is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

% „Wenscht de Staat voldoende waarborgen voor W bekwaamheid en geschiktheid te erlangen, dan moet <lo0Z1Ch de °pleiding der onderwijzers bemoeijen,

steU 6»ne- meer aIgemeene gelegenheid daartoe open te

en," dit, en wat daar volgt, verdient in gezette overoud"^-0 k°men" 1,1 '* alSemeen is de opleiding van de en enyij'zers te veel aan routine en toeval overgelaten,

wij mogen met onzen Schrijver zeggen, dat zij ge^lekklg is. Toch is -t ong voorgekomen, dat de aanii me6r °P Seves%d begint te worden. Onze on-

ke WlJZerS' doorSaans aan zich zeiven overgelaten, blokken ^ VeCl' °f m0eten te veel blokken- Aan het afleg* van examens is geen einde, en deze bewegen zich ^eeds in denzelfden kring. Gaandeweg dreigen zij nog meer ^etenschappelijk te worden; en hoe kan de lagere school aa«Hede worden gebaat? Naar ons gevoelen, heeft de

aarf"- ^ VMES g6en 0ngeIijk' als hi-> dat' wat thans ten g0^len .Van de 0Pleiding der onderwijzers bestaat, „een

rekkigen stand van zaken" noemt; en dat hij „ wagtTÖd" moge heeten, zijn wij niet ver af van te wenschen. VüD'J la°0pt ook °P bctere maatregelen voor de „ ver-

lng der schoolvacatures," en wij doen't met hem.

daarVerg0^kende examens keurt hiJ stelliS af> en ook Sch Staat Ref' niet tegen 1,(3111 over> Ech-ter erkent de ïnjnriJ^er daar » prikkels in tot wetenschappelijke bekwa™ g» en wil hij ze facultatief stellen. Dit denkbeeld

zlGt verwerpelijk. Men denke er over na. vole°rg Voor geschikte schoollokalen wordt zeer aanbe-

school' 6n rCgt* Eenö schoolbibliotheek bij elke

aano. lnderdaa<i als eene wenschelijke zaak worden

van0<,merkt* Eindelijk wordt eene voldoende bezoldiging e onderwijzers als noodig voorgedragen. De SchriJ-