is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

zien, zoo dikwijls zij van een dergelijk geval hooren. Maar op de meerderheid der gevallen, waarin niet gemerkt wordt dat iemand opium gebruikt, wordt niet gelet, en gewoonlijk bemerkt men van dat gebruik niets, zoolang de schuiver of eter niet geheel aan de opium verslaafd is. Afschrikwekkende voorbeelden door zendelingen of geneesheeren aangehaald, worden door anti-opium-gezinden niettemin gretig als bewijs aangenomen, dat de opium tot 'a menschen verderf dient.

Verreweg het grooter deel van het opium gebruikende publiek, gebruikt voor niet meer dan het betalen kan, en daar opium duur is, zijn ook zijne inkoopen gering. Zijn bediller beweert nu, dat wanneer het gouvernement hem niet in de gelegenheid stelde opium te koopeu, hij het overtollige deel van zijn loom aan een artikel van weelde zou kunnen besteden of wel beleggen. Maar — bij ontstentenis van opium — zou hij dit niet doen; doch dit overtollige op een andere voor hem aangename wijze besteden.

In Nederlandsch Indie heeft men plekken afgezonderd waar geen opium gebruikt mag worden; de overweging daartoe laten wij voorshands buiten beschouwing, doch wel kan er op gewezen worden, dat de welvaart der bevolking in die verboden kringen noch meer noch minder is, dan in andere en aangrenzende streken, waar wel opium gebruikt wordt. Waaruit wij leeren, dat het niet het opiumgebruik is, dat de welvaart weerhoudt zulke proportiën aan te nemen als men wel zou wenschen, doch dat daarvoor geheel andere economische redenen bestaan.

Aan opiumgebruik is een wanklank verbonden, in Nederlandsch- meer dan in Britsch Indie, maar in China nog het meest. De politiek en de gemoedsgesteldheid van den dag zullen in dit afkeurend oordeel wel hoofdfactoren zijn, en zoo doet men het dan voorkomen of de Aziaat vóór zijne bekendheid met opium in een geluksstaat verkeerde. Doch welke vermaken hadden de volken toenmaals, vóór zij de opium leerden kennen? En in geval alle gouvernementen het ge-