is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

Ook het groote nut van herhalings- of aanvullings-onderwijs, liefst kosteloos, op avondscholen, kwam weder ter sprake. Men wenscht die scholen niet opengesteld te hebben voor de kinderen die de lagere afdeelingen der dagscholen bezoeken. Voorts zon men het wel doelmatig vinden, bij de oproeping voor vacatures te vermelden, dat de beroepen onderwijzer verpligt is, om herhalings-onderwijs op de avondschool te geven, indien dit verlangd wordt.

13°. Vergoeding voor huishuur.

Het volgende onderwerp werd nog behandeld: . ;.

Bij eene oproeping van sollicitanten naar eene vacante hootdonderwijzersplaats ziet men dikwijls nevens het bedrag der jaarwedde ook bepalen het bedrag der vergoeding voor huishuur, als er geene vriie woning is. Wordt hierdoor ook te kort gedaan aan het 2de en 3de lid van art. 19 der wet ? In den geest daarvan toch ligt opgesloten eene overeenkomst, tusschen gemeentebestuur en onderwijzer, en niet eene eenzijdige bepaling of regeling, namelijk door het gemeentebestuur alleen gemaakt."

De vergadering was van oordeel, dat een onderwijzer reclameren kan, indien het bedrag der vergoeding hem niet billijk voorkomt, ook al hebbe hij de beroeping op die voorwaarde aangenomen , daar inen oordeelen moet, dat hij vooraf niet bekend is met de plaatselijke omstandigheden, die daar op eene woning betrekking hebben, liet woord billijk toch kan in de wet geene andere beteekems hebben, dan dat hij voor dien prijs een huis kunne huren overeenkomstg zijn

dat voor hen 30 gulden in de spaarbank is belegd en vastgezet." — De twee voorbeelden, Mijne Heeren, waarop wij hier worden gewezen, kunnen wij vermeerderen met een derde. Onlangs werd ons door de nieuwsbladen een berigt uit Deventer gebragt dat ons voorkomt wel waard te zijn hier te worden herhaald. „Kr bestaat — dus luidt dat berigt —te Deventer eene Commissie, benoemd door het aldaar gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen weUo uit de departementale kas jaarlijks ƒ100 geniet en verder, door geregelde bijdragen van particulieren ondersteund, in staat gesteld wordt om aan de kinderen, voornamelijk van de arbeidende klasse, die de school het getrouwst bezoeken , spaarbankboekjes uit te reiken, waarin al naar de klasse, waarin het kind geplaatst is, elk half jaar van ƒ 1 tot ƒ5 wordt in- of bijgeschreven, welke gelden den bezitters van zulke boekjes met den daarop verloopen interest a 4 per cent op hun 18de jaar worden uitbetaald. Toen deze Commissie m September 1867 bare eerste uitdeeling hield, reikte zij 69 spaarboekjes uit met een gezamenlijk bedrag van ƒ111.50; het schoolverzuim bedroeg toen gemiddeld 20'/, oer cent. Heden heeft zij de vierde halfjaarlijksche uitdeeling gehouden en op 76 oude en 22 nieuwe boekjes f216 ingeschreven, terwijl het schoolverzuim gedaald is tot 11.15 per cent, en alleen belooningen gegeven zijn aan zulke leerlingen, die met meer dan "7°,.. ... ,i„„ Aa ap-hnnl irevznimd hebben.