Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

803

Oprigting eener particuliere kweekschool voor onderwijzers te Delft, ook voor Indië.

Door het Gouvernement werd aan de Hoofd-commissie van onderwijs toegezonden een aantal exemplaren van eene circulaire, gedagteekend Delft, den IS Julij 1856, betreffende de oprigting eener particuliere kweekschool voor onderwijzers te Delft, ook voor Indië, en een gelijk aantal lijsten voor inteekening, met uitnoodiging, om het doel der onderteekenaars van deze circulaire te willen bevorderen, en het Gouvernement in wetenschap te stellen met de uitkomsten der verzochte bemoeijenis.

De Hoofd-commissie heeft deze circulaire toegezonden aan de onderscheidene Sub-commissiën van onderwijs op Java en de Buitenbezittingen.

Door onderscheidene personen hebben dientengevolge inschrijvingen plaats gehad, en wel voor eene bijdrage in eens voor ƒ 694 , en aan jaarlijksche bijdrage, tot wederopzeggens toe, voor eene som van ƒ303.

De nadere bevelen der Regering zijn door de Hoofdcommissie van onderwijs gevraagd, hoe thans verder met deze gelden te handelen.

Instituut voor jonge jufvrouwen van Mevrouw van Nooten, geb. van Dolder.

In 1856 had mevrouw de weduwe Hoola van Nooten, geboren van Dolder, de medewerking en ondersteuning Van het Gouvernement verzocht tot oprigting van eene school voor opvoeding en middelbaar onderwijs voor Jonge jufvrouwen te Batavia.

Sluiten