is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

1031

vóór den 1 Januarij 1835, bij den Heer Burgemeester der Stad Groenlo ^ of bij den District?- Schoolopziener, Mr. p. ■ r. j. w. van Heeckeren, te Eibergen, in te leveren. De voordeden, aan dezen post, met welken die van voorzanger bij de Hervormde Gemeente vereenigd is, verbonden , bestaan in: I». eene Rijksjaarwedde van f 125 ; 2°. eenige emolumenten , welker jaarlijksch bedrag op ƒ 56,83 geschat wordt; 3°. de schoolgelden, welke op ƒ250 in het jaar berekend worden; 4°f 25 voor de verwarming van het schoolvertrek, en 5°. vrije woning. In de tijdelijke waarneming van de schooldienst is voorloopig voorzien, wordende dezelve, krachtens daartoe verleende autorisatie, provisioneel, voor den tijd van één jaar, voor de weduwe van den overledenen onderwijzer waargenomen. De dag van het vergelijkend examen zal nader worden kenbaar gemaakt. De sollicitanten zullen geene aanspraak op vergoeding van reis - en verblijfkosten kunnen maken.

WINTERSWIJK. De post van onderwijzeresse in de meisjesschool vacant. Sept. 1834-

HAART, onder Aalten, vacant. Mei 1821.

LiNTELO, onder Aalten, vacant, Sept.\Q25.

V Distr. P. C. VAN WOELDEREJÏ.

GAANDER, in het ambt Doetinchem. Na gehouden examen en daartoe verleende autorisatie , is tot schoolonderwijzer alhier aangesteld gerhardus van niEEEN, bezittende den vierden rang. Hij heeft dezen post dadelijk aanvaard. ' • ;

Bijdr. Nor. 1834- Y JY VI