is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengeltcerk,

Voor langduriger afwezigheid uit de school moet vooraf het verlof van het Schoolbestuur worden verkregen.

§. 34. Wegens niet behoorlijk geregtvaardigde schoolverzuimen worden de ouders of voogden, werkgevenden of dienstheeren (§. 30), na voorafgegane waarschuwing, met geldboete van 1 Sgr. tot 1 Thr. voor eiken verzuimden dag, of met evenredigen gevangenistijd, gestraft.

§. 35. Over de strafbaarheid der schoolverzuimen beslist het Schoolbestuur en bepaalt de geldstraffen, zonder dat tegen zijne uitspraak de weg van regten wordt toegelaten.

Verandering der geldstraf in gevangenisstraf wordt door het Schoolbestuur aan de plaatselijke politie aangevraagd en door deze vastgesteld.

Aanstelling der onderwijzers bij openbare Volks en Middelscholen.

§. 36. De aanstelling der onderwijzers bij de openbare Volksscholen geschiedt door de Regering. Het deel, dat, volgens Art. 25 der Grondwet, aan de Gemeente toekomt, wordt door het Schoolbestuur en den vertegenwoordiger der betrokkene kerkelijke gemeente, gemeenschappelijk, op de wijze als volgt uitgeoefend:

1. ) Niet later dan vier weken na het ontvangen beri«t

van wege het Schoolbestuur. van het openvallen van den post, benoemt de Regering drie candidaten voor de wedervervulling en geeft die aan het Schoolbe- stuur op.

2. ) Uit de vertegenwoordigers der kerkelijke gemeente,

tot wier belijdenis, volgens §.8, de aan te stellen onderwijzer moet behooren, worden aan het School-