is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

»a te gaan dat het geheel onzer Indische Bezittingen veel meer bedraagt dan de twaalf millioen zielen, op bl. 41 voor alle onze koloniën opgegeven.

Waren de verkortingen allen opgegeven, dan zouden Wij niet somwijlen hebben getwijfelcf, zooals b. v. op bl. 33. _ Over het boekske niets meer. — De typograPhiseho nitvoerine is fraai.

1. Brieven en opstellen over verschillende onderwerpen. Een leesboekje voor stad- en landscholen, (;) door B. L. van Albada, onderwijzer te Workum. Te Sneek, bij F. Holtkamp. KI. 8». 64 bl.

2. Oefeningen in het stellen van brieven, (;) door W. Plokkek, Stads (-) onderwijzer te Brielle. Vijfde verbeterde druk. Te 's Gravenhage, bij A. Kloots & Comp. 1851. IV en 63 bl. KI. 8°. Prijs ƒ0,30.

3. Vijftig kinderbrieven, om door kinderen beantwoord te worden. Eene oefening in het leeren stellen van brieven; door J. C. Neüman, onderwijzer aan eene openbare school te 's Gravenhage. Te 's Gravenhage, bij J. M. van 't Haaff. 1853. KL 8». IV en 50 bl. Prijs ƒ0,25.

4. Kinderbrieven; leesboek voor scholen en huisgezinnen; ter bevordering van een' duidelijken en ongekunstelden briefstijl; door II. Baarschers, hulponderwijzer te Zwolle. Te Amsterdam, bij J. M. E. Meijer. 1851. KL 8°. IV en 50 bl. Prijs ƒ 0,15.

Geenszins onbelangrijk mag men het rekenen, de jeugd in de school te oefenen in den briefstijl. Dit