is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk,

overeenkomstig veranderd worden, om later weder op een beteren voet te worden hersteld. Dat dit groot nadeel voor allen geeft, is licht in te zien. De overige leerlingen lijden er niet alleen groote schade bij, maar ook zij worden bedorven door dat dresseerwerk, en naderhand zullen zij meestal minder lust vinden in het gewone onderwijs , omdat hun smaak bedorven is door die tijdelijke afwijking, en het eenvoudige hun te weinig schittert.

Zij , die door dit kunstmiddel gelukkig slagen in het examen ter toelating op een hoogere school, zijn deswege meer te beklagen dan te benijden; want omdat zij meer bedreven schijnen dan zij werkelijk zijn, en hunne zielsvermogens naar evenredigheid slecht ontwikkeld en geoefend zijn, kunnen zij het onderwijs aan deze hoogere inrichting meestal niet behoorlijk volgen, en hebben er zóó weinig nut van, dat het een geluk voor hen zou geweest zijn , zoo ze waren afgewezen, om zich daarna beter daartoe voor te bereiden.

Sommige ouders vallen den onderwijzer wel lastig met het verzoek , hunne kinderen bijzonder veel in het een of ander vak te onderwijzen, omdat zij daarin bij voorkeur belang stellen voor het toekomstig vak der kinderen of omdat deze daarvoor grooten aanleg toonen. Zulke ouders schijnen te meenen , dat de onderwijzer dit gemakkelijk kan doen, indien hij hun dan iets minder van andere vakken leert. Deze dwaling is nog een overblijfsel uit vroegere tijden , toen er ter school geen klassikaal, maar alleen hoofdelijk onderwijs werd gegeven. Aan zulk een verzoek kon de onderwijzer niet voldoen na de invoering van het klassikaal onderwijs, omdat dit daarmee geheel in strijd en een belemmering voor geheel den gang der school zijn zou. De gemoedelijke en verstandige onderwijzer moest het dus wel weigeren; maar anderen, minder nauwgezet en al te inschikkelijk , beloofden aan dat verlangen te voldoen. Dat