is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355

„d'un pays de 1'Orient, tout ce qui est en charge n'a ni „ principes ni scrupules; mais le peuple reste honnête, et par „une sorte de miracle, la pourriture ne se propage pas de gou„vernement a gouverné," lezen wij in Un voyage dans le Guzerat, maar wij herhalen het niet bij het zien van die van hooge ingenomenheid over hun werkkring stralende oogen der bestuurderen van het schoone Insulinde. Wat twijfelt gij nog, zoo lezen wij daaruit, gij kleingeloovigen, aan den weldadigen invloed van ons Europeesch bestuur over deze ons toevertrouwde Aziatische volken. Wijs ons aan indien ge kunt in eenig door een Inlandsch vorst bestuurd land die gebouwen, die waterregeling, die veiligheid van" persoon en goederen, die wegen, waaruit blijkt hoe wij overtuigd zijn van de waarheid dat: „La richesse et la prospérité d'un nation sont en raison „directe de la multiplicité et de la facilité de ses voies de „communication de toutes sortes," spreekt uit hun uitdagende houding. Loochen eens, dat wij met onze wetten en besluiten, circulaires en missives, kabinetschrijven en nota's niet onze verplichtingen zijn nagekomen, door onze voorvaderen op zich genomen tegenover het door ons overheerschte ras, verraadt elk hunner beweging. Ontken, indien ge de waarheid liefhebt, nu nog, dat elk Europeesch bestuur, hoe slecht het ook moge zijn, niet honderden malen beter is dan het beste Inlandsche, drukt elk hunner handelingen uit.

Wij twijfelen niet meer, maar vinden den eigenwaan dier bestuurderen over de volmaaktheden van hun werk allervermakelijkst. Wij wijzen bij hun ophemeling van hun bestuur boven het Aziatische, eens naar Sumatra's Oostkust met de vraag, hoe was het voorheen onder Aziatisch, hoe is het thans onder Europeesch bestuur? en wanneer gij de waarheid liefhebben, dat kunnen zij niet ontkennen, dat de schaal overhelt ten gunste van het Aziatische aldaar.

Wij loochenen de getrouwheid van de nakoming der verplichtingen tegenover het overheerschte ras, want wij vinden door al die paperassans de verwarring en onbestemdheid slechts