is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1868 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alengelicerk.

hunner opmerkingen in het licht, en plaatsten zij zich aan de spits der nieuwe beweging. Wat hier door particulieren is vcrrigt, is bewonderenswaardig. Beschouwen wij slechts den arbeid van een enkel man, den Heer Heney Babnaed , wien door den staat Rhode Island werd opgedragen, diens schoolwezen te hervormen. De Heer Babnaed hoeft in zijn verslag aan de wetgevende magt een overzigt gegeven van zijn voorbereidende werkzaamheden. Uit dit zeer interessante aktenstuk blijkt, dat hij alle plaatsen in den staat tweemaal bezocht, met meer dan 400 onderwijzers sprak over de leerwijzen die zij volgden, en de leerlingen van alle scholen in den staat zelf examineerde. Bovendien schreef hij meer dan 1000 brieven aan zulks personen, op wier raad en oordeel hij prijs stelde. Aan alle plaatsen belegde hij vergaderingen, om met do burgers en onderwijzers over het schoolwezen te beraadslagen en hield meer dan 500 voordragten over het thema: „het algemeene schoolonderwijs." Overal organiseerde hij plaatselijke vereenigingen ter bevordering der aldus opgewekte belangstelling in het onderwijs. Hij gaf wijders een tijdschrift uit, dat kosteloos in den staat werd verspreid. Eerst na deze voorbereidende werkzaamheden , die bijna twee jaren hem onafgebroken bezig hielden, eerst nadat hij zich het voorwerp zijner werkzaamheid volkomen had eigen gemaakt, eerst nadat de openbare meening voorde zaak was gewonnen, kon de Heer Babnabd aan de General-assemUee van Bhode Island voorstellen ter hervorming doen, die dan ook voetstoots werden aangenomen. Op gelijke wijze arbeidden andere mannen in andere staten. Vooral was het aan Hoeace Mann in Massachussets, Professor Baciie in Pensylvanië en Stowe in Massachussets en Ohio, dat de eer toekomt het openbare onderwijs te hebben verheven.

In Europa worden zulke zaken anders aangepakt. De regeering benoemt een commissie, die met gesloten deuren