Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

S. DE WOLFF,

„EEN UITNOODIGING"

DOOR

S. DE WOLFF.

„Er zijn in onze rijen, en niet van de minsten, die meenen dat op deze vraag (naar de economische perspectieven) een onfeilbaar antwoord mogelijk is op grond van wiskunstige gegevens."

„Ondanks haar eenvoud en haar schijnbaar wiskundige juistheid is deze crisiswet mijns inziens onhoudbaar. Het lijkt heel wat wanneer men er op kan wijzen, dat het verschijnsel zich reeds een eeuw lang regelmatig herhaalt . . . Met de periodiciteit van de crisissen is slechts schijnbaar hetzelfde het geval."

„En zulks te minder omdat de gegevens volstrekt niet zoo wiskundigjuist kloppen als de voorstanders dezer theorie voor hun bewijsvoering noodig zouden hebben."

„Wij doen dus beter ons bij de beschouwingen omtrent de conjunctuur niet al te zeer te laten beïnvloeden door een verleidelijke, maar voor de practijk gevaarlijke en daardoor onbruikbare methode."

Ziehier partijgenoot Vermeer een kleine bloemlezing van die gedeelten van Uw artikel in de eerste aflevering van de „Socialistische Gids" van dit jaar, die speciaal tegen de methode van het zoeken naar wetmatigheid in de conjunctuurverschijnselen gericht waren.

Zou het echter niet wenschelijker zijn het niet bij allerlei speldeprikjes te laten blijven, maar aan de hand van de feiten van een kleine 100 jaar te constateeren, dat die wetmatigheid niet bestaat?

Schrijver dezes heeft juist 3 jaar geleden in dit tijdschrift een studie gepubliceerd, waarin hij geen theorieën verkondigde, maar de beschikbare gegevens aan een nauwgezet onderzoek onderwierp. Dat onderzoek is tot dusverre door niemand weerlegd. Het moet voor U, die zich telkens enkel op de „feiten" beroept, een wetenschappelijk genot zijn, de resultaten van dat onderzoek te weerleggen.

Indien de redactie van dit tijdschrift daarvoor plaatsruimte vinden kan, wilde ik, nadat ik 3 jaar geleden het feitenmateriaal gepubliceerd heb, binnenkort hier een theoretische verklaring der periodiciteit in het economische leven geven.

U zou den lezers het besmet worden met deze „verleidelijke, maar voor de practijk gevaarlijke en daardoor onbruikbare methode" kunnen besparen, indien U van te voren mijn artikel uit den jaargang 1921 eens grondig weerlegde.

Dit moet U tamelijk gemakkelijk vallen, immers, anders zoudt gij

Sluiten