is toegevoegd aan uw favorieten.

Op de hoogte jrg 26, 1929 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Nagedachtenis van Erich Wichman

DOOR ERNEST MlCHEL

Van links naar rechts: ERNEST MICHEL, H. A. SINCLAIR

NU hij heen is gegaan, deze sterke oprechte, deze groote onder de „jongeren", nu is Hnks en rechts zich plotseling het hevige geweld bewust geworden van dit vitale talent, dat bij

leven zoo weinig geteld mocht zijn

Erich Wichman, de omverwerper van alle paaltjes en hekjes, waarachter kleine levensangstjes vegeteerden, deze hartstochtelijke fulminant tegen de uiterlijke fraaiheden van „democratische wanorde", verval en decadentie, de man die zoo apodictisch heerlijk tegen de levensbange menschjes dorst te zeggen: „het gevaar !s niet gevaarlijk", maar jullie weeke zachtheid, ^aar Je geen gevaar in ziet, die is gevaarlijker dan alle voorbijgaande rampen, deze wilde gekke

man, die de witte geeuwhonger gekend heeft

yoor onverwoestbare idealen, deze is midden in den storm van

een veelzijdig en rumoerig kunstenaarsleven vergaan.

Wat moet ik op dit witte papier zetten, mijn vriend? Dansend °p de verticale spil der eeuwigheid heb je een leven lang het

delirium gekend der witte geestdrift voor de

schoonheid van felle waarheden en de heiligheid der orde. En je hebt als een van de weinige door-en-door oprechte kerels uit ons land, durven staan en blijven staan achter je idealen die ook de mijne zijn. We hebben samen oneindig veel liefgehad en samen in den bloei van ons leven, geweend, als mannen zonder tranen.

Deze beeldhouwer, schrijver, schilder, dichter, chemicus, etser, zilversmid, glasbrander, teekenaar, vol wilde ironie, vol felle en onverwachte consequenties, was vóór alles mensch, man en Neder¬

lander. Geen kunstenaar die zóózeer zijn eigen werk verachtte als Erich Wichman. Zelfs dat béétje vrouwelijkheid dat in eiken artiest min of meer aanwezig is, miste U totaal. Hij had het grootsche en tegelijk de kinderlijkheid Van het genie, en juist die twee dingen heb ik altijd zoo diep ln hem en zijn werk lief gehad. Velen hebben hem gehouden y°or niet meer dan een wel talentvol warhoofd, maar weinigen ebben de eenvoudigheid gekend, de goedheid en het groote i de hart van dezen mensch, die alles grootsch deed (tot zwarte °rne en roode wijn drinken toe) fier, sterk en wild, maar die ook 0neindig g°ed was en eenvoudig als een kind. -Uat hij in hart en nieren Nederlander was, blijkt uit elk, ook et_ kleinste, zijner geschriften, geschriften die maar een heel em deeltje van ons volk kent, ook al werd hij reeds bij zijn leven °°r den recensent van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" tot

ERICH WICHMAN DE ROCHEMONT

4-21

1 I

de drie grootste prozaschrijvers van ons land gerekend. Maar ook als dichter, hoe „hortend en stootend" hij voor leege woordkunstenaars en vers-paraphraseurs moge schijnen, was hij een echte Nederlander, een die zijn land en zijn volk liefhad. Ironie en humor bergen er zijn groote tragiek, en hijzelf is de hopeloos gehavende die hier en daar een bitter-ernstig woord zegt, soms na den waanzin van een smallen, spijtigen lach. Leest hieronder zijn „Chineesche Quatrijnen" uit het laatste jaar.

Erich Wichman, die als chemicus met de uitvinding van zijn metallisatieproces op beton schatrijk had kunnen worden, indien hij de geestelijke en werkelijke vondst niet in mate-

riè'elen nood voor een appel en een ei aan een groote fabriek verkocht had, is de afstammeling van een reeks merkwaardige en zelfs geniale figuren.

Van zijn betovergrootvader van moederszijde is bekend, dat deze een Deensche dominé was, die geheel Denemarken in opstand bracht en tegen zich kreeg wijl hij voor het eerst zijn predikaties in het eigen dialect van de streek voerde. Zijn grootvader, Heinrich Zeise, was een bekende Duitsche dichter, die zeer bevriend was met Hebbel en Andersen. Erichs moeder, die nog leeft, mevrouw JohannaWichman-Zeise heeft een merkwaardige studie geschreven over Hebbel. Zijn overgrootvader was de bezitter van een chemische fabriek, een ingenieus mensch, de eerste inwoner van Hamburg, die een eigen gas-installatie in zijn huis had. Hij heeft in zijn tijd reeds een typisch werkje geschreven over de luchtscheepvaart per gasgevulde ballon. Erich's vader, ArthurWichman, professor in de mineralogie, had een scherp en critisch intellect, en is vooral bekend geworden door zijn groote ontdekkingsreis in de binnenlanden van Nieuw Guinea.

Ook Erich Wichman heeft verschillende jaren gezworven, door Duitschland, Oostenrijk, Tirol, Italië en Frankrijk. I n Weenen vooral, aan de Wiener Werkstatte, heeft hij mirakelen van vazen gemaakt en maskers van steen. Later in Holland, vooral den laatsten tijd, wrocht hij merkwaardige kleine maskertjes in metaal, in koper vooral, vaak geniaal van vinding en techniek. (Verschillende origineelen zijn in het bezit van den kunsthandel „De Kerkuil", Lepelstraat 5, Haarlem).

Beroemd en van een bijzondere finesse en tegelijk geweldige allure is zijn zilverdrijfwerk,

handgedreven werk, dat hij op de ateliers van Begeer schiep. Zijn wandschilderingen in het Lyceum te Amsterdam en de school te Uilenberg zijn bekend. Hij was voorts de specialist op het gebied van droogenaald-etsen,waarvan hij de allerfijnste en origineelste

43