is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

§37

S GOUDA QUINT, te Arnhem, zoekt:

Brinkman's Catal. 1850—82 m. rep.; Engelbrecht, Lat. woordenbk.; Iiibl. middeln. letterk., afl. 21 en 57; Weekblad v. h. Recht 1878: Voorduin, Wetbieken, 11 dln.; Thorbecke, Grondwet, 2e druk; Gemeentestem, kplt.; Diephuis, Burg. recht, 13 dln.; Opzoomer, Burg. wetbk, 13 dln.; Boneval Faure, Burg-, procesrecht, laatste druk; Kist, Handelsrecht, dl. 6 afz.; Andree's Alg. Handatlas, laatste druk; V. d. Aa, Aardr. wrdnbk., 13 dln.; Van OllefenBakker, Stads- en dorpsbeschrijv.; Navorscher, jaarg. 1862, 74, 79, 81, 90, 98; Geld. volksalnian. 1S6S, 73, 7;, 81, 83, 89; kaart van Groningen d. Beckeringh; Hofdijk, Ons voorgeslacht, linn. bdn., ie dr.; Boudew.-Van Soest, Indo-Ned. wetg,i893 — iqoo: Vorsterm. v. O.. Wapenboek; De Haan

Hetterr.a, Fne^ch wapenbk.; V. d. Chijs, Muntb.nken: De Voogt, Muntwezen Gelderl.; Bondam, Charterboek; De Nederl. boomgaard, geb.; Michel, Rembi-jnd, geb. [40231

C.Tevraagd onder dezer Adv. nieuw eni ngenaaid.

Haspels, Vreugden v. Holland; Zangwill,Sterven Jerusalem; Faluland, Schetsen VI; Rosegger, Gif bcichaving; Noordwal, Intra nos; Borel, Levenshonger; Van Deventer, Holl. belletrie; Scholten, Onze betimmeringen, in afl.; Id., Onze Bouwk. kappen, daken enz. in afl. Van Maurik Werken, geh. a / 1.25; Top Naeüf. In mineur geb. [4024] \j e v r a a g a e Boeiteii.

Voor leden 10 ets. per regel, voor n i e t-1 e d en 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

3971 De Jong':, Lat. oef. v. de midd. kl. d. gymn.

3972 Ten Bosch, Electrotechn. school.

3973 fe Natuur, 1901, 1902.

3974 De Economist, 1S93—95.

3975 Noordewier, Ned. regtsoudheden. 5976 Kievit, Dik Trom. Geb.

3977 Dahn, Kimpf um Rom. Geb. (/ 2.30Ï.

3978 Serv. de Bruin, Engelschd.zelfonderr. Fortuyn.

3979 Zola, Wtrken, 37 dcelen.

3980 Fischer-Dückelmann, Gulden vrouwebk. In afl.

3981 De Hollandsche Revue, 1901. Net ex.

3982 Rosegger, Gif d. beschaving. Ing.

3983 Hulleman, Scheiding. Ing

3984 Fischer-Dückelmann, Sexueele leven d. vrouw. 39S5 Robbers, Roman v. Bern. Bandt. Geb. 3986 Fischer-Dückelmann, Gulden vrouwenbk. 5987 Lagerlöf, Jerusalem. Ing. en geb. Eenigeexx.

3988 Zangwill, Sterven in Jeruzalem. 2 ex.

3989 Sigurd, Vrouwenleven.

3990 Sienkiewicz, Een heldenziel, 2 dln. 2 ex.

3991 Gericke-Roorda, Jav. woordenbk. L. dr.

3992 Brehm, Leven d. dieren. Geb. V.d.Haar&VanK.

3993 Morre, Trappenboek.

3994 Maclaren, Uit mijn jongenstijd. Geb.

3995 Levensbericht v. J. E. Jellesma, 1872. 3Q9Ó Van Eien, Verbandleer. Ab. p. p.

3997 Zola, Werken, ed. Cohcn. Geb. ) J. A.

3998 Zola, De drie steden. ) Fortuyn.

3999 Weeder, De sterrenhemel. Geb.

4000 Van Hesteren, Land v. Kruger en Steyn. Geb.

4001 Ten Brink, Gesch. d. Ned. letterk. Geb.

4002 Van Wouw, Klaas Botha. In afl. Morks & G.

4003 Meyer's Convers.-Lexikon.

4004 De gezondheid in huis. In afl.

4005 De levende dieren d. wereld. In afl. of dln.

4006 Ten Brink, Gesch. d. Ned. letterk. Geb. Nieuw.

4007 Int. Archiv.f.Eihnographie. Bd. V,VI,VII,X]I, XIII, XIV, geb. of los. Suppl.opBd.V",VII,XIll.

4coS Ulfers, Kinderbijbel. Geb.

4009 Verne, Werken, 51 deelen Geb.

4010 Fischer-Dückelmanr-.Gulden vrouwenbk.Kplt.

4011 Het leven van .Spurgeon, lj 11. Geb.

4012 Theologische studiën, ^1894. Kplt.

4013 Noordwal, Inlra nos, 2 dln. ing. N.

Aangeboden Boeken.

Vuor lede u 10 eis. per regel, voor n iet-leden 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons. 295 Pierson, Leerb. d. staathuihoudk. II, 2.

V AN DER HAAR & VAN' KETEL, te 's-Gravenhage, zoeken:

Van Welderen Rengers, Staatsgeschiedenis sedert 1848. . . .

Thorbecke, Aant. op de grondwet, 2e dr. L4°25J Thorbecke, bijdragen t. d. herz. v. de grondwet.

•"SBS™ Werklieden.

Snelpersenfabriek Frankenthal.

ALBERT & CO, ACT. GES.

FRANKENTHAL. (RIJN-BEIEREN).

Grootste Speciale FataM van Europa

uitsluitend ingericht tot het bouwen van SNEEPERSEN BOTATIE-HICHINE»

voor Boekdruk Steendruk, Lichtdruk, yan va-schillende constructie voor en Biikitrnk. vaste en vrancierbare formaten voor

NIEUWSTE CONSTRUCTIE Courant-, Boek-, Illustratie en vool-

GROOT PRODUCTIE-VERMOGEN kleurendruk

Tot heden werden 7000 SNELPERSEN en ROTATIE-MACHINES door onze fabriek afgeleverd. [4026]

Geïllustreerde prijscouranten, prijsopgaven en referentiën staan steeds ten dienste. GENERAAL VERTEGENWOORDIGERS voor Nederland

GAARLODT & VAN LOOY,

AMSTERDAM. Telefoon Intercom. 4511.

CyAELE DE VRIES, te Stiens, zoekt (zoo mogelijk goedkoope uitgave): Aimard, De rianche om de lianen brug; ld., Verlaten hoeve; Marryat, Jacob Eerlijk; ld., Stuurman Flink; ld., De vondeling; ld., Jack Rustig; Ain ard, Het spookschip; ld., Ratlin de zeeman; ld., Het hoofd du Cortocaminos, 3 dln.; Id., Rottenjager; ld., Grijsoog; ld., Majoor Delyri; ld., Fanny Dayton; ld., Het verraad; ld., Don Torribio: ld., De wilde valk; Maine Reid, De Maroon; Verne.Kinderen kapitein Grant, 3 dln.; Kapt. Hatteras, Ijswoestijn; ld., Claudius Bombarnac; ld., Het kasteel in de Karpaten; D. Defoe, Robinson Crusoé. .

En voor reclame-doeleinden eenige duizenden Chromo's, Prentbriefkaarten, Prentboekjes of iets van dien aard. I4027J

I%3. MAANDBLOCS.

GROOTE EN KLEINE DAGBLOCS.

Gelieve prijs aan te vragen met °PK^e van verlangde hoeveelheid. [40253

amsterdam. L. FLES & CO.

33V3°/o korting, zonder risico, geniet men op mijn postzegels op bladen en in zeer goed verkoopbare pakketten. Speciaal op de volgende plaatsen is energieke vertegenwoordiging gewenscht en gelieve die Heeren die eens de proef met den verkoop mijner postzegels willen nemen, condities aan te vragen.

j. C. AUF DER HEIDE S. H. D., Amstelveld 17, Amsterdam.

Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Bolsward, Bussnm, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Dordrecht, Enkhuizen, Gouda, Gorcum, 's-Gravenhage, Harderwijk, Harlingen, Helmond, Hengelo, Hilversum, IJmuiden, Kampen, Maassluis, Meppel, Middelburg, Nijkerk, Nijmegen, Purmerend, Roermond, Rotterdam, Rozendaal, Sittard, Sneek, Utrecht, Veendam, Venlo, Vlissingen, Zaandam en Zevenaar.

[4029]

Aanbieding, onder het Nr. dezer Advert., gevraagd van, ingen. en geb.:

Marx-Koning, Beeld op de rots; ld., Van 't viooltje; Lagerlöf, Gosta Berhng; Hildebrand, Camera obscura (ed. / 5-9°); Dahn, Kampf um Rom ed. / 2.30); Werken van d'Ivoi. [4°3°l