is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

Hyndroan's Bankruptcy of India, (Londen, 1886), en in de artikelen van J. Seymour Keay, die onder den niet minder sensatie wekkenden titel van The spoliation of India in de Nineteenth Century van 1884 verschenen zijn. Nog iets verder dan dezen gaat William Digby, die in zijn in 1885 te Londen uitgegeven geschrift; India for the Indians — and for England de stelling tracht te verdedigen, dat het Britsch bestuur in Indie een volslagen failure is, en niets gedaan heeft wat door Indie's eigen zonen niet even goed, of beter misschien had kunnen verricht worden („ there is nothing we have done in India which that country's sons could not do as well, or better"); maar hieromtrent zijn zij allen het eens, dat Indie beter af zou zijn dan tegenwoordig het geval is, indien de Begeering hare bemoeiingen eenvoudig bepaald had tot de taak om binnenlandsche rustverstoringen te voorkomen, en zij het land voor het overige geheel aan zich zelf had overgelaten. In hun aller oog, en in dat van hunne geestverwanten, wier aantal onder de hoogere standen der inboorlingen vooral gestadig aangroeit, heeft het streven der Begeering om de ontwikkeling en de vrucht' baarmaking van Indie's bodem te bevorderen door den aanleg van spoorwegen, kanalen, havenwerken, enz. de belangen van het meerendeel der ingezetenen slechts geschaad. Het natuurlijk gevolg van dat streven is geweest eene opdrijving der belastingen tot eene hoogte, die gevaarlijk dreigt te worden voor de rust van het land, en eene gestadige aangroeiing van de geldelijke verplichtingen van Indie tegenover het moederland, ter nakoming van welke verplichtingen een telkens grooter hoeveelheid producten moet worden afgezonderd en uitgevoerd, op het gevaar af van een algeheele uitputting van het land, want die geregelde wegvloeiing naar het buitenland van de producten van eigen bodem is, volgens de hier bedoelde leer, een van de hoofdoorzaken, die Indie's welvaart ondermijnt. „The growth of the foreign trade," dus luidt b. v. de uitspraak van den schrijver van The spolia-