is toegevoegd aan je favorieten.

De Vlaamsche gids; algemeen tweemaandelijksch tijdschrift, jrg 11, 1922-1923, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht de boodschap dadelijk over, waarop het heele personeel zich vol bewondering naar den stapel toekeerde.

Zij doen het in ’t groot, constateerde de monteur.

Nu zie je wel dat ze geld hebben, al klaagt hij voortdurend, zei een smid.

En een gemompel, dat rondliep, bewees dat allen zijn meening deelden.

Daar is hij, verzekerde de halfwas, die een scherp gehoor scheen te hebben, want eenige oogenblikken later werd de poort werkelijk door meester Lauwereyssen opengemaakt.

Het bleek nu dat De Leeuw hem kende, want zij kwamen wel eens in ’tzelfde café, maar de vrachtrijder wist niet waar de smid woonde en ik had zijn naam niet genoemd, zoodat het nu nog iets had van een aangename verrassing.

Wel verduiveld, zei De Leeuw joviaal, en hij legde zijn klauw op Lauwereyssen’s schouder, hoe maak je ’t? We hebben je kisten gebracht, hoor. Hier liggen zij. Precies tweehonderd. Tel ze maar even na.

Mijn kisten? was alles wat de meester-smid zeggen kon.

Zij bevatten uw exemplaren van het Wereldtijdschrift, mijnheer, verklaarde ik. En na een buiging liet ik den man bij den stapel achter en ging heen.

Ik hoorde dat De Leeuw hem nog voorstelde, samen een borrel te gaan drinken, wat zeker niet werd aangenomen, want de vrachtrijder haalde mij in, voor ik de straat bereikte.

Toen wij de gang uitkwamen, zat mijn vriendin voor haar venster, en wenkte mij bij haar te komen.

Vooruit, zei mijn zware kameraad, die in ieder geval drinken wilde, met of zonder smid, ik tracteer.

En voor ik een uitvlucht gevonden had, stonden wij bij Jeanne, die dadelijk haar electrische piano deed werken.

XII.

Ik walg nu nog van ’t incasseeren. De eerste helft ging nog al. Toen had zij ’t nog over haar naamlooze vennootschap, waarvan zij de plechtige intrede, dag in dag uit, zat af te wachten. Maar van den derden termijn af,toen de twijfel begon te knagen, en nadat het volkomen tot haar was doorgedron-