is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 14]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 ALGEMEENE BEPALINGEN TER.

voeding en het onderwijs der jeugd is, door velen I zoude gerekend Worden een onaangename cn drukkende last ? Of wie is er onk, — hij moge dan zelf gecne kinderen hebben of de zijne geen gebruik doen maken van clie Scholen, voor welke de bedoelde maatregel gelden zon, — die van denzelven niet van verfchiilende zijden voordoelen cn genoegens ftund te trekken, het zij dan iri de kinderen zijner naastbeftaanden, bekenden of bc gunftigden , liet zij in de meerdere gefchikthcid en betere opleiding zijner töekomfligc bedienden'; om nu niet te fprekeu van de belooning, die elk Wel geplaatst hart vindt in- de bewustheid van iets toe te brengen ter meer doelmatige, zedelijke?en godsdienftige opleiding der jeugd , de hoop cn de troost van het tegenwoordig gedacht?

Dan er waren ook nog andere drangredenen die het allezins wenfchelijk cn noodzakelijk maakten bij de verbetering van den ftaat van het Schoolwezen bedacht te zijn op het bezorgen Van een ruimer of zekerder beftaan aan de Onderwijzers .

Zoo lang de Onderwijzer onder huisfelijke znrgen gebukt gaat, kan hij de gefchikte leermees* ter, en aankweeker der jeugd niet wezen. Daartoe wordt een opgeruimde geest , vrij van zorgen' en hartskweilingen, gevorderd. Eu hoe velen hunner dus verre in dezen ftaat als nog verkeeren, is hun bekend, die in de naaste betrekking tot het Schoolwezen ftaan.- Dit ontfpruit intusfehen niet alleen uit het vaak zoo fober en onbeduidend inkomen, taxsts tevens en zulks hoe • • - >'*i-* Ito*