Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

S. DE WODFF,

BESCHOUWINGEN OVER DE WAARDELEER

DOOR S. DE WOLFF.

„Bestandige Rücksicht zu nehmen auf Iyeichtverstafld' lichkeit, das heisst Darstellung für TJnwissende. Ma° denke sich eine chemische Zeitschrift, wo bestandig d'e TJnwissenheit des Lesers in der Chemie die Gruridvoraussetzung bildete."

MARX. (Brief aan Engels 18 Juli 1877-'

I.

INLEIDING.

Een bijna onvervulbare taak heeft schrijver dezes op zich genomen, en bovendien een zeer ondankbare. Bijna niet te vervullen, omdat hij heel wat inspanning voor zich zal hebben op te eischen, waarschijn' lijk veel meer dan van den gemiddelden lezer zal mogen worden verlangd, zal deze hem tot het einde toe kunnen volgen, En ondankbaar, omdat de schrijver zich als aarts-conservatief te midden der vooruitstrevende socialistische broeders ontpoppen zal. Hij wil schrik niet, o lezer! — u overtuigen, dat de Marxistische waardeleer, verre van vernietigd te zijn, nog recht als een toren overeind staat en torenhoog uitsteekt boven alles, wat tegenwoordig socialisten en nietsocialisten voor waarde-theorieën believen te laten doorgaan.

IJselijk conservatief. Het wordt onmiddellijk toegegeven en de taak van den nieuwlichter is gewoonlijk dankbaarder.

Geeft bovendien hij, die de Marxistische waardeleer nog durft verdedigen, zich zelf door dit enkele feit niet reeds een brevet van theoretisch onvermogen ? Niet alleen zal hem, krijgt mej. Mr. Van Dorp haar zin, — men zie hiervoor de „Economisch-Statistische Berichten' van 16 Januari 1924 — hierdoor voor goed elke kans op een doctorstitel in de Staathuishoudkunde zijn ontnomen, maar hij stempelt zich bovendien tot volkomen ondeskundig.

Overdreven, denkt ge? Zou een professor in de economie het niet weten? Luistert naar de woorden van den Hooggeleerden Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart („Economist", blz. 275, jaargang 1921):

„En geweldig is thans reeds hetgeen negatief en positief op economisch gebied aafl de grenswaarde-leer is te danken. Negatief, om slechts dit te noemen: de vernietiging van den hoeksteen van het wetenschappelijk socialisme, de arbeidswaardeleef van Marx, welke door geen der zake kundig sociaaal-democraat meer wordt W bescherming genomen. (Cursiveering van S. d. W.) Positief . . ."

Sluiten