is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 1, 02-01-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam

REINIGINGS PASTA

waarmede Lettervormen, Snelpersrollen en met elke vetsoort of verf verontreinigd lichaam gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. Is verkrijgbaar in blikken van

i 2 a to kilo's .

■ ~ ^ - inclusief de bus

a f O 85 1.65 3.25 7.95

en zonder verwarming of bijvoeging dadelijk voor gebruik geschikt. [47] Succes Enorm Succes Enorm

P. VAN DIJK Warmoesstraat 155, Amsterdam.

De Machine van 19 c.M. is zonder Hefboompers 20% voor H.H. Boekdrukkers en den Boekhandel 2o°/0. [45]

E 146]

Telephoon No. 165 intercommunaal.

[4-8]

De Muilick 6 Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN. ETSEN, PHOTOGRAFIEN, LIJSTEN EN ENCADREMcNTEN.

Uitsluitend Engros. Monsterkamer. 9V Zichtzendingen met 4o°/0 rabat op aanvrage.

! [49l

DE STOOMBOEKDRUKKERIJ van L. VAN NIFTERIK Hz., te LEIDEN, blijft zich bij Heeren Uitgevers steeds minzaam aanbevelen. Nette uitvoering. Billijke prijzen. Groote lettervoorraad. 43]

Annonces en Abonnementen |

voor en op het

Bataviaascï Niomllfjl

UITGEVERS

G. KOLFF & Co., te Batavia,

worden aangenomen door f44] Schalekamp, Van de Grampel & Bakker.

J. H. DE BUSSY, Amsterflam.

De aandacht van H.H, UITGEVERS en BOEKHANDELAREN wordt gevestigd op onze

* Fabriek van Kantoorboeken *

alsmede op onze [50]

Inrichting voor het vervaardigen van

STEMPELBANDEN.

De STOOMBOEKDRUKKERIJ van

JAN A. G. JUTEN,

TE BERGEN OP ZOOM,

is uitstekend ingericht voor Heeren Uitgevers. Levering in korten tijd. Uitstekend werk. Illustratiedruk.

Groote Lettervoorraad.

Concurreerende prijzen. Betaling bij overeenkomst. [51]

BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES

erkend als de soliedste en meest praktische Agentschap voor Nederland en Koloniën: BOEK-, KUNST- en HANDELSDRUKKERIJ

V/K GEBROEDERS BINGER,

174/176 Warmoesstraat, Amsterdam.

In Magazijn steeds voorhanden :

Diverse Machines — Nietjes — Draad. Zinkdraad, roestvrij, tegen denzelfden prijs als het gewone staaldraad. [j2J

P. VAN DIJK, Warmoesstraat 155, Amsterdam.

Agentschap voor Nederland en Koloniën van BREHMER'S HECHT-, BROCHEER- en BINDMACHINES.

In magazijn steeds voorhanden: verschillende machines, koperdraad, zinkdraad tegen fabrieksprijzen. [53]

INHOUD.

Officieel; Gedeelte: Kennisgeving van het Bestuur (Regelen, in acht te nemen in gevallen van faillissement). - Ter vertaling aangeteekende werken - Niet Officiéél Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolgafleveringen van boeken en tijdschriften. - Berichten en Mededeelingen Ingezonden Stukken: Firma Martinus Nijhoff. - W. J. Thieme & Cie. - Gemeente-ambtenaren en korting. Door R.- Allerlei. _ Advertentiën

Boek- en Courantdrukkerij: De Roevee Kröber & Bakels, Amsterdam.

.....