is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 69, 29-08-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

417

Ba de Firma J. H. DE BUSSY, te Amsterdam, ligt ter verzending gereed:

Invloed: der Mtscte ArMteVeizeterinp: op de VojkspzoniMfl.

Naar aanleiding van het 6e Internationale Congres voor Arbeiders-Verzekering te Dusseldorf

door

Dr. T. BYLEVELÜ, Arts.

Prijs f 0.50.

Een Strijd om Boeddha

doo'r SANGGAR.

(Overgedrukt uit »DE INDISCHE GIDS»). Prijs f 0.40.

ÜEBER EMC-E BESTANDTEILE BES CACAO nad te BESTIMMIM

von Dr. JOHAN DEKKER,

Prijs f l.SO.

Op aanvrage zijn hiervan exemplaren in Commissie te bekomen. [3°98]

Schoolboeken.

FE1KEMA, MAREISEN k Co.

houden steeds voorhanden:

Fransche grammaires hier te lande in gebruik als: Ayer, Grammaire comparée; Darmesteter, Cours de grammaire historique, 4 vol.; Brachet, Grammaire compléte; Pessonneaux & Gautier, Lexicologie; Larousse, enz. enz.

Fransche Leesboeken van: Bauer &St.Etienne, Chailley Bert (Tu seras commercant), Guyau, Jost & Cahen, Leroy, enz. enz.

Fransche woordenboeken als: Larousse. Gazier, Stappers (Dict. synopüque), Michaëlis & Passy (Dictionnaire phonétique) enz. enz.

Fransche klassieken, uitgaven voor schoolgebruik van Hachette e.a.

Grieksche en Latijnsche klassieken in de uitgaven van Hachette, e. a.

Guides d. 1. prononciation, van Cauvet, Ogier, e.a.

Bibliothèque nationale.

Auteurs Celèbres.

Lafontaine, Fables, uitgaven door Defodon, Gazier, Gérusez, Colincamp e. a.

Werken van Erckmann-Chatrian, Töpffer, About (Roi des Montagnes), Sandeau, Souvestre, Bornier (Fille de Roland), Malot (Sans familie, uitg. Fayard ƒ 1.65 ing., / 1-95 geb-). Rostand (Cyrano de Bergerac) en al die boeken, welke veel als lectuur op de scholen gebruikt worden.

Voor orders houden zij zich steeds aanbevolen.

Amsterdam, Aug. 1902. [3°99l

-Bij BLIKMAN & SARTORIUS, Rokin 17, Amsterdam, is verschenen.

DE WONINGWET

Met het daarbij behoorend koninklijk besluit.

Prijs part. f -.85, netto f -.80.

[3100I

Bij J. H. KOK, te KAMPEN, verscheen :

SALOMO S SPREUKEN

Gerangschikt en verklaard door J. KOK

v. d. m. te Nijmegen. >o<xxxxxxxxxx>o<x DEEL II. wxxx>ooo<x>oooo< Prijs / 2.35. Geb. in linnen / 2.85. In chagrijn leer f 3.10. De bij aanb. bestelde ex. zijn alle verzonden. Wie ex. van het compleete werk in comm. verlangt gelieve deze aan te vragen. Er is thans, nu het werk compleet is. veel mede te doen. Er is met deze uitgave nog zoo goed als niets gedaan. Voor het compleet was, was de ie druk uitverkocht.

Het is dus thans de tijd om er eens flink mede te werken.

De prijs van het compleete werk (55 vel druks) bedraagt thans ƒ 4.25, in 2 linn. bdn. / 5.25, in 2 chagrijn leeren bdn. f 5.75. [3IOIJ

%* ZOOEVEN VERSCHEEN: Afl. 5 van het duitsche halfmaatidelijksch tijdschrift

I=| DIE KULTUR. j=*

Deze bevat o. a. de volgende interessante opstellen: F. A., Die Niederlandische Schauspielsaison, 1901/02. (Zugleich Geschichte der Niederland. dramatischen Kunst und ihrer Dichter vom Jahre 1600 an. Charakterisirung der verschiedenen Bühnen.ihrer Programme, Repertoire undKünstler.Nachdruckfrage u.s.w.). Pol de Mont, Die Ausstellung altvlamischer Meister in Brugge. Dr. Fritz Kögel, Zur Psychologie Rich. Wagners,

enz. enz.

Voor Nederland dus eene bijzonder belangrijke aflevering, die veel aftrek zal vinden!

Prijs 45 cents met 33Vi°'o-A"éen voor rekening.

HANS AUGUST1N. Amsterdam, Nassaukade 363. [3102]

Attentie.

M De ondergeteekende ver- M li zoekt tot 10 September a.s. èf

W(i terugtezenden w

f NIJHOFF, |

petMwiöieifiiers,!

M in ruil voor den dit najaar )M M te verschijnen derden druk. M M Exemplaren met etiketten $k J§ erin of beschadigde exem- J| w plaren worden niet terugge\\v// nomen. )W W VINCENT LOOSJES. ê >)f HAARLEM, 29 Aug. 1902. f£ i [3-3] f

H.H BOEKHANDELAREN!

Indien gij uw voordeel beoogt, raad ik U aan, uwe duitsche Tijdschriften en Boekente bestellen aan den Duitschen Import-boekhandel van de firma P. N. SOMBEEK A ZOON,

te Zaandam.

Conditiën: L3'°4l Tijdschriften met i21/2°/0 op Mark a / -.60. Boeken » lS°/o » » » » -.60.

Voor Nederland dus eene bijzonder belangrijke

CHRISTELIJKE SCHBÜRKALBNDER"

voor het jaar 1903. 13e Jaargang.

De prachtige voorstelling van het schild:

„Christus' Opstanding"

is voor den verkoop uitnemend geschikt.

De inhoud en de uitvoering zijn evenals vorige jaren zeer aantrekkelijk. Bovendien wordt bij dezen kalender als premie gegeven de boeiende novelle van den heer L. PEIVXING:

„de mmm van

christiaan de wet"

tegen 95 cents particulier.

Prijs van den kalender part. / -. 80.

H. H. Confraters, die nog niet bij aanbieding bestelden, worden er aan herinnerd, dat bij de verschijning van den kalender de aanbiedingsvoorwaarden geheel vervallen. Voor hen echter, die vooruitbestellen, blijven ook bij nabestelling de aanbiedingsvoorwaarden geldig.

Er is met dezen kalender nog heel veel te doen.

Proefschilden en inteekenlijsten zijn beschikbaar en worden op aanvraag toegezonden. [3105]

's-Gravenhage. J. N. VOORHOEVE.

fjeden verscheen afl. 19 en is over eenige weken compleet

Hanflüoet voor Timmerlieflen

tevens ten dienste voor

Bouwkundigen, Inrichtingen voor Ambachtsonderwijs en voor eigen studie,

door

H. J. DE GROOT

Inspecteur M. O.

Prijs compleet in 25 afleveringen a 30 cent.

De grootc opgang die net werk maakt is te danken aan het feit dat bet is geschreven en getcckend — duidelijk en helder — voor Nederlandsche toestanden. Aiet één tcekenlng is overgenomen.

Confraters die met dit voortreffelijke werk nog eens krachtig willen werken, kunnen op aanvraag een aantal geïllustreerde prospectussen en le Afleveringen bekomen.

Nieuwe inteekening op de goëdkoope uitgave van de

Serie KLASSIEKE- SCHRIJVERS

25 DEELEN.

Confraters, die hiermede willen werken kunnen op aanvraag een compleet stel in commissie bekomen, benevens een gelal geïllustreerde prospectussen.

Amsterdam. [3106] S. L. VAN LOOY.

^Ruime toezending van catalogi en aanbiedingen voor leesgezelsch. verzocht door [3107] Emmen (Dr.). W. TEN KATE,

Boekh.