is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoekbsoorJeelingen.

leen zijn aangegeven, door de kinderen worden ingevuld , waartoe zij wel genoodzaakt zijn zich van de kaart te bedienen.

Wij kunnen deze methode niet anders dan goedkeuren. Veel kaartlezen en kaartteekenen is het eenige middel om te bewerken, dat de leerlingen het beeld in zich opnemen en de weg, dien de schrijver van dit werkje daartoe aanbeveelt , komt ons uitmuntend voor.

Wij hebben alleen gewichtige bedenking tegen het kaartje , dat de heer Smelik aan zijn leerboekje heeft toegevoegd. Het boekje mocht niet duur worden; heel goed ! maar de oogen der kinderen zijn toch nog meer waard dan enkele centen. Het geheele kaartje ware beter achterwege gebleven , daar toch in iedere school tegenwoordig goede wandkaarten mogen geacht worden aanwezig te zijn. Het boekje had dan nog een paar centen minder kunnen kosten.

Terwijl wij dus dit boekje voor het gebruik wel kunnen aanbevelen , moeten wij iederen onderwijzer , die de oogen zijner leerlingen lief heeft, aanraden het kaartje er uit te lichten en er een goede, duidelijke schoolkaart voor in de plaats te geven.

Aan den stijl heeft de schrijver niet veel zorg besteed. Wij slaan blz. 4 op en lezen: „Men kan van Utr. naar

Rotterdam komen enz." „Van Utr. kan men over

naar België komen." „Van Utr. kan men naar Arnhem komen enz." „Van Utr. kan men naar 'sGravenh. komen enz." De kweekschool voor de zeevaart te Groningen (blz. 16) is opgeheven. Dat de stoomboot van Rotterdam naar Middelburg over Zierikzee en Goes vaart (blz. 13) zal wel abuis wezen. De schrijver bedoelt zeker Zijpe en Wolfaartsdijk. Is het juist van Openbare of taalscholen (blz. 15) te spreken ? Ons dunkt, dat gemeentescholen beter is.