is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten,

sol]/-6 VaCant0 ond8rwijzersplaats te Malden slechts één der, T** °pgedaan' ziJnde A- VAN Hezewxtk, hebbende

had rang' di<3 Sedert 10 Maart 1852 de scll°o1

gem 1Vaargenomen- Daar hij in zijne werkzaamheid al^eene voldoening had gegeven, en bij het examen op - heid h DeCember J- L voldoende bewijzen van bekwaamste geleverd' heeft het Gemeentebestuur, op voorLoJ2 den Schoolopziener en na bekomene magthnno-,

"Dl tot" 1 ■■ °

kino. ■• onderwijzer te J^den benoemd, welke betrek^ hij terstond heeft aanvaard. atenbueg. Ten gevolge der aankondiging in de solü ■ijdraffm van September 1852 hebben zich achttien aan~0ttailten naar de betrekking van onderwijzer alhier gel;^meld' van welke twaalf zijn opgekomen tot het ver* hebt)"611 • eXamen °P den 9 December j. 1. Van deze rail n mtgenmnt D. Rijnenberg, hebbende den tweeden tWeerl m<it 64 -Punteu; J- M- Nutland, mede van den den rang' met 55 Punten' en J- Siese, vandehder-

atlg> insgelijks met 55 punten, het Vereenko:nstig de bestaande verordeningen en met

Oocr

I842 ° °P art' 7 VaU K0U' "5esIuit van 2 Jal™arij 'eend mtshL N°- i3 de ve!"«ischte magtiging verde^- t0t ^stelling van J. M. Nijland , tot dusverre on-

Bj?-&er in ll6t ^ K' WeesIuüs te Nijmegen. eerst ' ' Gemeente Ubbergen. De Bijzondere school der «asse voor meisjes vacant. Jan. en Febr. 1852.

**eede t^' 06 b5jzondere DaS_ en kostschool der OVEp V001* J°nSe jufvrouwen vacant. April 1851.

^«ASSELT vacant. Mei 1848. App^11 ******* B, Maettleaëer M,oup. ^kend LTERN" Den 30 Novei»her j. 1. heeft het veru examen naar de Openbare school plaats gehad.

4*