is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 104, 03-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

619

Gevraagd, wegens vele werkzaamheden des Patroons, IEMAND van onbesproken gedrag, in staat geheel zelfstandig te beheeren een R. K. Boekhandel (annex aan eene groote Drukkerij) in het zuiden des lands. Br., met opgaaf waar in be- ] frekking of geweest, ouderdom en verlangd salaris, Ónder het Nr. dezer Advert. aan betJJureau van dit Blad. L427°J

Gevraagd, tegen 1 Jan. of later een EERSTE ( BEDIENDE in een Boek-, Muziek- en kantoor- ) handel.' Brieven met volledige inlichtingen onder . het Nr. dezer Advert. Bureau v. d. Blad. [4277J

Bij mij zill ecuc vertaling vcrscliijueu ï.iu

O. HÖCKER,

Friedrich der Grosze. j

Mocht iemand meenca hierop meer recht te henben, verzoeke dan s. v. p bericht p. p L427&I

J. C. VAN SCHENK BMLI.. i

Doesburg, 1 »ee. 1903.

lileï'ei SoGiaal-DemocraüB.

Overgedrukt uit het Kath. Sociaal Weekblad.

Zie het artikel: «Eene practische Brochure» in »üe Nederlander» van Dinsdag 24 November 1.1.

Prij<» 5 cent, fr. p. p. 7 ct. [4279] 's Hertogen- MAATSCHAPPIJ DE

bosol KATHOLIEKE ILLUSTRATIE,

DREI LIEDER

für

elnc Singstimine mit Klavicrfoegleiltinj

componirt von

HANNH WOLFF.

I Der Eichwald Lenau.

U Abendfriede Eichrodt.

1U Frühhng Cbamisso.

— Prijs f-.60. Kompleet f i50. —

Aanbieding geldig tot 15 December

4/37a met 4°%; 9/s met 5° /o- ——

Commissie-ex. op aanvraag. L42°<

Bij J H. KOK, te Kampen, verscheen:

Eenip Brieven ra n YiiMi te JernzalBm.

door

Ds. W. H. GISPEN,

Prijs f 2.25. ln stempelband f 2.7!

Verschijnt tevens in 10 aflev. a / 0.22 .

|T De. bij aanb. bestelde ex., zoomed de comm.-ex, werden alle verzonden- \\. meer ex. verlangt (vooral van de te aflev gelieve even aan te vragen. g Er is van dit uitnemende boek veel 1

, [4*81]

verkoopen.

JAN KLAASSEN VAN OOM BEN,

net 32 in kleuren gedrukte platen en dito omslag, formaat ËG tf. ƒ

De aanbieding-conditiën 1 December 1.1, zijn onherroepelijk vervallen. De :onclitie is nu met 20% en de premie 13/12. Dit in antwoord op de vele Stnvragen om nog exempl. tegen aanb.-conditiën te ontvangen. [4- J

° Uitgave J. M. SCHALBKAMP, te Buiksloot.

NIEUWE UITGAVEN. | "

Émile Zola, Waarheid.

a din. ± «30

vertaling van p. M. WINK. Ing. 2 dln. f2.40, geb. f 2^90

Vertellingen voor het vou*,

(TWEEDE BUNDEL)

verzameld door

F. DOMELA. NIETJWENHUIS. ÏOO blï. prijs B 0.50.

De eerste en de tweede bundel samen in één band 1' 1.50.

door

PAUL ELTZBACHER,

Rechter in de rechtbank en privaat-docent te HalleVertaald door Mevr L. CORNEL1SSEN-RUPERTU3.

i ± 350 blz. fl 1.90, geb. f12 40.

i (Verschijnt omstreeks half Dec).

Voor H H. Confraters, wicn geen persoon ijkc aanbieding gedaan werd, gelden de gebruikelijke

C°MedftoTdicm dauim geldt de aanbieding op de reeds bestaande uitgaven:

Peter Kropotkine, Gedenkschriften van een Revolutionair,

(vertaling F. DOM. XII I WKMII I* .

Prijs 113.-, g.h 113 50.

BooKer Washington, Uit Slaveruü in VrijW

(vert. door Ds J. I- I'IEBSOS). Ing. H1-&0, geb. 118—.

Prospectussen staan in ^« ^^^V amersfoort. L4283] P. M, WINK. I

5 CENTS-SI'EEEEN.

Ganz^ord , Schoolmeester en Col¬

lectant

Zevenzak Kat en Muis

St. Nicoliasspel | Apenspel

op best papier, in kleuren gedrukt; formaat 46 X 58 per boek ©O cent, per riem f ÏO.-. I42MJ J. VLIEGER, Amsterdam.

BOEKBINDERS.

; ! Een boekhandelaar soekteen.BOEKBINDER,die ) een eoed ingerichte binderij heeft en die gewoon tf nel werk met groote zorg te behandelen en . vlugtf ^levéren. Brieven fr. onder het Nr. dezer ' Adv. aan het Bureau van dit Blad. [4285]

Fransche Importboekhandel.

* STEEDS VOQHHANUtN* DE MEEST GEVRAAGDE GEBONDEN GESCHENK- EN % PRACHTWERKEN IN DE I DU1TSCHE EN FRANSCHE TAALI %%%%%%%% l\

Boor mijn giooten voorraad kan ik de meeste Doeken nog vóór St,3f ïcolaas afleveren, ook die welke slechts ingenaaid in magazijn zijn. [4286]

J.M.MEULENHOFF.

ƒ.1/l'Oli TBOEKHANDEL. Ambtebdam.

Duitsclie Importboekhandel.