is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1853 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen,

ven en vier opstellen aan, die gewis aan de jeugd zullen bevallen; want de stijl is regt kinderlijk en voor dieven zeer geschikt, los, natuurlijk en ongekunsteld.

aangename en nuttige is daarin zeer schoon met Gander vereenigd. In sommige brieven vindt men over IWrijkskunde en natuurkunde wetenswaardige bijzonderheden. In andere worden kinderlijke deugden aangeprezen, verkeerdheden tegengegaan, en alles op eene ^schikte wijze tot vorming van verstand en hart aanwend. Voor godsdienst en zedelijkheid kan dit boekje Y°ordeelig werken, terwijl de leerlingen door de lezing daarvan met eenen goeden stijl voor brieven ongemerkt Rkend worden. De Heer Albada heeft in dezen een "Uttig werkje geleverd, en verdient aanmoediging, om 2ijne belofte, van een vervolg hierop te leveren, te eeni-

tijd te vervullen. Mogt dit boekje eenen herdruk bleven, dan geven wij in bedenking, of sommige uitlokkingen niet wat al te plat, half triviaal zijn, zoo a!s onder anderen bl. 40, reg. 4, waar God een kunstenaar genoemd wordt. Bl. 10 ontmoet men een' volN< van 13 regels; is dat niet wat al te lang? Hoeder taal en stijl zuiver zijn; toch zijn er enkele onnauwkeurigheden ingeslopen, als: bl. 27, reg. 11 v. o.: aeze Jezus; bl. 32, reg. 2 v. o.: men het; lees: het; — eQ eenige andere, die misschien aan de correctie te wijte« zijn. Dit weinige benadeelt intusschen de waarde Van dit boekje zoo weinig, dat het volkomen aanbevetttlg verdient, ook omdat papier en druk zeer goed ofschoon wij over den prijs niet kunnen oordeek». 't Zou beter zijn, zoo de Uitgever dien had opgeien ; en het bevalt ons ook geenszins, dat het jaartal Uei' uitgave geheel ontbreekt. By'dr. Nov. 1853. 42