is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 105, 05-12-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

623

Kennisgeving.

Hiermede berichten wij, dat wij van den Heer W VERSLüys hebben overgenomen de uitgave

OETT, Mar M Gr* Uckt.

waarvan bi,' ons een tweede gocdkoopcrc druk verscheen, n.1. f ».-, i»S- e» f

SeEnPvr*,dên Heer C. J. W. GRENTZEBACH namen wij over^ R0SCH

Chronische Vrouwenziekten.

Prijj* part. f 0.15.

Tevens berichten wij, dat in den loop dezer maand | bii ons verschijnt

lod. van mierop,

Wanneer is geslachtsgemeenschap geoorloofd?

Prijs part. f O.*».

Hiervan geldt tot 20 Dec. a.s. de aanbieding bij minstens 5 exemplaren 50% korting.

De Adm. DRUKKERIJ VREDE. Amersfoort. S Dec. 1903- U299j_

^5 DECEMBER vervallen de vooruitbestellingsvoorwaarden op

DavidNelson. Het Ongeloof,

de grootste krankheid van onzen tijd, in haar oorsprong en genezing.

Met een voorwoord van l»s. W. II. UISI»EN,

te Amsterdam. ■ Zevende «Irnk.

Prijs f 1.4» ing., f 1-80 geb met 20% en

Iöo/o extra, premien 4/3%, 7/6» i5/'2. 3^ *3,6c/45 Reeds vele bestellingen kwamen in. Dit beroemde bo-k' mag in geen boekwinkel ontbreken. Nog vele ordeïs wacht ik. Donderdag 10 Dec. zullen de bestelde ex. aan 't Bestelhuis zijn _Kampb», 4 Pee. 1003. 1*3°°1 j- h. bus.

TBiï T VAN DRUTEN, Stoomdrukkerij »de Industrie», Utrecht, zal dezer dagen verschijnen:

EEN KRITISCHE STUDIE

door

Mr. E. A. VAN EKGKH,

Ie Luitenant-Adjudant bij het 8e Reg. Infanterie.

XII en 339 bladz. in gr. 8°. [4301] o Prijs f ».50. o

Wordt op aanvraag in commissie gezonden.

" Zik die in de gelegenheid zijn en lust hebben, .met het tijdschrift

De Huisvriend

op uitgebreide schaal werkzaam te zijn tot het verkrijgen van nieuwe abonnés — kunnen daartoe Exemplaren van de eerste maand-aflevering, die weldra verschijnt, met Prospectussen, op aanvraag bekomen. De laaggestelde prijs van f 2.40, verk. ƒ 3._ waarvoor men een folio Boekdeel ontvangt van 4CO bladzijden, met 200 gravuren, en afwisselende lectuur op elk gebied, maakt den verkoop zeer gemakkelijk, en is het succes, bij eenige moeite, verzekerd. _ De eventueel te maken extra onkosten worden na overleg vergoed.

De nieuwe jaargang begint met een onuitgegeven Roman van H. J. SCHIMMEL.

H. A. M. ROELANTS.

ÜCHIEDAM, November 1903. [43<«]

JUBILEU NI-S GHULZt.

DONDERDAG VERSCHIJNT DE 4e DRUK van

De Candidatuur van Bommel

DOOR

— ■— i *i*ï j*-* r 1—. —=====

premie 4/a»/», 7 6, 15 13, enz.

Aanbieding op rekening 190é.

N IJ Zooals bekend is, heeft (Ie Heer SCIIULZE, die de hoofdrol creëerde, dit stuk gekozen Dg de herdenking ranzfln 25-jarige loopbaan als tooneelspelt-r.

Uitgave van S. L. VAN LOOY, Amsterdam.

Meesterwerken der Schilderkunst.

EEN HIEUW GEIEEUSTREER» 4° PROSPECTUS, 4 PAGINA'S, MET PERSREOORREEEINGEN, ligt ter perse.

Kil die gelegenheid hebben tot doelmatige verspreiding gelieven het gewenschte getal aan te vragen. UITOEVERS-MAATSCHAPPY „elsevier". Amsterdam, 4 Ree. 19©». _

INHOUD : Gebeurtenissen van den Dag in woord en beeld, Schetsen en Novellen, Kunst en Wetenschap, Nijverheid, Land- en Volkenkunde, Plaatsbeschriiving,Oudheidkunde, Zeden en Gewoonten, Overleveringen, Volkstaal, Volksgeloof, Sport, Bekende personen van nu en vroeger, enz. Alles betrekking hebbende op het Noorden van

Nederland. W°S}

In den loop der volgende week verschijnt bij mij eene scnsationee'e brochure, getiteld:

Iedereen Failliet.

De treurige werking

onzer

FAILLISSEMENTS WET

vo'r Burger en Koopman, als schuldenaar of schuldeischer;

door

een rechtsgeleerde.

Groot S° zfc 26 bladz.

.—o Partic. prij» 30 cent. 0

Exempl., vóór verschijnen besteld, netto 20 cent premien 4/375, 7/6, 15/12. 3°/23- ln commissie op" aanvraag. Pakkend winkelbiljet bij elke bestelling. ! In deze brochure wordt op bevattelijke wijze aangetoond, dat in hoofdzaak onze faillissementswet oorzaak is van de vele faillietverklaringen welke worden uitgesproken. Behalve voor nchtsueleerden is deze brochure van belang, niet alleen voor kooplieden of winkeliers, doch voor eiken schuldenaar of schuldeischer.

A. VAN KLAVEREN. Amsterdam, 5 December 1903. -[43°6j

CwERRS. van bijkom,

AMSTERDAM.

Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in artistieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgezichten enz. [WTl