is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOG - ALGEMEENE AANMERKINGEN

zijnde juist daardoor' meer gefchikt geworden tot prijsjes, inzonderheid voor de oiiderile en middelflre klasfe, dan zij zulks konden gerekend worden zonder plaatjes te wezen.

I Ten Mnzien der afdeeling G. valt alleen aan tc merken, dat' men er Hechts op is bedacht geweest, ter beoefening van alle de bijzondere vakken van het lager onderwijs, ais ook ter aanwijzing van den geheelen omvang der pligten cri vereischten van den Onderwijzer op dezelve, ook bdebouwd als opvoeder, cenigc, voor hem meest gefchikle en wel de bruikbaarlte, werken' op te geven, cn geenszins: alles bijeen te brengen, wat in onze moedertaal daarvan meer' moge voorhanden zijn, en door hem ook met vracht zoude kunnen gebruikt en geraadpleegd worden.

i Het fpreekt dan ook van zelve, dat de aanwijzing der boeken, onder de afdeelingen F cn Gj geenerhande verbindende kracht heeft, zijnde alleen gefchied ten gerieve en nutte van het Schoolwezen in het algemeen en van de onderwijzers in het bijzonder. Gelijk' het aan hen overgelaten blijft, zich ter hunner 'eigene oefening Van andere werken te bedienen,- dim' hier vermeld zijn, zoo kan het gecnen twijfel onderhevig zijn, of liet ftaat eik,.die de fchoóljeugd met prijsjes wil begiftigen, vrij, daartoe ook andere werkjes te kiezen, dan daartoe hie:' aangewezen werden. Ten aanzien van beide deze foorten van werkjes, heeft men llcchts willen voorlichten en gerieven.

Mogt