is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1859 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

898

Schoolnieuws.

Door den Inspecteur van het lager onderwijs in de provincie Friesland zijn, krachtens magtiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de hulponderwijzers J, Ploegsma te Leeuwarden, H. Buisman te Sneek en P. Zijxstra te Franeker aangewezen, om de hoofdonderwijzers der normaallessen bij de praktische opleiding der kweekelingen in de school behulpzaam te zijn, en zijn hun deswege toelagen van f 75 verleend.

Ten gevolge van eene oproeping van den Inspecteur hebben zich voor de beurzen van jf 200 of ƒ 250 voor kost en inwoning aangemeld 20 jongelieden, van welke 17 hebben deelgenomen aan een vergelijkend examen, dat den 22 Julij heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van den Inspecteur, de Schoolopzieners in het 1% 7" en 8e district, en twee hoofdonderwijzers der normaallessen. Aan 12 van hen zijn, op voordragt van den Inspecteur , door den Minister van Binnenlandsche Zaken , bij beschikking van den 28 Julij 1859, n°. 169, 5e afd., toelagen verleend , namelijk vier van / 250 , aan H. Kroes te Hardegarijp, R. van der Schaaf te Roordahuizen, C. Weersinga te Dragten en A. Wijmenga te Hardegarijp, welke bij de normaallessen te Leeuwarden zijri' toegelaten; vier van ƒ 200 aan S. Gosses te Beetsterzwaag, M. S. Maakal te Langweer, J. de Vries te Beetsterzwaag en C. Wielsma te Woudsend, die bij de normaallessen te Sneek geplaatst zijn; vier van f 200 aan M. van der Heide te Oosterend, J. Rodenhuis te Wominels, S. G. Schippers te Sexhierum en G. IJpma te Holwerd, die bij de normaallessen te Franeker zijn toegelaten.