is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 25, 1910, no 34

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VJ ' • ' l:\flt •><■! .l.U iK'IM.lll fl!

liet daarna aanleggen van een klinkerbestrating langs den lsten Exloërmond, met het maken van de daarbij behoorende kunstwerkenonder bijlevering van al het daartoe benoodigde. G. H. Dik te Emmer Erfscheidenveen, f 64.500.

Spoorwegen. Utrecht, 9 Aug. Maatsch. tot Expl. v. S.S. (Bestek n°. 1224). Verbouwen van het hoofdgebouw op het station Venlo. Begrooting f 10.300. J. Limburg te Venlo, f 9763.

Particuliere werken. Schiedam,

10 Aug. Naaml. Venn. «Distilleerderij van J. J. Melchers Wz.t>. Maken van den bovenbouw eener glasfabriek op een terrein gelegen nabij den Noordvestsingel te Schiedam. Gegund aan M. v. d. Spek te Rotterdam, f 23.786.

Aan de N.V. Industrieele Maatschappij van F. J. Stulemeyer & Co , constructeurs van werken in gewapend beton te Breda is opgedragen door den architect F. Wolters, namens de firma Mignot & de Block te Eindhoven het bouwen eener sigarenfabriek, hoofdzakelijk in gewapend beton, bebouwd oppervlak 800 M2. met 4 etages.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN. Maandag 22 Aug.

Amsterdam. Burg. en Weths. Leveren en geheel werkvaardig opstellen van een draaistroom^ turbo-generator met een nuttig vermogen van 6000 K.W. en een condensatie-aanleg, alles met toebehooren, ten behoeve van de uitbreiding der gemeente-electriciteitswerken. (Zie Adv. in n°. 32).

Dinsdag 23 Aug.

Mill. h.-K. Kerkbest., te 5 ure : Bouwen van 6 schoollokalen met overdekte speelplaats en een boerderij, ten behoeve van het R.-K. Liefdegesticht te Mill. Aanwijzing zal geschieden op den dag der besteding om 4 uur. Bestek en teekeningen tegen f 3 per stel, verkrijgbaar bij den architect H. M. van Strijp aldaar, welke op werkdagen van 9—11 uur de gewenschte inlichtingen zal verstrekken.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2V2 ure: Leveren van gegoten ijzeren klimschachtluiken en roosterkasten ten behoeve van de rioleering van Hees (gemeente Nijmegen). Bestek met teekeningen verkrijgbaar ter gemeente-secretarie tegen f 0.50 per stel. Inlichtingen ten kantore van den directeur van gemeentewerken, Vijfringengas, aldaar.

Rotterdam. Burg, en Weths., te 1 ure: Uitbreiding en verbouwing van de school voor G. L. O. Ie klasse aan- het Hofplein. (Zie Adv. in n°. 33).

Twello Burg. en Weths., te

11 ure: 1°. Bouwen van een school met 3 lokalen nabij de Steenenkamer onder Wilp; 2°. Bouwen van een onderwijzerswoning daarbij. Bestekken en teekeningen ten gemeentehuize ter inzage en a f2 per stel te bekomen ter secretarie te Twello. N.B. Inschrijf biljetten daags te voren vóór 4 uur in te leveren.

Utrecht. MaaAsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek n°. 1189). Uitbreiden en wijzigen van het remmingwerk der spoorwegbrug over het kanaal door Zuid-Bevela-nd te Vlake. Begr. f 9200. (Zie Adv. in n°. 31).

met woning en twee bovenwoningen. Alles gelegen Tolsteegbrug 3 te Utrecht. Bestek met 3 teekeningen te verkrijgen tegen f 2 per stel bij den bouwkundige R. G. Barneveld, Otterstraat 31bis te Utrecht.

Woensdag 24 Aug.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., te 11 ure: Uitvoering van baggerwerk in hel Pannerdensch kanaal en den Neder Rijn, tusschen Pannerden en Wageningen. Raming f 18.200. (Zie Adv. in n°. 32)

Idem. Idem. Maken van rijswerken ter voorziening en verbetering van oevers en het verrichten van baggerwerk in de rivier de Vecht bij de Haandrik in de gemeente Gramsbergen, provincie Overijssel. Ram. f5500. (Zie Adv. in n°. 32).

Idem. Vanwege het Min.v. Wat., te 2 ure: Ombouwen van de telegraaflijnen langs den spoorweg tusschen Hilversum en Amersfoort. Bestek ter lezing aan het gebouw van het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, Parkstraat te 's Gravenhage, aan de lokalen der besturen van de verschillende provinciën, en is voorts, op franco aanvraag, tegen betaling der kosten, te bekomen bij de boekh. Gebr. van Cleef, Spui n°. 28a te 's-Gravenhage, en, door hunne tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des rijks. Nadere inlichtingen bij den hoofdingenieur der telegraphie te 's-Gravenhage en bij den ingenieur der telegraphie te Amsterdam. De inschrijvingsbiljetten moeten worden gezonden aan het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, Parkstraat te 's-Gravenhage. Inschrijvingsbiljetten niet door de borgen persoonlijk onderteekend, worden als ongeldig ter zijde gelegd.

Idem. Idem. Verrichten van herstellingen en het bijspannen van draden aan de interlocale telephoonlijnen Nieuwersluis— Utrechten Breukelen—Harmeien. Bestek ter lezing aan het gebouw van het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, Parkstraat te 's-Gravenhage, aan de lokalen der besturen van de verschillende provinciën, en is te bekomen bij de boekh. Gebr. van Cleef, Spui n°. 28a te 's-Gravenhage, en door hunne tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des rijks. Nadere inlichtingen bij den hoofdingenieur der telegraphie te 's-Gravenhage en bij den ingenieur der telegraphie te Utrecht. De inschrijvingsbiljetten moeten worden gezonden aan het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, Parkstraat te 's-Gravenhage. Inschrijvingsbiljetten niet door de borgen persoonlijk onderteekend worden als ongeldig ter zijde gelegd.

Donderdag 25 Aug.

's-Gravenhage. Directie der Heineken's Glazenwasscherij, Stoom-Jaloezieën- en Bolluikenfabriek, te 11 ure: Bouwen van een bewaarplaats voor marquisen, jaloezieën, enz. op het perceel Westerbaenstraat N°. 35—37 te 's-Gravenhage Bestek en teekening ad f 1.50 per stel verkrijgbaar aan het kantoor Kettingstraat N°. 6. Inlichtingen bij den architect K. M. Kuyk. Adelheidstraat N°. 30 te 's-Gravenhage, die bovendien aanwijzing in loco zal geven op den tijd in het bestek vermeld.

Venlo. Kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Hertogenbosch, te 11/2

van den

Provincialen Waterstaat van Friesland.

De Gedeputeerde Staten van Friesland roepen op Gegadigden voor de betrekking van OPZICHTER van den Provincialen Waterstaat van Friesland in het 6e district ter standplaats Joure, aan welke betrekking is verbonden eene aanvangsjaarwedde van f 1200.—, welke zes maal, telkens na drie jaren wordt verhoogd, de eerste 4 maal met f150.—, de laatste 2 maal met f 100.—, behoudens vergoeding van' reis- en verblijfkosten en inhouding van verplichte korting voor pensioen.

Gegadigden, bij voorkeur in het bezit van een diploma wegens voldoend afgelegd examen van opzichter van den Rijkswaterstaat, worden uitgenoodigd vóór 1 September a.s. hunne aan Gedeputeerde Staten te richten gezegelde verzoekschriften vrachtvrij in te zenden aan den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat, Gouvernementsgebouw te Leeuwarden, onder bijvoeging van zoodanige stukken als zij meenen dat hun tot aanbeveling zullen kunnen strekken.

Leeuwarden, 11 Augustus 1910. (54448)

De Gedeputeerde Staten van Fiiesland P. A. V. van Harinxma thoe Slooten, Voorzitter. C. B. Menalda, Griffier.

OPZICHTER-TEEKENAAR

van den

Provincialen Waterstaat van Friesland.

De Gedeputeerde Staten van Friesland roepen op gegadigden voor de betrekking van OPZICHTER-TEEKENAAR, derde Ambtenaar, op het bureau van den Provincialen Waterstaat van Friesland, aan welke betrekking is verbonden eene aanvangsjaarwedde van f 1000.—, welke vier maal telkens na vier jaar wordt verhoogd met f 100.—, behoudens inhouding van verplichte korting voor pensioen.

Gegadigden, bij voorkeur in het bezit van een diploma wegens voldoend afgelegd examen van opzichter van den Rijkswaterstaat, worden uitgenoodigd vóór 1 September a.s. hunne aan Gedeputeerde Staten te richten gezegelde verzoekschriften vrachtvrij in te zenden aan den Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat, Gouvernementsgebouw te Leeuwarden, onder bijvoeging van zoodanige stukken, als zij meenen dat hun tot aanbeveling zullen kunnen strekken.

Leeuwarden, 11 Augustus 1910. (54447) De Gedeputeerde Staten van Friesland, P. A. V. van Harinxma thoe Slooten, Voorzitter. C. B. Menalda, Griffier.

Gemeente AmsterdamOpenbare Aanbesteding,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amsterdam zullen op Maandag 5 September 1910, des middags ten 42 ure, ten Gemeentehuize in bet openbaar aanbesteden:

Het LEVKKK.V van CÏJSKS- of MEL.tFIEKRICIEW of van daarmede in hoedanigheid overeenkomend materiaal, noodig voor de bestrating van 15.000 M2. wegvlak.

Het bestek en voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitsluitend te verkrijgen ter Stadsdrukkerij (Nes), tegen betaling van f0.20.

Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Ingenieur, Hoofd der afdeeling «Bestratingen» van den Dienst der Publieke Werken ten Gemeentehuize, kamer No. 97, op 22, 23 en 24 Augustus 1910, des voormiddags van 10 tot 12 uur.

Amsterdam, den 12den Augustus 1910.

Burgemeester en Wethouders voornoemd RÓELL, de Secretaris

(54455) F ALKENBURG, l. s.

zoekt een la firma een jongeB> geschikten !

VERTEGENWOORDIGER'

Geheimhouding wordt verze^ kerd. (54450)

Br. fr. lett. L.. H. D. NiJG"1 & van Ditmar, Rotterdam.

GK055LEY MOTOREN

Nieuwe Haven 16/18, = 's-G KA V EXH A G E, *

voor Zuiggas, Lichtgas, Ruwe Olie, Petroleum, Benzine.

ZUIGBÜS GENERATOREN

voor Anthraciet,

Goedkoope koleA

Houtafval,

Turf,

Afval uit Leerlooi' erijen, enz.

1300 Nederlandsche Referen0l\ , y

SCHEEPSWERF

't HONDSBOSCH

ALKMAAR. «'

Maatschappü tot Exploitatie m Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op Dinsdag den 23sten Augu? tus I9l0,desnamiddagsten2uf', aan het Centraalbureau de' Maatschappij tot Exploitati' van Staatsspoorwegen in he' Moreelse Park te Utrecht, vafl:

Bestek No. 1226.

Het maken van eeJ1 Haltegebouw met bij' komende werken RUINERWOLD.

Begrooting f 7460.—.

De besteding geschiedt v'o'' gens § 65 van het bestek.

Het bestek ligt van den 13de11 Augustus 1910 ter lezing aa" het Centraalbureau in he' Moreelse Park en aan he' bureau van den Sectie-Inge' nieur H. H. E. R. WESTENBERG te Groningen en is °P franco aanvraag (per brief) aa" genoemdCentraalbureau(Diens' van Weg en Werken) te be1 komen, tegen betaling va* f 1.—.

Inlichtingen worden gegeve" aan het Centraalbureau (Diens' van Weg en Werken) en doo' den Sectie - Ingenieur voul" noemd.

Aanwijzing op het terrein z»'j geschieden den 16den Auguttu* | 1910 ten 1.45 ure namiddag'

Utrecht, den llden Augustus 1910. (54|49)