonnement. Voor Nederland: ƒ 3-- Per3™*°_ I den, fr. p. post. Voor het buitenland , ƒ 7-- per halfjaar, fr. p. post.

Afzonderl. nrs. 15 ct. Hewysnrs. 10 ct.

Het abonnement voor bedienden in den boekhandel, werkzaam bij een lid der Vereeniging, of een abonnent, bedraagt, bij vooruitbetaling, per halfjaar. ƒ3--. «m

uiterlijk op den dag van uitgaaf, s morgens vóór.

tien uur bezorgd worden.

Bureau:

DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BT^DZIJDEN , J«

OFFICIEEL GEDEELTE.

Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Bestuursvergadering op Vrijdag 5 September a.s., des morgens te 11 uur.

Agenda: V Verslag der Alg. Vergadering. Ingekomen stukken.

Het Bestuur voornoemd: v J. A. WORMSER, Voorzitter. Dr. A- G. C. de Vries, Secretaris. , . " \

Bii de Commissie tot re^eting van het Vertahngsrechi is sedert de laatste opgave meekomen: ^

ALLINSON, T. R., Stomach diseases London, 1902, op 26 Augustus 1902, door C. j. w.grentzebach, uitgever, te Bussum. ^ Bericht :

Het Bureau der Vertalings-Commissie is thans gevestigd Keizersgracht 409, waarvan men goed nota gelieve te nemen.

Namens de Commissie: — amsterdam, vwcent vanr gogh, \

29 Augustus .o^^^JCeizersgracht 4Q9- ,

Nieuwe uitgaven in Nederland.

Berff fA H van den), Afgedwaald. Oorspronkelijk drama in 2 bedrijven. [6 h., 2 d.]. Drieborg, j. Bakker. S°. [13 x 19]. (62 blz.). /

Bibliotheek (Geïllustreerde), zie: Colban (Marie).

Colban (Marie), Professors-liefde. Amsterdam Cohen Zonen. 8°. Li35X2o]. (H3 blz-, m. afb.).

ƒ

Geïllustreerde bibliotheek. Dl. IV. „ Courage (Jan), Dames van de vischmarkt. Kamerstukje. [2 d.]. Drieborg, J. Bakker. 8°. [135 x i95](6 blz ) J *2°i

Dumas (Maurice), De bekeerde vrouwenhater! Blijspel in één bedrijf. [1. h, I d.]. Groningen j. D Dijk. 8°. [14X215]. (8 blz). f r-M

Duz, Deze petra. Een bijbelstudie. 's-Gravenhage, e. r. Boas. 8°. Li35X2i5]. (32 blz.). J --3° Ger Onnoozele Klaas. Komische scène. L3 n-j' Drieborg, J. Bakker. 8°. [135 x 195] (™ blz.). /--3° James (William), Zielkunde en opvoeding. Voordrachten voor onderwijzers. Uit het engelsen vertaald door mej. L. j. Braam. Amsterdam, A. Versluys. 8°. [14X20]. (140 blz.). f 1.50 Jaop de slagter; of hou het slachten op t platteland in Amerikao tou galt; deur am gewezen Grönnegerlander, nou Amerikaoner. Drieborg, J. Bakker. KI. 8= [iqSxió]. (22 blz.). J -.15

Junior fD.), Ik moet mijn centen hebben! Kamerstukje in één bedrijf. [2 h.], voor bruiloften Groningen, j. D. Dijk. 8°. [14x21]. (7 blz.)

Negen en Zestigste Jaarg. - No. 69. oc

lit

VRIJDAG d) 29 AUGUSTUS 1902.

P'

iuTGebouw »De Koffiehandel» Raadhuisstraat, Amsterdi

lunior (O.). Wat zullen de kinoeren voordragen? 1 kindervoordrachten voor de groene bruiloft Groningen, j. D. Dijk. 8°. [135 x icfl («S WzO-

Klassieken (Nederjandsche). Guldens-editie. Uitgegeven door H.BcckeringVinckcrs./alt-Bommel, st H J. van de Garde & Co. KL 8°. [ii5XI7 ]• zi Per dl. (4 afl.)/ I.-j g=b. / 1.40 A(z. afl. » -.30 Afl II loosT van den VONDKt, Gijsbreght van v Aemstel. IJ'ondergang van zijn stad en zijn bal- 't lingschan. -treurspel. (XII, 96 bU>- , , , s. Veen Jr. (Dr. H. van), Geloofs- en zedeleer, ten gebruike bij het godsdienstonderwijs. [Bewerkt r voor de pers door H. j. van Vee,,] bpanbroek I M. Taconis KI. 8°. [io5Xi65]. (40 blz.). f-.22= d Veer (J H de), Oranje, de zee. Gedicht aangebo- r den aan H. M- de Koningin, 31 Augustus.1902. Apeldoorn, P. C. Akkerman, Drukkerij »Euca».

; VoFntl[ Uoo3sf]Vinbden), zie : Klassieken (Neder- t

We°terUng) (H. J.). Noord-Holland. Kleine aard- ] , ri kskundi voor' de lagere school. Amsterdam

- Gebr. Ebert. 8°. |I35XI95]- (39 blz.). / -f 5 '

Wevers (H E.), De nieuwe boterfabnek of een les , in de zuivelbereiding. Kluchtspel in een bedrijf.

, 2e druk. [7 h-, 4 d.]. Drieborg, J. Bakker. 8° .

1 LI4X2I5J. (59 blz.). /-6o ,

Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. Klaus (J. i.), Volkspreeken, voor alle zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar en den n. . vastentijd. Voor Nederlanders bewerkt door 1. C. Maris. Afl. 8. Amsterdam, Gebr. Kiene Gr.b . ri7 X2551. (Blz. 225—256). Per vel / - 20

, Vliegen (W. H.), De dageraad der volksbevrijding. k Met 50 portretten. Afl. 7 en 8. Amsterdam, S. I L. van Looy. Gr. 8°. [19x25=]. (Blz. 97-»«>o Per afl. J -.123

1,

,5 In prijs verminderde boeken.

Klassieken (Nederlandsche) uitgegeven enmetaan•V teekeningen voorzien door dr. E e 1 c o V e r w ij s.

Amsterdam, A. Versluys. 8°. 2° I Vondel's Leeuwendalers, lantspel. 3e, hei-

r! ziene druk. C f --9S) f r*S\

n, n EpiSQdes uit Hooft s Nederlandsche histo- ,

20 riën.' 3e, herziene druk. (/ l.io) f"J5

Ie> III. Ilnygens' Costelick mal en Voorhout. 2e,

3° met het Cluyswerck vermeerderde druk.

..]. V

30 IV G. Brandt's Leven van Vondel.

>r- ' Cf 1.10) ƒ-.75

ch V. Dr. Jan ten Brink, Schets eener gesclue-

m, denis der Nederlandsche letterkunde.

.50 Cf "5) /1 5°

te- VI. Vondel's Batavische gebroeders,

•en C/ --85) / :7'

. j vil. Bredero's Spaansche Brabander op tiet

7r vvoort': Al siet men de luy men kensse niet. 2e

er- druk. (0-6°) f

VIII. Hooffs Ware-nar. (ƒ I.—)

f"; IX. Dit is tspel vanden heiligen sacramente

' vander Nyeuwervaert. Cf1-10) '

advertentiën. Voor leden der Vereeniging: 1—5 regels / 0.50, elke regel meer 5 ct. Voor n i e t -1 e d e n ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: i_5 regels ƒ 0.75, elke regel meer 15 ct.

Van niet-geabonneerden kan vooruitbetaling der kosten van adverteeren gevorderd worden.

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken» voor leden 10 ct. per regel, voor niet-leden 2O0t. per regel, bij vooruitbetaling in bons.

:dam. -—=^==.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN, INGEZONDEN STUKKEN.

Een klokje hooren luiden. — In een zonderlingen stelvorm deelt het Christel. Schoolbl. (22 Aug.) zijn' lezers de volgende geschiedenis meê. Bij den uitgever Sijthoff (Leiden) verschijnt een nieuwe vertaling van »Quo vadis», naar de aanduiding op 't titelblad, bewerkt door Alma. Intusschen is verschenen ode vroegere vertaling.bezorgd door een tweetal zusters, toenmaals onder den pennenaam Alma». Dit tweetal heeft nagelaten «hare eerste pennevrucht destijds onder de bescherming der wet testellen». De zusters szijn daardoor buiten machte om tegen de handelwijze van den uitgever S. optekomen.»

»Dat» — schrijft het Christel. Schoolbl. — »een tweede vertaling van éénzelfde werk het licht ziet waarbij dezelfde pseudoniem voor de vertaling wordt opgegeven, terwijl evenwel de latere vertaling van een ander is, is zeker iets ongewoons in den kring van uitgevers en schrijvers.»

Der Redactie van het Chr. Schoolbl. stellen wij voor in een volgend nummer te bekennen, dat zij maar een klokje heeft hooren luiden, niet wetende waar de klepel hangt. De waarheid toch is deze : Bij de firma Sijthoff is verschenen de door Alma bezorgde vertaling, van eene door Brigitte Augusti in het duitsch bewerkte uitgaaf van Sienkicwicz's roman »Quo vadis». Na de verschijning isdenuit■ gever gebleken, dat de vertaalster een schuilnaam ' heeft g°ekozen, die vroeger reeds gebruikt werd door ' twee dames, zusters, voor één of meer andere werkjes ' (in geen geval dus voor de vertaling van 't ' zelfde boek). En zooals men van den uitgever mocht verwachten, heeft hij gedaan; uit naam van de vertaalster zijner uitgave biod hij het zusterpaar Alma, in een vorm die hem gepast voorkwam,

- verontschuldiging aan voor 't onwetend gebruik " maken van haren pseudoniem. Dit is al!

- Internationale tentoonstelling van fotografie. — l In tegenwoordigheid van vele belangstellenden, 5 dames en heeren, werd, donderdagmorgen, hier in '• het gebouw «.Velox», de internationale tentoonstelling van fotografie en aanverwante vakken, georganiseerd door den »Nederl. Fotografenbond»,

5 geopend. Bij de afwezigheid van prof. dr.E. Cohen,

°' die de openingsrede houden zou, sprak de heer P. F.

0 Götte, voorzitter van den Ned. Fotografenbond,

' een woord tot welkom aan allen, ter bijwoning

'5 van de feestelijke opening saamgekomen, en heette

ze hij dank aan diegenen, die afzonderlijk of in ver-

— eenio-ing, met bijdragen en het beschikbaar stellen 75 van medailles, tot het welslagen der expositie

— 1 hebben meegewerkt.