is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

van die gronden reeds de gewone landrente wordt geheven, dan zal, buiten eene billijker regeling der vrachttarieven van de Staatsspoorwegen, door den Staat niet veel meer kunnen gedaan worden om aan de rietsuikerkuituur op Java den strijd tegen de beetwortelkuituur te vergemakkelijken, tenzij het tot haar behoud noodig mocht worden om te doen wat Frankrijk, Duitschland en Oostenrijk voor hunne suikerindustrje over hebben, haar te steunen en te beschermen door het toekennen van premiën op den uitvoer; — eene oplossing die hier intusschen nog niemand in den zin is gekomen.

„ Ook de andere ondernemingen van uitvoerproducten voor de Europeesche markt, voor zoover zij gedreven worden op gronden door de bevolking ontgonnen en van haar in huur genomen, namelijk de indigo en tabaksondernemingen, verkeeren ten opzichte van hare fiscale verhoudingen tegenover den Staat vrij wel in denzelfden toestand als de suikerindustrie. Slechts zeer weinig indigo intusschen wordt geteeld op gouvernements gronden. "Van de 4 a 500.000 kilo's indigo, die Java jaarlijks voortbrengt, zijn meer dan 95 p.Ct. herkomstig uit de Vorstenlanden, waar de ondernemers hunne gronden in huur hebben van den vorst of zijne apanagehouders, en nu mogen de voorwaarden, waaronder die ondernemers werken, gaandeweg ongunstiger voor hen geworden zijn tengevolge van de hoogere eischen van den kant der inlandsche grondbezitters, waaraan zij zich bij elke vernieuwing hunner pachtovereenkomsten hebben moeten onderwerpen ten einde niet uit hun bedrijf ontzet te worden, — met den fiscus van den Staat hebben de ondernemers in dat deel van Java geene andere aanraking dan ter zake van het uitvoerrecht van hun product en van de hun opgelegde patent en personeele belasting.

„In dit opzicht kunnen dus de ondernemingen voor de teelt en de bereiding van suiker, indigo en tabak, allen éénjarige gewassen, waarvoor schier zonder eenige uitzondering gebruik wordt gemaakt van de rijstvelden der bevol-