is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

X Distr. B. Boers, te Middel harnis.

BRIELLE. Op 1 Junij j, 1. overleed alhier, na een smartelijk lijden, de Heer P. Kruijne Jr., hoofdonderwijzer aan de Openbare kostelooze school dezer gemeente, in den ouderdom van 38 jaren.

Onherstelbaar is dit verlies voor zijne weduwe en acht kinderen, doch evenzeer groot voor de school, aan zijne zorg gedurende een tal van jaren toevertrouwd.

Toegerust met uitgebreide kennis, uitnemend geschikt, om zijn onderwijs op bevattelijke en aangename wijze mede te deelen, al zijne zorg wijdende aan de opvoeding der hem toevertrouwde jeugd, was hij de regte man voor de hem aanbevolen taak.

Zijn werk werd op prijs gesteld door het Schooltoezigt en de gemeente, wier belangen hij zoo ijverig behartigde. Van Regeringswege was hij bovendien belast met de opleiding van kweekelingen en de gunstigste gevolgen bij de examens bevestigden de goede meening, die men omtrent zijne geschiktheid tot die taak gekoesterd had.

Op 8 Junij werd de ontslapene op treffende wijze ter grafplaats geleid door onderwijzers en hulponderwijzers, voorafgegaan en gevolgd ook door de kinderen zijner school, die bij het graf in treurzang hun smart openbaarden en de lijkkist met omfloersde palm bedekten.

Menig treffend woord werd ter eere van P. Kruijne Jr. gesproken: zijne nagedachtenis blijve in eere.

In de tijdelijke waarneming der opengevallen school is voorzien.

XI Distr. Mr. A. NI. ete Coeh, te Rotterdam.

EOTTEEDAM. Op 9 en 10 Junij j. 1. had alhier, ten overstaan van Burgemeester en Wethouders en van de