is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 106, 1939, no 47, 22-11-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8oo

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Lancée, Th.: Onze eigen taal. Eenvoudige taaloefeningen, voor de lagere school. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 18 X 135.

5e stukje. 6e leerj. toe dr. 102 blz. fl. 0.55

Lapière, Richard : Zoon van Han. [Son of Han]. Nederlandsche vertaling van W. H. C. Boellaard. [Illustratie en bandvignetten van Anton Pieck]. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. 8°. 23X15. 384 blz. [Cultuurserie]. fl. 3.75; geb. fl. 4.90

Leeuw, G. van der, O. Noordmans [en] W. H. van de Pol: Liturgie in de crisis. Nijkerk, G. F. Callenbach. 8°. 24 X 16. 82 blz. fl. 0.95

Lekkerkerker, K.: In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren. 's-Gravenhage, H. P. Leopold. 8°. 20X14.

159 blz. Geïllustreerd. fl. 1.90 Lichte, J. H. van der : Tot het licht gloorde. Geïllustreerd

door Adri Alindo. 3e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 205Xi5. 162 blz. Geb. fl. 0.50

Ligthart, Jan, en H. Scheepstra: Buurkinderen. Een vervolg op „Nog bij moeder". Geïllustreerd door C. Jetses. Groningen, J. B. Wolters. 8°. 18X136. ie stukje. 21e dr. Verzorgd door J. Eigenhuis. 88 blz. fl. 0.55

Loghem, O. A. van, en Aug. Weiss: Rekenen voor meisjes. Meppel, M. Stenvert & Zoon. 8°. 205Xi5. ['t Daag'lijks leven. Onder redactie van Aug. Weiss. Meisjes serie voor de hoogste klassen van de lagere school, het voortgezet lager onderwijs en het nijverheidsonderwijs].

Antwoorden bij dl. 1. 4e dr. 14 blz. fl. 0.55

Loon, Hendrik Willem van: Het zeegat uit! De scheepvaart door alle eeuwen. [Ships]. Voor Nederland bew. door F. Koning. Amsterdam, Scheltens & Giltay. 8°. 24 X 17. VIII, 312 blz. Geïllustreerd, fl. 3.50; geb. fl. 4.90

Lopez y Fuentes, Gregorio : El Indio. [El Indio]. Mexicaansche roman. Vertaald door J. Brouwer. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman. 8°. 21 X 135. 205 blz. Geïllustreerd, fl. 2.25; geb. fl. 3.25

Lord Lister, genaamd Raffles, de groote onbekende. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. 40. 27 X 1.95. No. 1340. Het verwisselde lijk. 30 blz. fl. 0.15

Mahrt, Haakon Bugge: De orkaan. Roman uit het vliegersleven. [Orkanen]. Uit het Noorsch vertaald door N. en A. Basenau. Utrecht, Erven J. Bijleveld. 8°. ±95Xi3. 230 blz. fl. 2.15; geb. fl. 2.90

Majocchi, Andrea: Chirurg. [La vita di chirurgo]. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaansch van A. J. van der Hoeven. [Illustratie en bandvignetten van Anton Pieck]. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. 8°. 23 X 155. 343 blz. [Cultuurserie].

fl. 3.75; geb. fl. 4.90

Marie, Jeanne: Het was Dirk Smit niet. Geïllustreerd door Adri Alindo. 2e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 225X 15». 32 blz. fl. 0.15

Marijo: Een Zaterdag. Geïllustreerd door Adri Alindo. 4e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 22 X 155. 78 blz.

Geb. fl. 0.35

Marijo: Het gezin van den chauffeur. Geïllustreerd door Jan Lutz. 4e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 205Xi5.

160 blz. Geb. fl. 0.50 Marijo : Oudejaar. Geïllustreerd door Adri Alindo. 4e dr.

Delft, W. D. Meinema. 8°. 2or,Xi55. 32 blz. fl. 0.12 Mededeelingen van 's Rijks geologischen dienst. (Sinds 1 Januari 1936 Geologische stichting). Serie A. No. 6. 's-Gravenhage, Rijksuitgeverij. 40. 28X20. Lijst van geschriften, welke handelen over of van belang zijn voor de geologie van Nederland. (1921 —1925). Vervolg van een supplement op de onder gelijknamigen titel uitgegeven lijsten van wijlen Prof. Dr. H. G. Jonker (1734—1906) en van den schrijver (1552—1920). Samengesteld door J. F. Steenhuis. 65 blz. fl. 1.00

Meer, H. J. van der: Leerboek voor het Engels ten dienste van het middelbaar en voorbereidend hoger

onderwijs. Uitgave voor Ned.-Indië. Bewerkt door J. Kerkhof. Batavia, Noordhoff—Kolff. [Groningen, P. Noordhoff]. 8°. 22X16.

Dl. 1. 231 blz. fl. 2.90

Merkies, C. J.: Boekhouden. Een serie oefeningen voor het m.u.l.o. en handelsonderwijs. 3e dr. 's-Hertogenbosch, L. C. G. Malmberg. 8°. 223Xi5. 151 blz. fl. 1.75

Merrel, Concordia: De man zonder mededoogen. [The man without mercy]. Geautoriseerde vertaling van W. J. A. Roldanus Jr. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. 8°. i95Xi33. 255 blz. [Ontspanningsserie], fl. 2.15; geb. fl. 2.75

Merwe, H. te: Gehoord-geholpen. Geïllustreerd dodr M. C. A. Meischke. 4e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 225X 135. 24 blz. fl. 0.13

Merwe, H. te: In Gods hand. Geïllustreerd door Henk Poeder. 6e, herz. dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 205 X 15. 147 blz. Geb. fl. 0.50

Merwe, H. te: Luyt Lievensz, de strijder. Geïllustreerd door Menno [van Meeteren Brouwer]. Delft, W. D. Meinema. 8°. 225Xi6. 167 blz. Geb. fl. 0.75

Merwe, H. te: Om vrijheid. Geïllustreerd door M. O A. Meischke. 4e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 22 X 155. 62 blz. Geb. fl. 0.30

Merwe, H. te: Sikko, de gevangene der Noormannen. Geïllustreerd door M. C. A. Meischke. 4e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 2o5Xi5. 89 blz. Geb. fl. 040

Merwe, H. te : Toen de schuit lag ingevroren. Illustraties van Henk Poeder. 5e dr. Delft, W. D. Meinema. 8°. 205Xi5. 74 blz. Geb. fl. 0.25

Merwe, H. te : Zendingstocht. Geïllustreerd door Menno

E3[van Meeteren Brouwer]. Delft, W. D. Meinema. 8°.

PI23X155. 16 blz. fl. o.10

Mitchell, Margaret: Als een vlam in de storm. Nederlandsche vertaling van W. J. A. Roldanus Jr. [Aesthetische verzorging van Anton Pieck]. 19e dr. 's-Gravenhage, Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij. 8°. 23X15. 328 blz. [Gejaagd door de wind. (Gone with the wind) Dl. 2. Kroonserie]. fl. 3.40; geb. fl. 4.50

Mitchell, Margaret: Het zaad ontkiemt. Nederlandsche vertaling van W. J. A. Roldanus Jr. [Aesthetische verzorging van Anton Pieck]. 18e dr. 's-Gravenhage, ZuidHollandsche Uitgevers Mij. 8°. 23X15. 351 blz. [Gejaagd door de wind. (Gone with the wind). Dl. 3. Kroonserie]. fl. 3.40; geb. fl. 4.50

Mitchell, Margaret: Vuur over land. Nederlandsche vertaling van W. J. A. Roldanus Jr. [Aesthetische vorzorging van Anton Pieck], 21e dr. 's-Gravenhage, ZuidHollandsche Uitgevers Mij. 8°. 23X15. 322 blz. [Gejaagd door de wind. (Gone with the wind). Dl. 1. Kroonserie]. fl. 3.40; geb. fl. 4.50

Moer, Maarten van de: De schatten van MedinaSidonia. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8°. 2UX15. VII, 231 blz. fl. 2.90; geb. fl. 3.90

Möllmann, Annie: Alles komt terecht. Een meisjesboek met illustraties van Metty Naezer. Heemstede, De Toorts. 8°. 24X155. 191 blz. fl. 2.00; geb. fl. 2.75 Luxe editie in Brabantsch bont, geb. fl. 3.25

Morré, J. P. P.: Stoomwet. Wet van den I5den April 1896, Stbl. 69, zooals gewijzigd bij de wet van 22 Juni 1914, Stbl. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen en „Stoombesluit 1931". Besluit van den 3den Juni 1931, Stbl. 239, zooals gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 4den November 1935, Stbl. 637, tot uitvoering van de Stoomwet en ter vervanging van het Koninklijk besluit van 12 Febr. 1915, Stbl. 83, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1925, Stbl. 260. Toegelicht en van aanteekeningen voorzien. 2e herz. dr. Amsterdam, H. Stam. 8°. 2UX135 196 blz. Geïllustreerd. Geb. fl. 2.50